16 °C Stjørdal, NO
09/08/2020

Fraråder E.ONs planer

 

Den tyske energigiganten E.ON har via sin svenske avdeling kastet sitt blikk på energiressursene i Nord-Trøndelag. De har sendt melding om planer for vindkraft i fjell- og utmarksområder i Meråker, Verdal, Steinkjer og Namsos.

Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag har levert høringsuttalelser som går i mot samtlige av planene E.ON har for etabliering av vindkraft i innlandet.

 

I Naturvernforbundets høringsuttalelse fra fylkesleder Torgeir Havik står bla.:

Inngrepsfri natur er levested for mange av våre dyre- og plantearter, deriblant flere truede og sårbare arter.  Mange turgåere verdsetter store, sammenhengende områder uten inngrep, med de mulighetene det gir for opplevelse av stillhet og intakt natur. 

I tillegg regnes områdene å ha en egenverdi i kraft av fraværet av inngrep.

Naturområder med urørt preg er også viktig for å ta vare på Norge som attraktivt reisemål og som turistnasjon.   Man må ikke kun se på hvor mye INON som går tapt av dette prosjektet, men også se dette i forhold til hvor mye som har gått tapt regionalt og nasjonalt. Dette må man se på både i forhold til alle tap av inngrepsfri natur på grunn av energisektoren. Problemet med forvaltning av inngrepsfri natur er ofte at man kun ser på enkelte inngrep uten å se på helheten…….Planområdet er på 39 km2 og dersom alt dette vil medføre reduksjon av uberørt natur, er det like store områder som hele Nord-Trøndelag fylke fikk redusert av uberørt natur i 2003-2008.

…….Norge er forpliktet av flere internasjonale vernekonvensjoner til a sikre levedyktige bestander av dyre‐ og plantearter. I følge Artsdatabanken er endret arealbruk vurdert som den viktigste påvirkningsfaktoren for de truete og nær truete artene i fjellet i 2010 (63 arter, ca. 40 % av fjellets truete eller nær truete arter).

Artsdatabanken påpeker samtidig at vi for fjellet har lite kunnskap om artenes forekomst, krav til leveområde, leveområde¬nes forekomst og hvordan disse endres. Det er derfor viktig at det her innhentes betydelig kunnskap om naturmangfoldet i området. Å kartlegge forekomster av dyr, planter og områdets økosystemer er et omfattende arbeid som vil ta tid. Særlig med hensyn til at det er flere fuglearter i området (inklusive en god del trekkfugler) som det kan ta dager i mellom hver gang de er i observasjonsområdet. Det samme gjelder for en god del store rovdyr…….Områder som norske fjellområder er svært sårbare og bruker lang tid på å «reparere» sår og inngrep. Det er også noe å ta i betraktning dersom det skulle bygges ut en vindturbinpark i disse områdene. …Samtidig bør man heller ikke legge infrastruktur i myr da dette fører til frigjøring av klimagasser.  Utslipp av klimagasser vil ha en negativ virkning på klimaregnskapet og da er kanskje ikke den grønne energien så grønn likevel?……Samlet høyde på tårn pluss vinge kan bli inntil 200 meter. (Det vil si 80 meter høyere en Trondheims landemerke, Tyholt tårnet). Dette vil rage veldig godt i naturen og være visuelt veldig forstyrrende. Man bør se på hvordan det vil vises i fra forskjellige lokasjoner og ikke bare i fra dalbunnen og oppover som er det eneste bildet vi hittil har sett. Veiene inn til området og i området vil være 5 meter breie. Samlet ryddebelte for veg og kabelgrøft er cirka 10 meter. Dette bør også med i visualisering av området. ……Området er i dag mye brukt til vandring, skigåing og jakt. Det ligger lett tilgjengelig samtidig som området har et urørt preg. En sti som går til Angeltjønnhytta går rett utenfor planområdet. Det finnes i dag bedrifter som arbeider med turridning og hundespannturer i nærheten. I tillegg til det friluftsliv som er skjer i direkte anslutning til planområdet er også områdene rundt brukt til flere ulike aktiviteter som kommer få redusert verdi på grunn av visuell påvirkning……… En del turbinprodusenter skriver at man burde ha et sikkerhetsavstand på flere hundre meter og sette gjerde rundt anlegget. Det blir også mye støy i et område mange søker seg til i dag for å oppleve stillhet…..Reindrifta i Meråker for eksempel blir berørt av to av utbyggingsplanene (Verdal og Meråker).

Les forrige sak:
Selbu «årets klubb 2011»

  Juryens begrunnelse gjengis hos NeaRadio: ”Årets klubb har etter hvert […]

Close