Departementet sier nei til bjørnefelling

Mener det bør gis tilskudd til forebygging av bjørneskader

(Illustrasjonsfoto) (Illustrasjonsfoto)

Miljødirektoratet sa nei til skadefelling av bjørnebinne med unger i Meråker. Nå har klima- og miljødepartementet opprettholdt dette nei´et.

– Departementet har lagt avgjørende vekt på bestandssituasjonen for bjørn som i dag er betydelig under bestandsmålet. Felling av binner med unger vil etter departementets vurdering i nåværende situasjonen ikke være forenlig med en forvaltning som skal legge til rette for vekst i bjørnebestanden mot bestandsmålet. Klagen tas dermed ikke til følge, skriver klima- og miljødepartementet i sin begrunnelse om å opprettholde avslaget. Både Meråker kommune og Grong kommune har søkt om skadefelling av bjørnebinne med unger, men begge har fått avslag.

– Antall binner og deres spredningstakt og spredningsavstand er den største begrensende faktoren for videre vekst i bestanden, og i en situasjon hvor Norge er langt under bestandsmålet mener Miljødirektoratet dette hensynet må tillegges vesentlig vekt i vurderinger om uttak av binner med unger. Departementet er enig med direktoratet i dissevurderingene, dette til tross for at vurderinger knyttet til både skadepotensial på beitedyr og den geografiske differensieringen isolert sett trekker i motsatt retning, skriver klima- og miljødepartementet i brevet som stadfester avslaget.

De skriver imidlertid helt til slutt i vedtaket at departementet anser at det bør gis tilskudd til, og settes i verk, tiltak for å forebygge bjørneskader i de to kommunene.

Les forrige sak:
Ordfører Ivar Vigdenes har varslet nominasjonskomiteen i Stjørdal Senterparti om at han gjerne tar fire nye år.
Ordføreren ble inspirert av Stjørdals-video da han sa ja

Vigdenes er klar for fire nye år

Close