-3 °C Stjørdal, NO
26/01/2021

Header-Bingo
SparHegra uke 04

Flere gladnyheter fra samarbeidspartiene

Se forslagene som skal med, og innsparingene som må tas

Onsdag la samarbeidspartiene frem sine forslag til budsjett- og økonomiplan 2021-2024. Øverst fra venstre: Rolf Charles Berg (Sp), Nelly Lian (FrP) Dorthea Elverum (Sp), Siv Sætran (Sp), Eli Arnstad (Sp). Midten fra Venstre: Gunnar Uglem (Mdg), Anette Jensen (KrF), Renate Bjørshol (H). Fremst: Ordfører Ivar Vigdenes (Sp). (Foto: Guro Storli Aune)

Onsdag 2. desember behandlet formannskapet forslag til budsjett- og økonomiplan 2021-2024, men i forkant presenterte flertallspartiene sine forslag på en pressekonferanse.

Med på møtet var alle gruppelederne i samarbeidspartiene.

– I år har vi lyktes med å få på plass et helhetlig budsjett- og økonomiplan-forslag, sier Stjørdalsordfører Ivar Vigdenes.

Ny svømmehall og åpning av skole

Ordføreren innledet møtet med å legge frem noen av de store prosjektene som er blitt ferdigstilte. Blant disse finner vi nyrehabilitert svømmehall og ny Hegra barneskole.

– Vi har nå rehabilitert svømmehallen. Vi har en moderne svømmehall, men som har for lite kapasitet. Vi har tatt i bruk Hegra barneskole i løpet av det året som har gått, vi har også Helsehuset under sluttføring og det vil jeg karakterisere som den største innvesteringen siden Kimen, forklarer han.

Nå ønsker de også å holde hardt på en oppstart av Halsen barneskole. Her presiserer ordføreren at det ikke ligger noen forskyvninger i kommunaldirektørens forslag, og at budsjettet er klart for 2022, med byggestart i 2023.

Styrket driftsresultatene

Hvert år legges det noen overordnede rammer, som handler om prioriteringer for å ha ansvarlig økonomistyring. Hvert eneste år har flertallspartiene landet budsjettet innenfor rammene, og dette skal de også holde seg innenfor nå.

– De siste seks årene har vi levert budsjett- og økonomiplan som har styrket netto- og driftsresultat uten unntak, sier Vigdenes.

Ordfører Ivar Vigdenes viser frem forslag til hva som foreslås med i den neste fireårs-perioden, og hvilke innsparinger som må gjøres.

Blant de overordnede økonomiføringene for neste års budsjett, vil de ha minimum 1,5 prosent netto driftsresultat. Dette er et av punktene som også har skapt mest uenighet.

– Det dukker alltid opp ukjente problemstillinger i budsjettforhandlingene som må håndteres. Har man da et netto driftsresultat på null, så har man ingenting å håndtere dette med, forklarer han videre.

Når kommunen når åtte prosent av brutto driftsinntekter, så skal de egenkapital-finansiere investeringer med 214 millioner i perioden. Dette gir lettelser på 10 millioner kroner årlig i sparte kapitalkostnader, tilsvarende 15 varige årsverk mer i tjenester.

Dette vil være viktig hvis det skulle dukke opp uforutsette kostnader, for å ha en buffer å gå på i disposisjonsfondet.

SIO-forsøket

Ifølge Vigdenes vil det viktigste året i økonomiperioden være 2023. Det øyeblikket kommunen går ut av SIO-forsøket så vil det være slutt på at staten finansierer de tjenestene som er lagt inn i helsetjenester, som blant annet BPA-assistanse. Kommen får deretter tilbakeført det utdekket som ble gjort når de inngikk forsøket i 2015.

– Da må vi stå klare for å håndtere de kostandene vi opparbeidet oss underveis. Det er også derfor vi gjør disse endringene i omsorgstjenestene, for at vi skal kunne være mer rasjonell, effektiv og tilby bedre tjenester som er opprettholdbare på lang sikt, sier han.

Når SIO-forsøket har dekt løpende driftskostnader, skal resterende beløp gå til å finansiere investeringer innen omsorgsformål, hvis ikke byr det på store problem i 2023.

