1 °C Stjørdal, NO
26/03/2019

– Hva er jeg i politikken?

STØRRE BREDDE: - Jeg har hatt stor glede av arbeidet i Komite Plan, men som nominert toppkandidat må jeg også engasjere meg mer på andre områder. ­ Det gjelder ikke minst omsorg og skole, sier Øistein Teigen som topper lista for KrF i Stjørdal.

 

 

– Skal du ikke spørre meg – hva er jeg i politikken? sier Øistein Teigen (68) som er 1. kandidat for KrF ved høstens kommunevalg. 

– Jo, jeg er kristendemokrat. Jeg tar utgangspunkt i kristne og humanistiske verdier. Det går på at mennesket er ukrenkelig og at alle har samme verdi. Likevel er vi alle skapt forskjellig. Mangfoldet er en ressurs for Stjørdalssamfunnet; det at vi kan være forskjellig. Denne verdien for meg som kristendemokrat er grunnlaget for tanken om nestekjærlighet.

Vi har ansvar for våre medmenneskers ve og vel og vi er åpen for individuell utfoldelse, men det må veies opp mot ansvaret for andre. Som kristendemokrat er jeg i motsetning til sosialdemokratene på den ene siden og liberalistene, de konservative på den andre. Vi legger i større grad vekt på de ikke-materielle verdier. KrF representerer en tredje veg i politikken både nasjonalt og lokalt.

Coop Storlien artikkelnivå

– Fortell!
– Vi ønsker å skape et varmere samfunn. I politikken har vi tre grunnpilarer som styrer oss:
1) Det er menneskeverdet; at alle har samme verdi.
2) Nestekjærligheten; vi har ansvaret for ­hverandre.
3) Forvalteransvaret; ­rettferdig fordeling.
Vi mennesker har et ­ansvar for å forvalte skaperverket på en god måte.

Folkevalgt
I politikken er det viktig å huske at vi er folkevalgte. Velges vi, er vi folkevalgt for fire år. For min del står tilgjengelighet sentralt. Jeg skal være tilgjengelig for folk som ønsker å snakke med meg. Det har en sammenheng med at jeg er folkevalgt.

Jeg har i mange år vært planpolitiker, men nå som 1. kandidat må jeg utvide spekteret. Partiet arbeider for å få en plass i formannskap og deltakelse i de fleste komiteer. Skal vi klare det, trenger vi hjelp; ikke minst fra velgerne. Et godt valgresultat gir oss et bedre utgangspunkt i forhandlingene.

Nå har vi vært i en flertallskonstellasjon i tre perioder med Johan Arnt Elverum (Sp) som ordfører. (I 95-99 deltok KrF i et valgteknisk samarbeid som sikret valget av Alf Daniel Moen (A) som ordfører). Vi søker innflytelse. Derfor ønsker vi å samarbeide med partier som gir oss nettopp det.

Bygge infrastruktur
I den voksende kommunen Stjørdal er det veldig viktig å få bygd ut det vi kaller infrastruktur. Og det er ikke bare veger. Det er ikke minst barnehager, skoler og helsetilbud. Det må vi ha med når vi tar imot nye innbyggere i Stjørdal. Ingen ting tyder på at veksten skal avta dramatisk. Vi må fortsatt være forberedt på vekst. Og da må vi føre en politikk som legger forholdene til rette for det og dekker behovene.

Ved siste årsskifte hadde Stjørdal 21.659 innbyggere. Sommeren 1998 ble innbygger nr. 18.000 markert 11 år etter at 17.000 ble passert. Vi ser altså at veksten i løpet av de siste 12 ½ år har vært over 3600. Det er en betydelig sterkere vekst enn det Stjørdal hadde på slutten av 80- og hele 90-tallet. Vi vet hvilke utfordringer kommunen har hatt for å dekke oppgaver innenfor omsorg og oppvekst – bosentra, barnehager og skoler.

Flere sykehjemsplasser og ny skole
I KrF er vi veldig opptatt av at det nå må bygges ut flere sykehjemsplasser. Alt tyder på at det er et behov for dette. Kommunestyret vedtok i 2007 etter forslag fra meg at behovet for sykehjemsplass både på kort og lang sikt bør utredes. Nå er den på gang. I KrF er vi opptatt av at det settes av en ny tomt til barneskole. Det vil stå i vårt program som snart skal vedtas.

