12 °C Stjørdal, NO
07/07/2020

100 millioner til elektrifisering neste år

– Prosjektet planlegges klart til bruk ved utgangen av 2024

Meråkerbanen. (Illustrasjonsfoto)

Sagaen om elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen går videre, og i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 er det satt av 100 millioner kroner til oppstart av delelektrifisering.

Det totale prosjektet har en kostnadsramme på 2,2 milliarder kroner, og regjeringen slår i statsbudsjett-forslaget fast at strekningene fra Trondheim til Storlien og fra Trondheim til Stjørdal skal elektrifiseres.

Klart til bruk i 2024

– Prosjektet omfatter elektrifisering av dagens trasé fra Trondheim til Hell, og videre fra Hell til henholdsvis Storlien (Meråkerbanen) og Stjørdal (Trønderbanen). Elektrifisering innebærer innstallering av et jernbaneteknisk anlegg for banestrømforsyning, med master og fundamenter, kjøreledning, transformatorer, høyspentlinjer og omformerstasjon. Det er videre nødvendig å foreta mindre tilpasninger i eksisterende sikringsanlegg, profilutvidelser i tunneler og under bruer som krysser jernbanen. Prosjektet skal tilkobles eksisterende elektrisk jernbane sør for Trondheim, og vil gi sammenhengende elektrisk jernbane rundt Trondheim og til/fra utlandet over Storlien i Sverige. Prosjektet legger til rette for mer effektiv fremføring av person- og godstog, og mer effektiv og fleksibel togtrafikk. Elektriske tog gir mindre støy enn dieseltog, og har ikke direkte utslipp av partikler og klimagasser. Anlegget får kapasitet tilpasset anslått trafikkutvikling frem mot 2040, og dimensjoneres for hastigheter opp til 160 km/t. Prosjektet planlegges klart til bruk ved utgangen av 2024, står det i regjeringens budsjettforslag.

Det er også satt av 41 millioner kroner til å planlegge de nødvendige tiltak som må til for at det skal kunne gå to tog i timen på strekningen mellom Melhus og Steinkjer. Til slutt er det også satt av 92 millioner kroner til planlegging og bygging av nye tiltak for å ta imot nye tog på Trønderbanen, Meråkerbanen og Rørosbanen.

E6-penger neste år

Byggingen av ny E6 mellom Ranheim og Åsen skal komme i gang. Selskapet Nye Veier vil få bevilget 5,6 milliarder kroner i første halvår 2020 til prosjektet. Deretter blir det opp til Nye Veier å fordele og bruke midlene mest mulig fornuftig.

– Delprosjektet E6 Ranheim–Værnes er utvidelse av om lag 23 kilometer til firefeltsvei mellom Trondheim og Stjørdal. Nye tunnelløp er en del av firefeltsutbyggingen og er viktig for å sikre rømningsmulighet for tunnelene. Byggestart planlegges årsskiftet 2019–2020 med ferdigstillelse 2025. Delstrekningen E6 Kvithammar–Åsen på om lag 19 kilometer er et viktig prosjekt for å utbedre veiforbindelsen mellom Trondheim og Steinkjer. Dagens veistandard er svært dårlig og prosjektet har høy samfunnsnytte. Det legges opp til 110 km/t fartsgrense på mesteparten av strekningen Ranheim–Åsen. Det vil føre til en vesentlig forbedring i den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet. Byggestart på denne strekningen planlegges årsskiftet 2019–2020 med ferdigstillelse 2025–2026. Vegutbyggingsavtalen forutsetter et totalt vederlag på 13893 millioner kroner, hvor bompengefinansieringen skal bidra med 6475 millioner kroner, står det å lese i budsjettforslaget til samferdselsdepartementet.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto: Utrykningspolitiet)
Fratatt førerkortet mandag morgen

Tråkket for hardt på gassen i Gevingåsen

Close