16 °C Stjørdal, NO
18/06/2019

FrP ønsker omkamp om havneterminal på Hell/Muruvik

|| Terje Hansen, Malvik Frp t.v. og overingeniør ved Statens Vegvesen, Leif Hafstad forklarer stortingsrepresentantene Roy Steffensen og Åse Michaelsen hvorfor et logistikknutepunkt for Midt-Norge må ligge på Hell/Muruvik – det eneste fornuftige!||

Det kom fram i en resolusjon som Stjørdal Frp presenterte og fikk vedtatt på fylkesårsmøtet til NT Frp på lørdag. Mandag hadde partiet besøk av Åse Michaelsen og Roy Steffensen som begge er medlemmer av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité der de bl. a. deler plass med Ingvild Kjerkol (A). Nå vil partiet jobbe hardt for å fremme sin politikk for samferdselsminister Ketil Solvik Olsen og hans statssekretær Bård Hoksrud som er godt kjent rundt Stjørdal.

– Et knutepunkt på Hell/Muruvik er det eneste fornuftige som kan skape et logistikknutepunkt. Krefter i Sør-Trøndelag arbeider for alternativ sør for Trondheim. Men med eller uten jernbane blir det uansett ikke noe annet enn en godsterminal. Schenker tenker på seg selv.  Trøndelag trenger et logistikknutepunkt. Det eneste alternativet ligger på Hell/Muruvik, sier fylkesleder Einar Almaas i NT Frp til stortingsrepresentantene som reiser rundt i landet for å samle opplysninger:

– Vi starter i Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane – fylker uten egne stortingsrepresentanter fra Frp selv om NT er representert med arbeidsminister Robert Eriksson i regjeringen. I forrige periode fikk vi en rød-grønn Nasjonal Transport Plan med prioriteringer for de neste ti år. Nå skal vi lage en blå-blå transportplan som kan inneholde ganske andre prioriteringer. Vi er opptatt av mer sammenhengende løsninger, sier stortingsrepresentantene på jakt etter innspill.

Terje Hansen, Malvik Frp som i mange år har vært en varm talsmann for logistikknutepunkt i området Hell/Muruvik, ga gjestene en liten innledning. Hansen er opptatt av trafikken østover: – Og da går ikke grensen ved Bottenviken. Russian Railways søker etter en isfri havn for eksport videre vestover. Det er tre alternativ: Narvik, Hell/Muruvik og Gøteborg, sier Hansen som mener Hell/Muruvik har den desidert beste plassering for slik trafikk:

– Her er det snakk om en stor miljøgevinst, sier Hansen som mener partiet må våge å tenke langsiktig. Andre aktuelle spørsmål var utbedringer av E 14; danning av et vegselskap med ansvar for den 149 km lange strekningen Ulsberg – Åsen. Nord-Trøndelag Frp ble invitert til å samle sine argumenter på fire sider og komme til Stortinget for en presentasjon. Fornøyde møtedeltakere takket gjestene for besøket.

Hellsenteret uke 25 mobil

I vedtaket fra NT Frp heter det

«Det har vært en lang prosess de senere år med valg av et fremtidig logistikknutepunkt i Midt-Norge. Et av flere viktige momenter har vært å samle alle former for transport på ett sted, herunder skip, lastebil, tog og fly. Det eneste stedet i Midt-Norge vi har alle disse samlet på et sted er ved alternativet Hell/Muruvik. Nærhet til E6, Trønderbanen og flyplassen betyr at en kraftig oppjustert Muruvik havn blir den løsningen alle egentlig ønsker.

Her kan man benytte allerede eksisterende jernbanelinjer med direkte tilkobling til Trønder-Banen, og umiddelbar tilknytning til Meråkerbanen. En slik jernbaneløsning vil også være med på å aktualisere en langt større satsing på denne strekningen, samt muliggjøre betydelig næringsutvikling knyttet til transport fra Øst via Muruvik som isfri havn.

Med eksisterende E6 i tunnel rett innenfor selve havnen er det gode muligheter for en direkte kobling gjennom ny tunnel. Behovet for steinmasser til utfylling av havneområdet gjør at dette blir en svært kostnadseffektiv løsning. Samtidig sikrer nært forestående utvidelse av vegkapasitet mellom Helltunnelen og Trondheim at en lokalisering nord for Trondheim sentrum ikke medfører vesentlig økning i transportkostnaden.

Fly og båt blir naturlig nok to sentrale momenter ved valg av lokalitet. Flyfrakt har ingen alternative lokalisasjoner, mens havn kan plasseres flere steder. Det er så langt det er undersøkt imidlertid gode forhold for havn nettopp her, ut i fra grunnforhold, til tross for betydelig dybde. Samtidig sikrer dette arealene man trenger på land, gjerne i kombinasjon med utsprengte fjellhaller som gir nært ubegrenset kapasitet til utfylling av sjø.

Med bakgrunn i alle de muligheter logistikknutepunkt gir som det åpenbart beste stedet for alle transportformer mener vi det også er riktig å peke på den betydning en slik plassering bokstavelig midt mellom Nord- og Sør-Trøndelag for næringslivet i begge fylkene. Vi mener et slikt løft av regional og nasjonal betydning snarest må igangsettes for å få de effektene dette har for næringsliv og sysselsetting.            

Fylkesårsmøtet i Nord-Trøndelag FrP mener at et logistikknutepunkt for Midt-Norge lokalisert i Muruvik-Hellområdet vil være den eneste komplette løsningen som ivaretar alle behov og ønsker, og legger et grunnlag vi kan bygge fremtidens varetransport på. Fylkesårsmøtet vil derfor be om at både stortingsgruppe, regjering og fylkestingsgruppe engasjerer seg sterkt i saken for å sikre at en slik løsning blir påbegynt, minimum planmessig, i inneværende stortingsperiode».

Les forrige sak:
||
Stjørdal kommune er i facebook eliten

I kåringen kommer Stjørdal kommune blant de 10 beste og er […]

Close