2 °C Stjørdal, NO
20/04/2019

Etterspør hverdagshelter

Jostein Kroglund, som på bildet mottar ildsjelpris og intervjues av Bjarne Brøndbo, var første vinner av Stjørdal kommunes kulturpris - helt tilbake i 1992.
Værnes begravelsesbyrå steindag april


Stjørdal kommune ønsker gode forslag til enkeltpersoner eller grupper som har gjort en innsats for alles beste i Stjørdal. Det behøver ikke være de som alltid er fremst i rekka, men gjerne den eller de som virker og bidrar uten de store faktene. Stjørdal kommune deler hvert år ut KULTURPRIS og MILJØPRIS til enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som har gjort en spesiell innsats innenfor kultur og miljø.

 

Kulturprisen har følgende statutter;

 

Coop Storlien artikkelnivå

STATUTTER FOR STJØRDAL KOMMUNES KULTURPRIS


§ 1 PRISEN

Kulturprisen er et kunstverk utført av lokal kunstner, et pengebeløp, samt

diplom. Diplomet skal bære kommunevåpenet, være påført ”Stjørdal kommunes

kulturpris”, samt årstall.

§ 2 FORMÅL

Kulturprisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og

fremragende innsats for kulturlivet i Stjørdal kommune.

§ 3 TILDELING

Kulturprisen kan tildeles en person, en organisasjon eller en gruppe personer.

Kulturprisen skal normalt deles ut hvert år. Det politiske organ med ansvar for

kulturprisen avgjør hvem som skal få prisen. Komitéen kan også vedta ikke å

dele ut prisen dersom det ikke foreligger forslag til verdig kandidat.

Vedtak om pristildeling skal begrunnes.

§ 4 UTLYSING, NOMINASJON

Kulturprisen utlyses hvert år i lokalavisen(e) med frist for nominasjon

1. september. Kandidater til prisen fremmes med begrunnelse fra

enkeltpersoner eller organisasjoner.

Prisen kan gis til kandidat som det politiske organ med ansvar for kulturprisen

selv nominerer.

§ 5 OVERREKKELSE

Overrekkelse av prisen foretas av ordfører.

§ 6 ENDRINGER

Endringer i statuttene avgjøres av det folkevalgte organ i Stjørdal kommune

som har ansvar for Stjørdal kommunes kulturpris.

 

Prisvinnere kulturprisen


1992 Jostein Kroglund

1993 Astrid Vikaune

1994 Knut Carlsen

1995 Josef Vikaune

1996 Olav Brødreskift

1997 Reidar Korstad

1998 Knut Morten Johansen

1999 Oddgeir Moen

2000 Svanhild Salberg

2001 Sigrid Værnesbranden

2002 Lennart Danielsson

2003 Bjørn Nytrø 

2004 Ivar Haugen

2005 Säde Rotås

2006 Leif Sveberg

2007 Hans Rotmo

2008 Magnus Fiskvik

2009  Thorbjørn Foss (post mortem)

2010  Halsen Musikkforening

 

Miljøprisen har følgende statutter;

 

§1 FORMÅLET

Miljøprisen er en æresbevisning for  særskilt og fremragende  innsats for  miljøet i Stjørdal. Prisen

skal bidra  til kommunens  holdningsskapende arbeid  og informasjonsvirksomhet. Normalt deles

prisen ut hvert år.

§2 PRISEN

Miljøprisen består av et diplom, en pengesum og en gjenstand. Gjenstanden skal fortrinnsvis være

framstilt  lokalt  i natur- og miljøvennlige materialer, og merkes med kommunevåpenet og 

teksten/inskripsjonen   ”Stjørdal kommunes miljøpris ”,  årstall og navn.

§3  KRITERIER

Prisen kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter eller andre for virksomhet, tiltak

eller ideer som fremmer, følger opp eller kompletterer Stjørdal kommunes miljøpolitikk slik

den er nedfelt i den til en hver tid gjeldende kommuneplan og andre vedtak som gjelder ytre

miljø.

Pristildelingen  bør  reflektere god miljøeffekt, sterk holdningsskapende virkning og/eller  langvarig

engasjement.

Over tid skal det tilstrebes at miljøvernets mangfold  gjenspeiles blant vinnerne.

§4   FORSLAG

Rådmannen  skal ved annonsering  og på andre måter  oppfordre kommunens innbyggere, foreninger 

og andre til å foreslå kandidater til prisen innen en fastsatt frist.

Forslag skal begrunnes og forslagsstilleren må være navngitt.

§5  KÅRING

Rådmannen utpeker sekretariat for prisen. Sekretariatet vurderer innkomne forslag og legger

fram et grunnlag for Komite kultur, næring og plans behandling.

Komite kultur, næring og miljø behandler pristildelingen.

Komite kultur, næring og miljø kan oppnevne et særskilt utvalg som forbereder beslutningen.

§6  PRISUTDELING

Prisen utdeles av ordføreren i  et åpent arrangement.

 

Tidligere vinnere av miljøprisen er

 

1996 Midtheim barnehage

1997 Norsk ornitologisk forening

1998 Sorte grendelag

1999 Per Hilmo

2000 Børstad transport

2001 Dordi og  Egil Klevan

2002 Svein Roar Wik

2003 Per Olav Aftret

2004 Bruås og Raudå fjellstyre/v Jon Buan

2005 Roar Walstad

2006 Gudmund og  Astrid Østerås

2007 John Arne  Lerfall

2008 Barnas turlag

2010 Olaus Dalsplass

 
 

Les forrige sak:
Torstein Mørseth, som her slår Jeppe i Prestegårdshagen, leder arbeidet med felles strategisk næringsplan for Værnesregionen.
Drøftet Værnesregionen

  Politikerne ble utfordret i forhold til kraftsituasjonen i regionen, behovet […]

Close