Dette vil kommunedirektøren videreføre

I dag yter kommunesektoren bedre, og har flere tjenester enn tidligere. I sum så vokser kommunal sektor. I kommunedirektørens forslag til videreføring, finner vi blant annet:

 • Klargjøring av lager frigården: Her ligger det noen forutsetninger som må på plass. Men som kommunestyret har tatt budsjettmessig høyde for i budsjett- og økonomiforlaget.
 • Opprusting av Øverlands Minde: Forslaget ligger inn og arbeidet med å klargjøre til blant annet friidrettsleker startet tirsdag.
 • Opptrapping av kommunale veiinvesteringer: Her ønskes det å trappe opp ressursene til ivaretakelse av veier og bygg.
 • Halsen sykehjem: Her vil de fortsette å bevilge midler til fortsettelse av rehabilitering. Arbeidet pågår.
 • Lillemoen omsorgsboliger.
 • Rassikring ved Hegrakirke: Her ligger det inn midler som gjør at bygging kan starte etter hvert. Det kan imidlertid fort ta noen år og består av et omfattende arbeid.
 • Årlige klimainvesteringer.
 • Nyinvesteringer branntjenester: Her ligger det inn betydelige midler på 11, 2 millioner kroner i budsjettforslag for neste år.
Ni millioner til skolebudsjett

På driftssiden ønsker de å løfte skolebudsjettet med ni millioner kroner for 2021. Midlene skal gå til den samlede skolerammen.

Videre foreslås det å videreføre Trygg for 3 i barnehagene. Årsaken er at spørreundersøkelsene er et statlig prosjekt, som kommunen prøver ut.

– Vi er fornøyd med Trygg for 3 og vi ønsker å videreføre dette, sier Vigdenes.

Det foreslås i tillegg å videreføre:

 • Opptrapping veivedlikehold.
 • Opptrapping handlingsplan grønt.
 • Opptrapping klimatiltak.
 • Ungdom som ressurs: Dette viderefører de som en ressurs, som egentlig ble tatt ut. Dette ønsker de å videreføre for vanskeligstilt ungdom mellom Etat oppvekt og kultur.
 • Utviklingstiltak for organisasjon.
Flere gladmeldinger

Det som en stund så ut til å ende i store kuttforslag fra administrativ side, har de nå forsøkt å få med inn i budsjettet for de kommende årene. En gladnyhet var blant annet rehabilitering av Hegra ungdomsskole.

– Vi tar budsjettmessig høyde for en rehabilitering av Hegra Ungdomsskole, med alle tilhørende konsekvenser med inntil 45 millioner kroner, forklarer Vigdenes.

Blant andre store gleder for innbyggerne i Stjørdal, foreslås det å opprettholde bosenterlege og kantiner på bosentrene. Det blir ikke gjort besparelser ved Bonitas og Newtonrommet på Kimen vil beholdes.

Nattravnene for innbyggernes trygghet fortsetter og det er satt av velferdsmidler for 400.000 kroner per år til kommunalt ansatte.

– Det kommer en satsning på de ansatte. Det å ta vare på de ansatte i kommunen er viktig for oss, og vi skjemmes ikke over å ønske dette. Vi har 1800 ansatte i kommunen som fortjener dette, sier han videre.

Utover dette ønsker samarbeidspartiene også å stille forslag til kommunedirektøren om bygging av ny svømmehall i Stjørdal, for å kompensere for den nåværende svømmehallen som allerede har sprengt kapasitet.

Blir også noen innsparinger

Det er også slik at når kommunen skal drive bærekraftig, krever det også noen innsparinger.

Her er det foreslått reduksjon i økning snøbrøyteavtaler, samt mindre økning i driftstilskudd Selbuskogen skisenter. En av de større forslagene fra kommunedirektøren, er å slå av fjernvarmen i gågata som i dag koster kommunen 600.000 kroner i året.

– Jeg er for fjernvarme i gågata, men kostnaden er for stor. Hvis det er så dyrt, så kan vi ikke forsvare dette. Vi ber derfor kommunedirektøren om å se nærmere på dette, forklarer Vigdenes.

God kontroll på økonomien

– Det går fremover på veldig mange områder. Vi bruker ikke mer enn hva vi har råd til. Vi pisser ikke i buksa, det vi legger opp til er bærekraft i økonomien, sier Vigdenes.

Les forrige sak:
Inger-Ruthgerda Wellendorf (t.v.) og Vidar Karlsen i Stjørdal Røde Kors vil sammen med mange andre spre juleglede kommende helg. (arkivfoto)
Legger ut på en liten juleglede-turné

Stjørdal Røde Kors vil sammen med mange andre spre juleglede kommende helg

Close