11 °C Stjørdal, NO
27/06/2019

Dette er subsidiert galskap!

|||| Stort oppmøte på folkemøtet i Meråker, der et stort flertall var imot utbyggingsplanene på Meraker Brugs eiendom.|Åre kommune har sagt nei til vindkraft i sine fjell. Hva gjør Meråker kommune?.|E.On har sendt sin konsesjonssøknad til NVE som skal behandle denne etter høring.||

Et lite knippe tilhengere og et massivt flertall av motstandere av vindkraft i Meråker møtte på folkemøtet som måtte legges i gangene på den videregående skolen. Arne Olsen, seksjonssjef i NVE åpnet kvelden etter at ekstra stoler måtte hentes frem da auditoriet ble for lite i Meråker. Marte Nyheim er saksbehandler for NVE etter at E. On vind har søkt konsesjon for Kopperaa vindkraftverk med opparbeidelse av 4 km adkomstvei og 60 km internveier i fjellet med fem meter bredde. Kraft Innstallert på inntil 180MW med internt kabelnett, nettilknytning og trafostasjon knytta til 50 master hver enkelt med 150 meter høyde. Nyheim orienterte om NVE sin plikt til å behandle innkommende konsesjonssøknader i tråd med retningslinjer fra Olje- og energidepartementet. Etter at Ingunn Skaufel fra konsulentselskapet Rambøll, som bistår utbygger i utredningsfase og konsesjonssøknad hadde levert sin orientering, var det åpent for salen å ytre synspunkter på gigantplanene.

–        Utredningene vi ser i rapportene er klart mangelfulle. Selskapene Ambio og Naturregistrering som har utført oppdraget har kun vært på lokalitetene i felt under en uke i strekk i følge rapporten. Rypebestandene i området er basert på materiale fra 1979- 80. Hubro som sårbar art er ikke nevnt i det hele tatt. Vi vet det er trekkruter for fugl i området. Jeg kunne liste opp mye mere av mangler, sa Arne Moksnes, professor i biologi som blant annet er medlem i Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker. Moksnes nær slaktet naturmangfoldrapporten som selskapet E. On via Rambøll har lagt frem, og Skaufel fra Rambøll lovte å ta synspunktene med tilbake. Alette Sandvik fikk ordet og sa hun flyttet til Meråker på bakgrunn av naturkvalitetene i fjellene.

–        Jeg synes disse planene ser stygge ut. Dette tilfører ikke noe positivt. Rapporten viser til kun fire rødlistearter, dette er feil, det finnes langt flere. Meråker sin naturbaserte turisme er i vekst vil bli ødelagt av dette. Teveltunet har investert millionbeløp i Rypetoppen, her kan besøkstallene falle dramatisk. Vi skal være klar over at dette representerer en stor naturødeleggelse. At dette skal bidra til reduksjon av Co2 er bare tull, det er bare misvisende argumentasjon sa en sterkt engasjert Alette Sandvik.

Vil ødelegge hytteidyllen 

Hans Gunnar Støre vokste opp i Kopperå. Han har overtatt familiehytta ved Fjergen. Han er med andre ord ekte meråkerbygg. I pausen snakket vi med ham om planene.

–        Vi har hatt hytte på Fjergen siden 1980. Jeg er selv aktiv turgåer og liker friluftslivet og den kvaliteten fjellene gir meg i kommunen. Jeg er slett ikke tilhenger av denne utbyggingen. Jeg håper inderlig at kommunen sier nei til dette, og at et nei blir vektlagt i NVE. Vindturbiner her vil forringe kvaliteten i vid omkrets. Utbyggingsområdet kan vi risikere blir avstengt på grunn av iskasting fra turbinbladene. Vi snakker om 40 kvadratmeter tapt område i tillegg til visuell forurensning for all fremtid. Hytteopplevelsen vil aldri bli den samme, sa Hans Gunnar Støre og likte tydelig klapping fra salen i et miljø der motstand tydelig dominerte ordskiftet.  Per Aunet har vandret i 50 år i dette området. Han har også hytte i Meråkerfjellene.

Coop Storlien artikkelnivå

–        Meråker har store muligheter for å fronte sine kvaliteter. 40 prosent av alle bilturister søker mot nasjonalparker. Hva vil denne utbyggingen bety for Meråker på lang sikt? Ved en eventuell kommunesammenslåing, hvilke kvaliteter vil Meråker da ha med denne og kanskje flere vindparker?

