7 °C Stjørdal, NO
24/05/2019

Et varmere samfunn

Joar Håve er listetopp og ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Stjørdal. Her sier han noe om hva som ligger partiet på hjertet i tiden fremover.

 

Joar Håve er listetopp for Arbeiderpartiet i Stjørdal og partiets ordførerkandidat. Håve samler partiet fram mot kommunevalget, og lover dagens borgerlige Sp-H- styrte blokk knallhard kamp i skolepolitikken.

 

Du er ordførerkandidat for Ap i Stjørdal.  Hvilken posisjon i kommunepolitikken skal Arbeiderpartiet i Stjørdal inneha etter kommunevalget kommende høst? Hvem vil Ap samarbeide med i en regjerende flertalls koalisjon?

Vi har ambisjoner om å få ordføreren, og vi kommer garantert ikke til å gå inn i samarbeid med Fremskrittspartiet. Jeg kan ikke i dag si noe om preferanser, det er for tidlig å fronte samarbeidsparter på dette tidspunktet.

Coop Storlien artikkelnivå

Nevn to-tre områder i partiprogrammet som vil bli vektlagt i kommende fireårsperiode:
Vi vil spesielt ha fokus på skole. Skole er veldig viktig for oss, og mest alvorlig i vår kommune i dag er at vi ikke godt nok ivaretar elever med behov for spesialundervisning. Nylig fikk kommunen registrert at 315 elever har behov for spes. undervisning. Dette er en fordobling i løpet av den siste ordførerperioden!  Bare fra 1. des i fjor til 1. februar i år er det 60 henviste elever som vurderes for spesialundervisning. Det tilsvarer mer enn en ny elev hver dag og sier noe om utviklingen i Stjørdalsskolen.  Dette er mest et svik mot elevene det gjelder, men vil på grunn av sitt omfang også medføre samfunnsøkonomiske konsekvenser. Problemstillingen blir møtt med fortielse og taushet. Vi savner omprioritering/styrking av skolesektoren, der alle blir ivaretatt.

Eldreomsorg skal også løftes. Vi fikk tilslutning for å bygge nye sykehjemsplasser, men ikke tilslutning til å avsette penger til ansatte. En minimumsbemanning møter stadig tyngre brukere på eldresenter og bosenter. Her kommer ansatte i skvis om prioriteringer på bakgrunn av manglende ressurser og bemanning. Vi må gjøre noe med arbeidsforholdene. Delte og små stillingsandeler har ikke Stjørdal kommune gjort noe med. Dette skaper et problem med rekruttering til helsefagene. Kvinners små stillinger er gammel praksis. Det er heller ikke sikkert alle klarer 100 prosent stilling slik situasjonen er i dag. Ellers er kulturskolen en hjertesak og gjenganger i våre program. Vi har en ambisjon om at alle som ønsker det skal få et tilbud.

Skolepolitikk er et av AP-sine kjerneområder. Hva gjør Ap for å styrke skolen i Hegra?
Vi har i flere år prøvd å få fortgang på bygging av en ny barneskole i Hegra. I programmarbeidet vårt konkluderte vi med at vi ønsker en ny 1-7 skole. Da som en del av et oppveksttriangel mellom barnehage-barneskole og ungdomsskole. Hegra Barneskole er sprengt og har ikke grupperom eller spesialrom. Kort sagt er den utrangert og ikke i nærheten tilpasset dagens pedagogikk.  

Ap lokalt representert ved deg, har stilt spørsmålstegn etter fremleggingen av kommuneregnskap nylig. Begrunnelser for dette?
Når kommunen utvilsomt står overfor vanskelige valg og tøffe prioriteringer bør kommunens ledelse informere innbyggerne om den faktiske og reelle situasjonen m.h.t. økonomi. Faktum er at om Stjørdal ikke ved hjelp av regnskapsmessige teknikalliteter har fått føre lånte penger som inntekt, hadde vi fått et negativt driftsresultat.  Du skaper ikke forståelse eller samarbeidsklima ved på den ene side å skryte av svære overskudd og så på den andre nekte elever spesialundervisning.  Administrasjonen har også gitt beskjed om at vi ikke har råd til dagens aktivitet når kulturhuset skal fases inn om to år.

