9 °C Stjørdal, NO
10/07/2020

Det største verneområdet i skog opprettet

1945 dekar i Flora er vernet

Morten Harper fra Naturvernforbundet og grunneier Kristoffer Fordal kan vise til store dimensjoner på blant annet oretrær i lia over gården. Morten Harper fra Naturvernforbundet og grunneier Kristoffer Fordal kan vise til store dimensjoner på blant annet oretrær i lia over gården.

På Nord-Kringen Gård i Stjørdal er det variert skogområdet Kringåsen vernet. Det ble bestemt i statsråd før jul.  Mangfold av treslag som alm, hassel, ask og andre løvtre i kombinasjon av eldre barskog skal sikre fremtidig leveområder for dyr og innsekter.

Den kalkrike sørvendte lia over gården Nord-Kringen, Kringåsen, byr på flere ulike treslag i ulik alder. Sammen med variasjonen i alder med løvskog og barskog til myrdrag og fururabber finnes det rike forekomster av sjeldne arter. Med kalkrik grunn har området også unike botaniske kvaliteter. Området er på totalt 1.945 dekar.

Fra tidligere har Stjørdal en svært begrenset andel vernet skog, med reservat for edellauvskog i Lia i Bulandet, Hembreskogen ved Hegra festning og Nævra barskogsresevat i Leksdal statsallmenning.

Vokste opp med skogen

Kristoffer Fordal (40) er grunneier på Nord-Kringen og har initiert avtalen om frivillig vern av skog på sin egen eiendom.

– Jeg ble tidlig kjent med gårdens utmarkseiendom og har vokst opp med den varierte skog- og elvenaturen rundt gården. Ønsket om å bevare disse unike kvalitetene har bare forsterket seg med årene etter hvert som jeg ble engasjert i drifta. Da med hovedvekt på utleie av gårdens tilbud innen jakt og fiske, forteller grunneier Kristoffer Fordal.

Det er en betydelig del av gårdens utmark som nå endrer status til vernet skogareal med varierte naturtyper. I kriteriene vil det være noe båndlegging av arealene.

– Hvordan oppsto tanken om å stille egne arealer til disposisjon for verneformål?

– Personlig opplever jeg med dagens skogbruksmetoder at flatehogster ivaretar for lite hensyn til bevaring av spesielle kvaliteter i skogene våre. Tatt i betraktning tidsperspektivene fra hogst til voksent tre, kan det være en kvalitet i seg selv å bevare mere intakt skog. Når ordningen med frivillig vern ble kjent, startet vi ved hjelp av kompetanse fra skogfaglige undersøkelser. Vi ønsket rett og slett å få dokumentert om deler av vår egen skogeiendom kunne inneha kriterier for en kommende verneprosess. Fra tanken oppsto til utført kartlegging og gjennomføring har det gått raskt tidsmessig. Fredag 14.desember 2018 ble for oss en spesiell dato. Da fikk vi bekreftelsen på vedtaket hos Kongen i statsråd, sier grunneier Kristoffer Fordal.

Han deler gjerne sin kunnskap om vernekvalitetene med andre interesserte. Området som nå er vernet er ikke i vesentlig grad pålagt ferdselsforbud.

– I et historisk bilde var det beitemuligheter for husdyr og ikke i like stor grad skogen som ga grunnlag for gårdsdrift. Med fullvoksen gammel skog og varierte treslag på kalkgrunn, gir dette helt spesielle kvaliteter som innehar bevaringsverdier i form av varig vern. Vi mener det er viktig å lytte til behovene fra samfunnet med ønske om større andel vernet skog, sier Kristoffer Fordal.

Båndlegger mot hogst

Gården Nord-Kringen ligger anlagt ved en svært gammel naturlig skapt meander fra istiden. Dalsidene har til dels gruslagt bunn med humus overflatelag skapt av generasjoner med lauvfelling og biomasse fra trær og andre vekster i dalsidene. Stjørdalselva renner idyllisk nedenfor gården, og lokket fra midten av 1800-tallet engelske og skotske laksefiskere til elva. Deler av inntekstgrunnlaget har derfor lang tradisjon med utleie til fiske og jakt.

– Vi skal videreføre våre kvaliteter med laksefiske og jakt på storvilt. Sammen med vernet av skogen tror vi gården sine kvaliteter bare vil forsterke seg også med intakt skog på eiendommen, sier Kristoffer Fordal som på ingen måte bekymrer seg for båndleggingen.

– Gården får en akseptabel erstatning for båndleggingen med vern, og oppgjøret er jeg godt fornøyd med. Pengene fra skogvernet skal pløyes tilbake til investeringer i gården. Slik sett oppnås en god løsning for oss samtidig som Staten får økt sin andel av vernet skog. Samlet opplever jeg dette som en styrke for gårdsdrifta samtidig som de kvalitetene i skogen jeg personlig setter høyt blir ivaretatt videre i et langsiktig perspektiv, sier grunneier Kristoffer Fordal.

Les forrige sak:
Lotte Lie var helt suveren på normaldistansen under Norgescupen på Toten.
Råsterk 4. plass til Lotte

1,8 sekunder unna NM-bronse

Close