12 °C Stjørdal, NO
25/06/2019

Hegra-skolen og helsehuset skal være ferdig i 2020

Investerer for 1,2 milliarder de neste fire årene

Økonomisjef Roar Størset har lagt fram forslag til budsjett for neste år og forslag til økonomiplan for de kommende fire årene. Økonomisjef Roar Størset har lagt fram forslag til budsjett for neste år og forslag til økonomiplan for de kommende fire årene.

Stjørdal kommune investerer for 1,2 milliarder de kommende fire årene. Først i rekka av storinvesteringer står ny Hegra skole og helsehus.

Kommunens budsjett og økonomiplan ble offentliggjort fredag formiddag. Omtrent for første gang kan økonomisjef Roar Størset glede seg over at de statlige rammeoverføringene går Stjørdals vei.

– Det er en generell økning, samtidig som vi endelig får uttelling for befolkningsveksten vår. For første gang får vi et vekstkommunetilskudd, sier økonomisjef Størset.

Kommunens investeringsplan de kommende fire årene viser en betydelig satsing. Totalt 145 millioner kroner til ny Hegra skole skal finansieres med 52 millioner i 2019 og 93 millioner i 2020.

– Ferdigstillelse forventes senhøsten 2020, med innflytting i januar 2021, sier økonomisjefen om den nye skolen i Hegra.

Det andre gedigne investeringsprosjektet som er nærmest i tid er helsehus i Stjørdal sentrum. På grunn av gevinsten fra SIO-prosjektet (Statlig finansiering av omsorgstjenester) kan Stjørdal kommune komme meget gunstig ut av den investeringen.

Coop Storlien artikkelnivå

– Det blir lagt fram en egen politisk sak om helsehuset i nærmeste framtid, men dette dreier seg om en bruttoinvestering på nærmere 300 millioner kroner. Omtrent 90 millioner finansieres gjennom Husbank-midler, mens vel 100 millioner kommer fra SIO-midlene. I budsjettet er det lagt inn 40 millioner kroner i kommunal egenfinansiering. Dersom SIO-prosjektet videreføres, slik det ser ut nå, kan muligens denne summen også reduseres, antyder Størset.

I budsjettdokumentet går det fram at byggestart er planlagt til våren 2019 og overlevering og innflytting er stipulert til høsten 2020.

– Helsehuset skal gi både brukere og ansatte i regionen en merverdi. Gjennom samorganisering av tjenester som krever lege 24/7 vil pasientsikkerheten øke betraktelig. Huset vil ha 32 nye korttidssenger med spesialfunksjoner på avdeling. Dette vil øke kompetansen i huset, og i tjenesten forøvrig gjennom samhandling mellom helsehustjenester og øvrige tjenester, skriver rådmannen og økonomisjef i sitt budsjettforslag.

Øvrige store investeringer som er omtalt i investeringsplanen for de neste fire årene er blant Halsen skole med planlagt oppstart i 2021, rehabilitering av Hegra ungdomsskole i 2022. Den mye omtalte planlagte basishallen og fotballhallen var i utgangspunktet inne i årets budsjett, men blant annet på grunn av avklaringer med grunneier må dette skyves fram til 2019/2020, står det i budsjettdokumentet.

Øvrige store planlagte investeringer i årene 2019-2022:

  • Det årlige beløpet til nyanlegg, utbedring av kommunale veger og gang- og sykkelveger foreslås økt med en halv million i året framover fra dagens ni millioner.
  • Nye brannbiler i 2020 og 2021 til totalt 11,5 millioner kroner.
  • 8,9 millioner kroner er avsatt i 2020 til bergkunstsenter.
  • 20 nye kommunale utleieboliger og 12-14 omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal bygges på Lillemoen. Totale investeringer er beregnet til 118 millioner kroner.
  • Utskifting av Hjelseth vannbehandlingsanlegg til 72 millioner kroner.

Les forrige sak:
GODT TILBUD: Steinar Vassli fra Stjørdal var strålende fornøyd med NAF sitt tilbud om gratis dekkskifte.
Kø for gratis dekkskifte

NAF og fotballjenter sørget for å få på vinterdekkene

Close