10 °C Stjørdal, NO
21/09/2020

Får 200000 i erstatning for trær som ble felt

Krevde drøyt 900000 – ble tilbudt 4800

Inntrøndelag tingrett.

En grunneier i Meråker stevnet bygdas store grunneier, Meraker Brug, for retten og krevde erstatning på drøyt 900 000 kroner etter at Bruget felte 36 trær på hennes eiendom.

25 av disse trærne sto på grunneiers fritidseiendom og elleve av trærne på ei hyttetomt som er byggeklar. Bruget på sin side tilbød 4800 kroner i erstatning, basert på tømmerverdien.

– Retten legger til grunn at det ble felt 36 trær, hvorav 25 ble felt på eiendommen og 11 ble felt på den ubebygde hyttetomten. De fleste av trærne hadde en høyde på opptil 15-16 meter og hadde en diameter på 38-45 centimeter. Trærnes alder er antatt å spenne fra 55 til cirka 100 år. Meraker Brug har erkjent at de aktuelle trærne er urettmessig felt og at det foreligger ansvarsgrunnlag i saken. Partene er videre enige om at den urettmessige hogsten på grunneieren sine to eiendommer utløser krav på erstatning, men er uenige i hvordan erstatningen skal utmåles, heter det i dommen fra Inntrøndelag tingrett.

Retten har vært på befaring på de aktuelle eiendommene og ut fra det legger retten til grunn at trærne som ble felt i vest på eiendommen ikke kan anses å ha redusert bruksnytelsen på eiendommen. Disse ni trærne er felt helt i grensen til Meraker Brug sin eiendom, og det er opplyst at de ble felt som en følge av feilvisning på skogsmaskinens GPS. Når det gjelder hyttetomten, er det enighet om at det er felt 11 trær. De felte trærne sto i en klynge forholdsvis langt nordøst på tomten, hvorav fire av trærne sto omtrent i grensen til Meraker Brug sin eiendom. Etter rettens syn er ikke tomtens karakter dramatisk endret som følge av hogsten, og selv om trærne sto relativt samlet er det ikke snakk om rasering av en skog. Retten ser samtidig at de felte trærne kunne ha fungert både som skjerming for innsyn og vind – alt etter hvor en hytte oppføres på tomten. Hvorvidt hogsten medfører en redusert bruksnytelse for fremtidig tomtekjøper er svært usikkert. Det kan like gjerne anses som en verdi at tomten er ryddet for trær. Retten kan heller ikke se at hogsten har noen estetiske eller opplevelsesmessige konsekvenser, står det å lese i dommen.

Inntrøndelag tingrett har etter det de omtaler som en skjønnsmessig helhetsvurdering kommet fram til at grunneieren skal gis mulighet til å replante et mindre antall trær enn de som er urettmessig hogd.

– På bakgrunn av befaringen legger retten til grunn at replanting av noen av trærne som er urettmessig hogd i nordøst, ved inngangen til eiendommen, vil være et rimelig og fornuftig tiltak å sette i verk i denne saken, konkluderer tingretten med.

De har landet på en erstatning på 200 000 kroner. Ettersom dette er et beløp som gjør at ingen av partene har vunnet saken fullt ut eller i det vesentligste må begge parter betale sine egne sakskostnader.

Les forrige sak:
Ga pappa den perfekte bursdagsgaven i comebacket

- Jeg har ventet siden mars på denne kampen her, så det var fantastisk

Close