Stjørdal AP sin fokus på kulturhuset? Hva blir driftsutgiftene?
Ingen vet i dag de totale utgiftene. Ap har hele tiden bedt om å få framlagt et driftskonsept som viser hvordan man skal betjene de løpende kostnadene. På orienteringen i formannskapet 17.3 ble det heller ikke nevnt.  Her kom det fram at det fremdeles er mye uklart på finansieringa.  Skal Stjørdal kommune gi lånegaranti på 200 mill som fylkesmann så skal godkjenne, må både tilhengere og motstandere være enige om at det foreligger en troverdig finansiering- og driftsplan før vedtak fattes. Noe annet ville være uansvarlig.

Om Ap lokalt skulle endre dagens politiske kurs i Stjørdal. Hvor ville veien gått?
Vi ville ikke hatt dagens fastlåste blokkdannelse. Med en annen modell tror jeg vi kan realisere mye uforløst i det politiske samarbeidet. På områdene omsorg og oppvekst gir ikke dagens modell rom for gode diskusjoner. Raushet og tillit hjelper, da må dette vises i praksis. Vi i Ap vil ikke fortie problemene, men heller løfte dem fram og løse dem.  

Har Ap løsninger på trafikk- og parkeringsutfordringene i sentrum?
Vi savner mer samarbeid mellom private og kommunen som kunne resultert i parkeringshus. Vest av jernbanen kan det ligge løsninger for pendlere. Ap ville erverve statlig grunn nord for jernbanen, men fikk ikke medhold der. Vi står hele tiden overfor nye utfordringer i form av at vi blir stadig mere by. Vi må ha et samarbeid næringsliv- kommune på dette området.  

Stjørdal er iblant de mest gjeldstunge kommunene i Nord-Trøndelag per innbygger. Hva kan årsaksbildet være? Hva med lånegjelda til kommunen på rundt en mrd.?
Kommunene har nok sykluser på dette området.  Stjørdal har vokst mye, samt at mye av vår bygningsmasse har vært av eldre årgang.  Men det er klart at en mrd. i gjeld binder opp mye driftsmidler. Kommunen har nå maksimert nedbetalingstida for å frigjøre driftsmidler.   

Vil Stjørdal Arbeiderparti ha en gods- og containerhavn på Hellstranda? Din partikollega og fylkesråd Alf Daniel Moen, har uttrykt seg skeptisk til planene.
Vi vil ha dette i indre Trondheimsfjord. Det blir viktig for næringslivet i Værnessregionen.  Vi er opptatt av at kvalitetene i Stjørdalsvassdraget må sikres og vi vil arbeide for at området Hellstranda/Billedholmene ikke forringes.    

Klimaendringer og tap av biologisk mangfold reknes av FN som to store globale utfordringer. Har Ap lokalt fokus på disse spørsmålene?
Klimaendringer må hensyntas ved riktig arealplanlegging. Unngå bebygging i det som kommer til å bli mer rasutsatte områder. Skal vi nå nasjonale mål om reduksjon i klimautslipp, må de skje i kommunene. I programmet legger vi opp til bedre forhold for kollektivtransport, utvikle bruken av biobrensel og en miljøvennlig skogskjøtsel.  I forhold til biologisk mangfold vil vi bla.  sikre vannkvaliteten i vassdragene og være restriktive med bygging i strandsonen. Vi har tidligere fremmet forslag på å ta vare på flommarksområder langs Stjørdalselva da disse inneholder et stort artsmangfold. Vi har også ivaretatt truede arter som Hubro i reguleringsspøsmål.

Les forrige sak:
Hilde Landfald er en av brukerne av løypene som alltid er i topp stand. Hun håper mange støtter tiltaket.
Innsamling til tråkkemaskin

Formiddagskaffe for Jorulf Fløan Det er tydelig at folk setter stor […]

Close