14 °C Stjørdal, NO
10/07/2020

Debatt: Nei til landskapsrasering – bevar Østre Holmberget

– Bevaring av strandberget er svært viktig ut fra både landskapsestetiske, biologiske og friluftsmessige hensyn

Holmberget. (Foto: Arne Moksnes) Holmberget. (Foto: Arne Moksnes)

Uttalelse fra årsmøtet i Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker

Stjørdal har store naturverdier i strandsonen, og strandberg er svært viktige for både planter og dyr. Naturhensyn, landskapskvaliteter og friluftsliv tilsier at kommunen ikke kan tillate sprenging av Østre Holmberget.

Ifølge presseoppslag er eieren av gården Holmen (Gnr 89, Bnr 2) i ferd med å søke om dispensasjon fra den vedtatte reguleringsplanen for omdisponering av 45 dekar fra LNF-område til næringsområde. Dette omfatter blant annet sprengning og fjerning av et strandberg, heretter benevnt som «Østre Holmberget».

Strandberg er svært viktige biotoper for biologisk mangfold. Østre Holmberget ligger i umiddelbar nærhet av Vikanbukta fuglefredningsområde som er vernet etter Naturmangfoldloven; det vil si et nasjonalt verneområde med fylkesmannen som forvaltningsmyndighet. I forskriften for verneområdet heter det i naturbeskrivelsen: «Videre er det små partier med rikt strandberg i utkanten av verneområdet flere steder (Haugen, Haugberget, Holmberget og Sutterøberget), som også er klassifisert som en viktig naturtype. Områdene har en artsrik og kalkkrevende flora». Strandbergene er også viktige for faunaen. Spesielt må nevnes insektfaunaen som for tiden er inne i en svært negativ utvikling, noe som på sikt kan få alvorlige følger for viktige naturlige funksjoner som f.eks. pollinering. Den stadige menneskeskapte «ensretting» av landskapet er pekt på som en av hovedårsakene til dette, og det er summen av alle «små» inngrep, slik som f.eks. fjerning av strandberg, som ofte er ødeleggende for det biologiske mangfoldet. Derfor må Østre Holmberget bevares. Å forhindre videre nedgang i det biologiske mangfoldet er på sikt livsviktig, og det er et politisk ansvar! Vi forventer at også lokalpolitikerne er seg sitt ansvar bevisst i denne sammenheng.

Stjørdal kommune har nettopp brukt 3,7 millioner på å kjøpe eiendommen Holmen Vestre, som omfatter Holmberget, og det arbeides med planer om tilrettelegging til friluftsformål. Like ved, på østsiden, ligger Østre Holmberget. Til sammen danner de en naturlig avgrensning mellom natur- og kulturlandskapet på nordsida og Sutterøyleiret industriområde på sørsida. Dersom kommunen mot formodning skulle godkjenne søknaden om fjerning av Østre Holmberget, vil det sette arbeidet med tilrettelegging av friluftsliv i området i et høyst merkelig lys. Bevaring av strandberget er svært viktig ut fra både landskapsestetiske, biologiske og friluftsmessige hensyn.

Ellen Andersson
Leder Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Ingen kvinner blant 55 søkere

Se hvem som vil bli vaktmester

Close