15 °C Stjørdal, NO
25/08/2019

Brukte 5,4 millioner mindre enn budsjettert, men sykefraværet bekymrer

Har brukt mindre penger på sosialtjenester og barnevern

KREVENDE ÅR: Det har vært et år preget av omstillinger for sektor helse, pleie og omsorg i Meråker. De har brukt mindre penger enn budsjettert, men sykefraværet bekymrer sektorsjef Inge Falstad. Meråker Helsetun på bildet er svært sentral i sektorens virksomhet. KREVENDE ÅR: Det har vært et år preget av omstillinger for sektor helse, pleie og omsorg i Meråker. De har brukt mindre penger enn budsjettert, men sykefraværet bekymrer sektorsjef Inge Falstad. Meråker Helsetun på bildet er svært sentral i sektorens virksomhet.

Salg av sykehjemsplasser og lavere forbruk på barnevern og sosialtjenesten er blant årsakene til at Meråker kommune brukte over fem millioner mindre enn budsjettert på helse, pleie og omsorg i fjor.

Årsrapporten til sektor helse, pleie og omsorg i Meråker viser at utgiftene var lavere og inntektene høyere enn budsjettert i 2018.
– Inntektene er økt som følge av salg av sykehjemsplasser til Stjørdal kommune, refusjonene i sykepenger og fødselspenger er økt og inntektene ved fysikalsk avdeling er økt, skriver sektorsjef Inge Falstad blant annet i sin årsmelding for fjoråret. På kostnadssiden er det først og fremst lavere forbruk til barnevern og sosialtjenester som gjør utslag.
– Netto driftsutgifter pr barn i barnevernet ser ut til å være lavere i Meråker enn i sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. Dette skyldes at Meråker kommune har færre barn plassert i institusjon og at tiltak iverksettes tidlig, skriver Falstad i sin oppsummering basert på en sammenligning med nabokommuner og lignende kommuner i landet.
Noe som bekymrer sektorsjef Falstad i hans årsmelding er sykefraværet i sektoren. Det gjennomsnittlige sykefraværet ligger på 11,9 prosent noe som er 0,7 prosentpoeng mer enn året før.
– Sektor for helse, pleie og omsorg har fokus på høgt sykefravær blant de ansatte. Dette fordi sykefraværet fører til et dårligere tilbud til pasientene, betydelig merarbeid for de ansatte som er på jobb, samtidig som det medfører betydelige merkostnader for sektoren, konkluderer Inge Falstad. Han lover at dette er noe som skal jobbes tett med framover.
– Den langsiktige målsettingen for sektor for helse, pleie og omsorg er å redusere sykefraværet til et mer normalt nivå. Sektoren vil derfor ha fokus på utviklingen i sykefraværet utover i 2019, og en vil fortløpende vurdere tiltak for å begrense sykefraværet, melder Falstad.

13 nye meråkerbygger

Årsmeldingen fra sektor helse, pleie og omsorg forteller at det i løpet av 2018 ble født 13 barn i Meråker. I løpet av året har jordmor- og helsesøstertjenesten gjennomført 1.794 konsultasjoner. 934 av disse ved helsestasjonen, 758 ved skolehelsetjenesten og 102 ved jordmortjenesten. Ved den videregående skolen i bygda er det gjennomført 178 konsultasjoner.

Stor overvekt av kvinner får psykiatrisk hjelp

Tallene for fjoråret i Meråker kommune viser at psykiatritjenesten har gitt tjenester til 54 brukere. 42 av disse er kvinner, og altså 12 menn.
– Problematikken varierer mye. Noen har kroniske og til dels alvorlige psykiske lidelser. Noen er innom en kort periode i forbindelse med livskriser, andre i samband med lettere og mer forbigående psykiske lidelser. Bosetting av flyktninger medfører at noen av disse trenger oppfølging. En ser også en del mennesker som sliter med problem grunnet rus, her er det alkoholmisbruk som er den største utfordringen, heter det i årsmeldingen fra tjenesten.

Les forrige sak:
Den stjålne bilen ble liggende på taket ved veien mot Åsenfjorden. (Foto: s-n.no-tipser)
Kjørte ut med stjålet bil – stakk av fra stedet

Veltet og ble liggende på taket

Close