3 °C Stjørdal, NO
20/10/2019

Avinor vil utvide flyterminalen

Avinor sin arbeidsgruppe med Masterplan i en tre-faset tidshorisont peker på behov for utvidelser av terminal A fra året 1994. Ny større bagasjehall og flere flyoppstillingsplasser kan bli resultat av ønsket utvidelse. Lufthavnsjef Marit Helene Stigen, og avdelingssjef flyside-drift Thomas Wintervold avventer nå en investeringsbeslutning fra Avinor som drifter lufthavna på Værnes. Avinor sin arbeidsgruppe med Masterplan i en tre-faset tidshorisont peker på behov for utvidelser av terminal A fra året 1994. Ny større bagasjehall og flere flyoppstillingsplasser kan bli resultat av ønsket utvidelse. Lufthavnsjef Marit Helene Stigen, og avdelingssjef flyside-drift Thomas Wintervold avventer nå en investeringsbeslutning fra Avinor som drifter lufthavna på Værnes.

Den reviderte Masterplanen viser fremtidsplaner for Avinor på Værnes. Planen viser allerede i fase en ombygging og utvidelser av terminal A med tre nye integrerte oppstillingsplasser for fly. På sikt vil lufthavna trenge flere utvidelser men tidligere planer om rullebane nummer 2 legges bort.

Kjell Arnfinn Aune

Den nye Masterplanen for Trondheim Lufthavn Værnes som denne uka offentliggjøres er et resultat av innspill fra flere aktører i Midt-Norge regionen. Samtidig har Avinor sentralt et behov for å avklare fremtidige arealbehov på lufthavna i et langtidsperspektiv. I tre faser med ulik tidshorisont legger derfor driver av den sivile lufthavna på Værnes, Avinor nå frem sine planer om ønsket disponering av eget og på sikt ervervet areal. Lufthavnsjef Marit Helene Stigen, er tilfreds med at arbeidsgruppen har «landet» på løsninger som fortsatt vil gi lufthavna på Værnes et godt grunnlag for fremtidig vekst i mange år fremover.

– Året 2018 reiste 4,43 millioner passasjerer over lufthavna. Ser vi fremover i tid tilsier prognosene at det i 2040 vil reise 6,5 millioner med fly over Trondheim Lufthavn Værnes. Vi ønsker spesielt å legge til rette for å øke andelen tilreisende til landsdelen Trøndelag. Blant annet derfor planlegges nå økt kapasitet allerede i fase en av tre. Første prioritet er utvidelser av terminal A mot nord, sier lufthavnsjef Marit Helene Stigen.

Ny teknologi og komplisert infrastruktur

Trondheim Lufthavn Værnes vil i årene fremover fremstå som en mere «kompakt» lufthavn. Det forutsetter at tidsplanen følges basert på Masterplanen. Arealbruk effektiviseres for sivil og militær luftfart innenfor disponible arealrammer. Både fase en og fase to tar langsiktige effektueringsgrep for å innlemme nødvendig areal for en effektiv drift. Fase tre ligger langt fremme i tid, og inkluderer deler av det gamle elveleiet (Sandfærhus) og Langøra sør. Langøra sør pekes ut som oppstillingsplass for småfly. Avdelingssjef flyside-drift Thomas Wintervold, viser til en mere effektiv arealbruk på lufthavna med raskere trafikkavvikling blant annet på dagens rullebane.

– Ny rullebane nr. 2 går vi helt bort fra i Masterplanen. Vi legger nå inn flere avkjøringsramper langs eksisterende rullebane. Med ny teknologi som vil komme med elektrisk drift på fly, vil vi se løsninger med nye passasjerfly som har mindre passasjerkapasitet. Et større antall fly vil derfor komme til å operere i luftrommet. Allerede nå tar vi høyde for ny infrastruktur med bakkestrøm. Dette ligger noe frem i tid, men det skjer en enorm utvikling på området elektriske passasjerfly. Noe av drivkraften bak den nye el-teknologien er forankret i krav og mål om reduksjon i utslipp fra luftfart, sier Wintervold.

Coop Storlien artikkelnivå

– Kortsiktige kapasitetsutfordringer. Har Avinor tatt høyde for disse?

– Bagasjeanlegget er det samme siden terminal A åpnet året 1994. Her ser vi et prekært behov som ligger inne i fase en med utvidelse av terminalen. Transportøkonomisk Institutt anslår en middels vekst med høyere prognose på utland. Vi har en lufthavn med god tilbringertjeneste som ligger på 53 prosent kollektiv. Denne ønsker vi hevet til 60 % andel kollektiv. Jernbane er godt tilrettelagt for vekst. Kapasitet for buss på landsiden kan ta kommende vekst. Varemottak er i dag for svakt dimensjonert. Det er så langt ikke tatt noen investeringsbeslutning på fase en som vil bety utvidelse av terminal A mot nord. Får vi positivt vedtak, kan tre nye oppstillingsplasser for rutefly-sharter fases inn mot øst foran terminal A, sier Stigen og Wintervold. Planlegging av utvidelse av terminal A med ny bagasjehall vil trolig kunne starte allerede inneværende høst 2019.

Les forrige sak:
18 personer har søkt på stillingen som barnehagestyrer ved Husbymarka barnehage.
18 vil bli sjef i barnehage

Se hvem som har søkt på jobben her

Close