19 °C Stjørdal, NO
10/08/2020

Får rive 10 av 12 bygninger

Kommunestyret skal vurdere bevaring av våningshus og driftsbygning

Stjørdal kommune sier nei til at våningshuset og driftsbygningen ved Kvithamar forsøksgård kan rives nå. Det blir opp til politikerne i kommunestyret å vurdere bevaring.

Hæhre Entreprenør skal etablere E6-rigg på Kvithamar forsøksgård, og har søkt om å få rive 12 bygninger der. Nå sier Stjørdal kommune ja til at de kan rive ti av dem.

Foreløpig sier kommunen nei til at våningshuset og driftsbygningen tilhørende det gamle gårdstunet kan rives.

– På bakgrunn av opplysninger fra Trøndelag fylkeskommune og gårdens historie vil Stjørdal kommune foreta en vurdering av om dette tunet skal bevares. Følgelig kan det ikke tillates at de nevnte to bygg tillates revet, skriver enhetsleder Geir Aspenes i Stjørdal kommune i sitt administrative svar til Hæhre Entreprenør. Aspenes supplerer at det vil bli lagt fram en sak for kommunestyret, som skal ta stilling til om bygningene skal bevares. I denne vurderingen vil også omkringliggende hage og trær bli vurdert.

LES OGSÅ: Vil rive 12 bygninger på Kvithamar

Flere av naboene til Kvithamar forsøksgård har sendt inn sine merknader til rivingssøknaden.

– Det fremgår av nabomerknadene at gang- og sykkelveg med gatelys langs Vinnavegen fra E6 til Nordlandsfeltet må etableres før riving av bygningene settes i gang. I tillegg ber naboene om at det er trafikkvakter i området i tidsrommet barna går til og fra skolen. Rivearbeidet medfører mye trafikk, og søker har anslått at det vil gå 20 lastebiler inn og ut av området i de travleste periodene. Søker mener at trafikksikkerheten til gående og syklende ikke vil bli vesentlig berørt av tiltaket. Området hvor rivearbeidet skal utføres vil bli stengt med anleggsgjerde. Avkjørselen i vest skal ikke brukes i forbindelse med rivearbeidene. Det fremgår også av kommentarene fra søker at gang- og sykkelvegen på vestsiden av tiltaksområdet ikke vil bli berørt og stien nord for eiendommen opprettholdes også som alternativ trasé forbi byggeområdet, skriver kommunen om dialogen med naboene i saken.

Det ligger imidlertid en del rekkefølgekrav i den store saken om ny E6.

– I planforslaget er det foreslått et rekkefølgekrav om opparbeidelse av gang- og sykkelveg langs Vinnavegen før anleggsstart. Det antas at med anleggsstart menes oppstart av ny E6, og ikke forberedende arbeider som opparbeidelse av mannskapsriggområde. I forhold til nabomerknadene som går ut på at det må bygges gang- og sykkelveg, vil dette bli ivaretatt gjennom vedtakelse av reguleringsplanen, skriver enhetsleder Aspenes om denne saken.

Les forrige sak:
Fiber til 450 nye husstander

- Det er viktig for bolyst og bokvalitet

Close