4 °C Stjørdal, NO
16/02/2019

Den mangfoldige myra

|| Tidligere ble myrene sett på som “vassjuke” og verdiløse områder, og derfor har de blitt grøftet, drenert til jordbruksformål, tilplantet med skog eller brukt til uttak til brensel eller utsatt for annen nedbygging. I dag vet vi at myra er svært verdifull natur. Zorica Maric fra lokallagsstyret i Naturvernforbundet og foredragsholder Christian Steel fra Sabima ga mange oppmøtte informasjon om myrenes viktige funksjoner.||

Myrer er en naturtype som vi i liten grad tidligere har gitt sin fulle anerkjennelse. Myra har flere viktige funksjoner som rasteplass for fugler, levested for mange planter og dyr. Den demper flom og renser vann. I tillegg er myrer sentrale for klimaet etter som myrer lagrer betydelige mengder karbon. Leder Morten Harper i Naturvernforbundet introduserte Generalsekretær i stiftelsen Sabima, en forkortelse for Samarbeidsrådet for biologisk mangfold, Christian Steel.

– Vi var svært glade for å få besøk av Christian Steel fra SABIMA til et åpent møte før Naturvernforbundet sitt årsmøte her i Stjørdal. Han er en ressurs med stor kompetanse på flere felt innen biologisk mangfold, og hadde nå fokus på tema myr, sier lokallagsleder Morten Harper.

– Folk som ferdes i eller over myr setter vel ikke akkurat stor pris på en naturtype som gjerne er svært fuktig og vanskelig å forsere til fots Harper.      

– Myr er en type våtmark, og våtmark er natur som er helt eller delvis dekket av vann hele eller deler av året. I tillegg til myr er sump og deltaområder eksempler på våtmark vi finner i Norge. Myra har unike egenskaper som også er nyttige for oss mennesker. Myr dannes helst der fordampingen av vann er lav i forhold til mengde nedbør. I kalde land som Norge er fordampingen lav, forklarer Morten Harper og legger til at myrområdene på Frigården i Lånke som nå er satt under press fra Hell Arena inngår i bevaringsverdige og viktige myrområder. Grøfting, drenering og oppdyrking til jordbruksformål og skogplanting, uttak til brensel og torv til hager, og nedbygging til veier eller boliger har ført til at myrer og annen våtmark har blitt borte. Mer enn en tredel av all myr i Norge er ødelagt. På verdensbasis har 15 prosent av myrer blitt ødelagt, og disse står for hele fem prosent av de menneskeskapte CO2-utslippene.

Store karbonlager lagret i myrene

Myrer er gjerne åpne våtmarksområder uten høytvoksende vegetasjon. Moser dominerer myrene, og i Norge finnes av arten torvmose hele 80 ulike arter. En rekke andre mosearter og lavarter med kjøttetende planter finnes i myr. Firfisle, frosk og salamander har sine leveområder i myr. Myra er biotop for vannplanter, gress, starr, lyng og mindre busker. Christian Steel fra Sabima forklarte at myras mange arter sammen med lagring av karbon gjør naturtypen svært viktig og bevaringsverdig. I en myr går nedbrytingen av døde planter og annet dødt organisk materiale sakte med opphopning av delvis omdannet materiale, kalt torv.

– I Norge finnes det mange myrtyper. Dette henger sammen med vårt relativt kalde og fuktige klima og den store variasjonen vi har i klima, geologi og høyde over havet. Eksempler på myrtyper i Norge er topogen myr, myreng, rikmyr og kalkmyr. Myr dekker ca 4 prosent av landarealet i Norge, og totalt lagrer myrene minst 950 millioner tonn karbon. Dette tilsvarer Norges årlige utslipp av klimagasser i 66 år.

Fordi våtmarkene er så rike på plante- og dyreliv er de svært populære landingsplasser for trekkfugler på vei mot nord om våren og mot sør om høsten. Myrer inngår i trekkruter til flere arter.

– Uten disse landingsplassene med mulighet for å finne mat på myrene og i våtmark kommer mange av fuglene våre seg ikke til sine destinasjoner. Arter som orrfugl, trane og brushane benytter myrer som spill- og hekkeplass, forklarte Christian Steel som også har bakgrunn fra styreverv i Norsk Ornitologisk Forening.

Levested for mange planter og dyr

En rekke plante- og dyrearter i Norge har myr som sitt eneste levested. Mange av disse er truet og står i norsk rødliste. Er arten plassert på rød liste, er den i en kategori vurdering av arters risiko for å dø ut i Norge.

– Dette gjelder spesielt moser, karplanter og insekter. Den vakre orkideen myflangre lever bare på rikmyrer, og er sterkt truet i følge rødlista. Halvparten av myrene der myrflangre lever er tapt og forsvunnet. De er gjerne omdisponert, grøftet eller omskapt til monokulturell jordbruksdrift. Sommerfuglen emblas ringvinge har forsvunnet fra store deler av Østlandet på grunn av grøfting av myrer. Nå ser vi endringer i regelverk på omdisponering av myr. Det er innført forbud mot grøfting og kanalisering av vann fra myr. Faktisk ser vi flere steder at myr restaureres tilbake til original stand etter grøfting, forklarte Christian Steel og er opptatt av å øke bevisstheten rundt myrene sine verdier.

Myr har stor kapasitet til å lagre vann, som igjen resulterer i at myr kan dempe flom. De store mengder torvmose i myr illustrerer dette.

Torvmose kan holde på vann tilsvarende ti ganger sin egen vekt. Det gjør myra til en svamp i naturen. Den holder på vann under våte perioder, og frigir vann til naturen rundt i tørre perioder. Den har med andre ord en nøkkelfunksjon på flere områder. På grunn av klimaendringene kan vi forvente oss mer nedbør, men også flere tørkeperioder enkelte steder i landet. Det har aldri vært behov for mer vannregulerende natur enn nå, sa Steel og tok med at våtmark og myr renser vann, og reduserer avrenning fra jordbruk eller andre forurensningskilder. Myr er den naturtype på landjorda som lagrer mest karbon. Dette er karbon som ellers ville ha bidratt til global oppvarming.

Karbon tilsvarende 250.000 tonn CO2 kan være lagret i torva på bare én kvadrat­kilometer myr. Professor og myrekspert ved NTNU Vitenskapsmuseet, Asbjørn Moen, kaller myra Norges svar på regnskogen. Det er treffende både når det gjelder karbonlagringskapasiten og det yrende livet på myra. Det tar mange tusen år å danne en myr, men en dag å ødelegge den.

 

Les forrige sak:
||
Drakk vodka etter å ha kjørt av veien

Det var en lørdagskveld i fjor høst at mannen kjørte ut […]

Close