5 °C Stjørdal, NO
19/03/2019

Garantikrav

Etter bustadoppføringslovas § 12 må en entreprenør i dag stille en garanti med varighet på 2 år etter overtagelse.

Garantisummen er 5 % av kjøpesummen hvis kjøpet ikke omfatter grunnen, såfremt krav gjøres gjeldende samtidig med overtagelsen. For krav som gjøres gjeldende etter overtagelse skal garanti utgjøre minst 3 % av vederlaget.

Endringen i loven medfører at garantitiden utvides til 5 år etter utvidelse. Ved kjøp av bolig uten grunn skal garantien være 10 % av kjøpesummen for mangler som gjøres gjeldende ved overtagelse og 5 % for mangler som gjøres gjeldende etter overtagelse.

Endringene medfører i utgangspunktet en belastning for entreprenøren, fordi det naturligvis gjerne koster mer å stille en 10 % garanti i fem år fremfor en 5 % garanti i 2 år. Det er imidlertid ikke usannsynlig at dette til slutt vil ramme forbruker på to måter. For det første vil det fremstå som mindre atttraktivt å utvikle og selge boligeiendommer, og økte kostnader forbundet med garantistillelse vil også i seg selv medføre økte priser.

For avtaler om rett til bolig i borettslag innføres et krav om at garantisummen skal ta utgangspunkt i den samlede summen av vederlag og den delen av fellesgjelden i borettslaget som faller på kjøperen.

Coop Storlien artikkelnivå

Bustadoppføringsloven § 1 litra b endres for å klargjøre at videresalg av rett til bolig i boligprosjekter før ferdigstilling fra næringsdrivende og forbruker, skal reguleres av bustadoppføringslova. Loven vil da gjelde for slike avtaler på samme måte som om det var gjort avtale om videresalg av boligen under oppføring.

For videresalg mellom forbrukere eller fra forbruker til næringsdrivende, endres avhendingsloven § 1-1 fjerde ledd til å fastslå at dette ikke skal regnes som avhending av fast eiendom. I stedet vil slike salg reguleres av kjøpsloven som salg av fordringer. Videre presiseres det at selger ved videresalg til forbruker, ikke kan kreve utbetalt vederlag for retten som overstiger kjøpesummen i det opprinnelige kontraktuelle forholdet med entreprenøren (merverdien). Slik merverdi kan først kreves når kjøperen har overtatt boligen og fått rettsvern for dette ervervet. Dersom entreprenøren ikke fullfører arbeidet, faller imidlertid kjøperen sin plikt til å betale merverdien bort.

 

Les forrige sak:
Foto: Inge Falstad og Ann-Sissel Helgesen
Enighet om DMS-samarbeid

  Kommunestyrene i Selbu, Tydal og Meråker har alle nå sagt […]

Close