2 °C Stjørdal, NO
18/02/2019

Høyhastighets-utredningen legges fram

Flere utredere legger snar frem rapporter over mulig fremtidige høyhastighetsbaner i Norge. Trondheim- Oslo er en av strekningene som nå tas med i vurderingene. Her fra Stjørdal stasjon, anlagt i forbindelse med Hell-Sunnan banen før 1905.


I mars startet fire norske konsulentselskaper opp arbeidet med å analysere hver sin korridor høyhastighetsbane på detaljert nivå. Det er selskapene Rambøll, Sweco, Multiconsult og Norconsult som fra regjeringen og stortinget via samferdselsmyndighetene er satt i arbeid med å utrede mulighetene for en eller flere høyhastighetsbaner for tog i Norge. Selskapene skal utrede antallet stasjoner, de ser på flere strekninger og de utreder kostnadsbildet. Parallelt med utredningen arbeider Asplan Viak med en nettbasert modell for kartlegging av sårbare områder, og vil legge fram et totalt miljøregnskap for foreslåtte traseer.

 

Mange alternativ utredes          

I nasjonal transportplan 2009-2019 legger regjeringen ikke opp til flersporet høyhastighetsbane, men en utredning er bestilt, og det er denne som nå tar form og snart legges frem fra utrederne. De norske linjekonsulentfirmaene legger frem sine rapporter i inneværende måned, og det er Høyhastighetsutredningen som da får rapportene. Parallelt arbeider det britiske firmaet Atkins med mer detaljerte markedstall og samfunnsøkonomiske analyser. Denne sluttrapporten legges fram i desember. Jernbaneverket vil konkludere og komme med sine anbefalinger i januar 2012. Alternativene som utredes er:

• Forslag hastighet 330 eller 250 km/t tilrettelagt for godstrafikk.

• Forslag hastighet 330 km/t kun passasjertrafikk.

• Dobbeltspor

•  2-løps tunneler

• Linjeføringer nært dagens stasjoner/tettsteder. Enkeltspor vil vurderes i forbindelse med den totale kapasitetsanalysen. Enkeltspor kan være aktuelt for deler av strekningene. En strekning kan i følge Jernbaneverket ende opp med en blanding av hastigheter på 250-300 km/t. Det utredes også et såkalt oppgraderings-alternativ, der 20 prosent reduksjon av dagens reisetid utredes. Mulig også avganger annenhver time med uendret stoppmønster.
Les forrige sak:
Full samling på Torgkvartalet på refleksdagen. Familiebarnehagene var representert sammen med Trygg Trafikk, Lys opp og minnes og elever fra trafikklærerutdanningen ved HINT.
Bli sett med refleks

Nytt av året på refleksdagen er det store engasjementet også fra […]

Close