8 °C Stjørdal, NO
15/06/2021

Frykter utslipp kan være fare til for omgivelsene. Følges det ikke opp står bedriften overfor kraftig bot

– Det er grunn til å mistenke utslipp av miljøgifter til vann og gass

Statsforvalteren pålegger bedriften Westgaard tvangsmulkt for ikke å ha oppfylt krav som ble sendt tilbake i 2019.

Statsforvalteren pålegger Isak D. Westgaard AS tvangsmulkt på 100.000 kroner for å ikke ha oppfylt krav som ble satt tilbake i 2019 og hevder området kan være til fare for omgivelsene.

I et saksdokument fra Statsforvalteren i Trøndelag datert 27.05.2021 opplyses det følgende:
«Dere har ikke fulgt opp alle vilkår i pålegg av 30. september 2019.Tvangsmulkt på 100.000 kroner påløper dersom dere ikke sender inn dokumentasjon, som viser at dere har gjort alle undersøkelser og vurderinger i tråd med kravene, senest 1. mars 2022.»

Påla bedrift å gjøre undersøkelser

Det var i et saksdokument datert tilbake til september 2019 at det som den gang het Fylkesmannen i Trøndelag påla bedriften Westgaard å gjøre undersøkelser, gassmålinger, vannmålinger og sende opplysninger om avfallsdeponiet.  

Selskapet hadde i forkant av dette fått et varsel tilsendt to måneder tidligere, da Fylkesmannen ikke hadde mottatt uttalelser til varslet.

Den gang ble det sendt syv krav som bedriften skulle sende tilbake til Fylkesmannen. Til tross for et varsel sendt til bedriften den 4. juli etterfulgt av nytt krav satt til 31. desember 2019 skal imidlertid ikke dette ha blitt utført, ifølge saksdokumentet.

Den 3. mai 2021 ble første varsel om tvangsmulkt sendt. Det ble også tatt kontakt med Westgaard dagen etter hvor Statsforvalteren skal ha forklart innhold og forventninger i pålegg. Dette skal ikke ha blitt fulgt opp tilstrekkelig, som nå medfører at bedriften pålegges engangsbeløp på 100.000 kroner i tvangsmulkt hvis ikke dokumentasjon foreligger.

– Vil ikke iverksette tiltak

Den 22. mai 1997 fikk Westgaard tillatelse til å mellomlagre sorterte avfallsfraksjoner på arealene til det nedlagte deponiet. Denne virksomheten er fortsatt aktiv. I 1999 fikk selskapet midlertidig tillatelse til deponering av inntil 500 tonn forskjellige avfallsfraksjoner på Jullumstrø.

– Slik vi ser det vil det ikke være nødvendig med ytterligere undersøkelser og målinger enn de som ble foretatt i forbindelse med avslutningen av deponiet i 1996/1997, da det ikke er deponert mer avfall på denne plassen etter at disse ble utført, uttaler Westgaard i et dokument.

Videre opplyses det at bedriften skal ha gjenopptatt måleprogrammet for sigevann, lokalisert grunnvannsbrønner, tatt vannprøver og sendt inn disse til analyse.

– Kan utgjøre fare

Statsforvalterens vurdering går tilbake til den gjeldende reguleringsplanen for Jullumstrø, som er lagt opp til at området skal tilbakeføres til jordbruk eller skogbruk når deponiet er fullt utnyttet. Derfor må det sikres at deponiet er tilfredsstillende avsluttet.

– Deponiet i Jullumstrø har vært i drift så lenge, og i en slik tidsperiode, at det er grunn til å mistenke utslipp av miljøgifter til vann og gass, forklarer Statsforvalteren som videre mener det er beklagelig at Westgaard ikke har fulgt opp krav til etterdrift og stiller spørsmål til om gassdannelse kan utgjøre en fare for omgivelsene.

Statsforvalteren avkrefter blant annet at det ikke har pågått deponering etter 1996/1997, selv om bedriften hevder at tillatelsen fra 1999 ikke ble tatt i bruk.

– Dere har ved flere enkeltleveranser spurt og fått aksept for deponering etter den tid. Dette har vi dokumentasjon på, og oversendt til dere på e-post 5. mai 2021, opplyses det.

Overskrider terskelverdier

Selskapet skal ikke ha redegjort for oppbygging og utstrekning av deponiet, eller typer og mengder avfall som faktisk er deponert. Daglig leder i Westgaard, Øystein Lie, forklarer til Stjørdals-Nytt at de skal gjøre det som Statsforvalteren pålegger, og at de har jobbet med dette siden 2019.

– Det vi jobber med nå er noen ekstra punkter de vil ha utredet. I de prøvene som er tatt så langt, mener vi det ikke tyder på farlige verdier, sier han.

Statsforvalteren hevder imidlertid at bedriften ikke skal ha redegjort for gasspotensialet i deponiet, eller kartlagt gassutslipp.

– Dere har ikke vurdert analyseresultatene fra vannprøvetakingen, verken opp mot eksisterende veiledningsmateriale eller sammenlignet med referanseverdier oppstrøms deponiet. Vi registrerer at noen av de innrapporterte verdiene for 2020 overskrider terskelverdiene i Miljødirektoratets «Veileder om miljørisikovurdering av bunntetting og oppsamling av sigevann ved deponier»

Videre forklarer Lie at de vet om flere bedrifter som sliter med samme problematikk, som han mener går ut på at selskap må ta ansvar for det som var normal praksis som ble gjort for flere ti-år siden.

–  Skal kanskje bedriftene og samfunnet ta ansvar sammen for det som var praksis for flere tiår tilbake? Dette er resultat av hvordan Norge løste problemene på 70-tallet, mener han og presiserer at de imidlertid skal gjennomføre de kravene som ligger på seg.

For å sikre at bedriften følger opp, mener Statsforvalteren det nå er nødvendig å knytte tvangsmulkt på 100.000 kroner til kravene slik at det blir fulgt opp.

Les forrige sak:
Denne boligen ble solgt for over 7 millioner kroner

Her er alle eiendomsoverdragelsene i mai

Close