En privatisering av fjellområdene

Flere vi snakket med antydet at det omsøkte planområdet om det blir utbygget vil representere en privatisering av området. E. On Wind, ved prosjektleder Matilda Carlsson sa selskapet registrerer gode nok vindforhold, har en avtale med planområdets grunneier som er Meråker Brug, og at det er tilstrekkelig avstand til nærmeste boliger. Hun sa derimot at INON-områder blir berørt ved en eventuell utbygging. Planområdet for vindkraftverket er på 40km2 og ligger ca 1 km fra riksgrensen mot Sverige. Biolog Ulla Falkdalen, har i en årrekke studert fuglefaunaen i Jämtland. Hun hadde et innlegg der hun bekreftet at omsøkt område er trekkrute for flere arter. Blant annet pågår et vårtrekk av ærfugl hver vår til Bottenviken. Store deler av vestlige trekkruter følger denne omsøkte korridoren som vil representere kollisjonsproblematikk med fugl. Hun har også registrert på svenske vindparker at ryper flyr seg på vindmastene og omkommer, dette igjen kan generere økt bestand av rødrev som kan fortrenge fjellrev.

–        Åre kommune på andre siden av grensen har sagt et klart nei til vindkraft i deres fjell. Jeg representerer Jämtland läns ornitologiske forening, vi har en ringmerkingsstasjon ved Ånnsjøen et av Sveriges viktigste fugleområder og det er grunn til å være bekymret for artenes trekkveier og kollisjonsfaren med turbiner. Jeg ser mangelfull kartlegging eller faktisk helt unnfallende dokumentasjon i rapporten på dette viktige felt. Smålom og jaktfalker har fluktruter i området. I hele tatt virker denne plasseringen å være dårlig, sa Ulla Falkdalen. Leder i Meråker Jeger og Fiskerforening, en forening som tidligere har samlet 1000 underskrifter mot planene, og der 70 prosent av disse er stemmeberettiget ved valg, er Ole Jacob Lund-Tangen. Han tok ordet og anbefalte klart å si nei til planene fra E. On. Årsmøtet i MJFF gikk imot planene og han viste til 15 vann og tjønner med fint fiske i området.

–        Fiske og jaktmulighetene blir sterkt forringet. Jeg tviler på om vannene der oppe blir benyttet til fiske fremover om disse planene går gjennom, sa Lund-Tangen. Ole Brenntrø fra Frp var også imot en utbygging i området. Det samme målbar Aslak Brandsfjell fra samiske interesser. Disse konsekvensene for reindriftssamer ble for lite belyst på møtet, og kan være mangelfullt utredet.  I tillegg til 40 vindturbiner på 150 meter høyde, utreder Rambøll i konsekvensutredningsrapporten nytt kraftnett i alternativ 1 og 2. Alternativ 1 går ned mor Stjørdal, langs dagens 132 kV-trase og til Eidum. Alternativ 2 anlegges mot Sverige og Enafors/Høgåsen-mottaksstasjon. Det er anbefalt å benytte alternativ 2 fra utreder.  

Saksgang og fremdriftsplan

Det er nå sendt søknad til NVE, som nå sender konsesjonssøknaden og konsekvensutredningen på høring. Det er lokale og regionale myndigheter samt lag og organisasjoner som får tilsendt disse. NVE arrangerer minst et åpent informasjonsmøte lokalt i høringsperioden. På bakgrunn av høringen og egne vurderinger vil NVE avgjøre om konsekvensutredningen oppfyller kravene i fastsatt utredningsprogram. Eller om det er nødvendig med tilleggsutredninger. NVE fatter deretter sin beslutning om eventuell konsesjon. Vedtak fattet av NVE kan påklages av alle berørte parter til Olje- og energidepartementet (OED). En avgjørelse i OED er endelig. Kommuner, fylkeskommuner og statlige fagetater har innsigelsesrett i høringsperioden. Tidsplan for prosjektet i regi av E.On: Høring konsesjonssøknad første halvår 2014. Behandling første halvår 2014. Detaljprosjektering 2015-2016. Bygging og idriftsettelse 2017-2018. Høringsfrist konsesjonssøknad: 25.februar. Informasjon og spørsmål rettes til saksbehandler i NVE, Marte Nyheim, many@nve.no. 

NOTIS: Torsdag kveld 16.januar er det folkemøte om vindkraftprosjekter i Selbu, Klæbu og Melhus på Selbusjøen Hotell og gjestegård. Møtet starter klokken 19.00.     

 

Les forrige sak:
||||||||||||
Bildeglimt fra «isglede»

Torsdag formiddag yret det av liv. Ishockey var populær aktivitet. Andre […]

Close