– Har KrF en foretrukket plassering?
– Jeg ser for meg Finnmyra ved Remyra Grendehus som en gunstig plassering. For her ligger det en god infrastruktur allerede. Det er veldig positivt at skolebarna har et flott idrettsanlegg i nærheten.

Kulturhuset – ei storstue
– KrF var lenge betenkt med tanke på planene om et kulturhus. Hva mener egentlig KrF om kulturhuset?
– Vi var lenge i tenkeboksen. Men kulturhuset utviklet seg samtidig til en storstue for befolkningen i Stjørdal og omegn. Her blir det et yrende liv og vi får et brukshus. Det blir en flott arena der folk kan samles for en prat, for å dyrke felles interesser og ikke minst for å ta del i det aktive kulturlivet huset vil by på. Dette faller helt sammen med KrF sin understrekning av menneskers behov for ikke-materielle verdier, sier Teigen og poengterer: 

– Vi skal ikke glemme at dette er et regionalt kulturhus. Avgjørende for oss var vedtaket om å realisere den gamle intensjonen fra 1922 om et kirkebygg i Stjørdal sentrum.

Erfaren politiker
Øistein Teigen har vært med i politikken i Stjørdal i 24 år. – Jeg møtte i kommunestyret første gang i 1972. Det ble mange nemnder og utvalg før jeg tok en pause. I 1999 var jeg kandidat igjen. En grunnleggende tanke fra min side har hele tida vært å ta hele kommunen i bruk. Det gjelder ikke minst behovet for bosetting i hele kommunen, sier han og minnes diskusjoner om bosetting i Grønseth-grenda i Forradal. – Jo, det er ei stund siden.

Rus – tak på ­skjenkebevillinger
Rusproblemet i samfunnet er økende. Det er tydelig. Stjørdal trenger et aktivt holdningsskapende arbeid og gode behandlingstilbud. KrF mener at Kirkens Hus bør realiseres, men har ikke tatt stilling til plassering. Det skal være en varmestue for de som er falt utenfor.

KrF har tro på ei restriktiv linje ved behandling av salg – og skjenkebevilgninger. Er ikke tida inne for å se på et tak for antall bevilgninger? Det er ikke snakk om å stenge kranene, men vi må bestemme oss for å sette et tak på antall bevilgninger. Det bør gis støtte til alternative rusfrie aktivitetstilbud for barn og ungdom. Arrangement i kommunal regi bør fortsatt være rusfrie.

Stjørdalshallen
– Stjørdalshallen?
– KrF setter stor pris på at Stjørdalshallen kommer i ny utgave. Her er det lagt ned et godt arbeid. Dette blir en fantastisk arena for idretten i Stjørdal. Samtidig blir det et utmerket sted for arrangement.

Kirken og ulike kirkesamfunn må sammen med frivillige lag og organisasjoner – og da snakker vi ikke minst om idretten – sikres selvstendige og gode arbeidsvilkår. Dette må komme til syne i kommunens budsjetter og politikk, understreker Teigen.

Miljøpolitikk
Her må vi tenke globalt og handle lokalt. KrF ønsker å ta vare på uberørt natur og verne om dyrka mark i kommunens arealplanlegging. KrF vil arbeide for at alle nybygg i kommunen har en god miljøprofil med energiøkonomisering i fokus. Her bør kommunens ansatte ha en rådgivende funksjon.

Bevar Hellstranda
Kulturlandskapet omkring oss skal i største grad bevares. Områder med sjeldent plante – og dyreliv vernes. Vi mener at strandsonen ikke skal nedbygges og privatiseres ytterligere, men i økt grad gjøres tilgjengelig for allmennheten.

– Hva med Hellstranda?
– I arbeidet med valg av nytt logistikknutepunkt for Midt-Norge vil KrF arbeide for at Hellstranda bevares. Det er nært knyttet til vår målsetting om å bevare utløpet fra Stjørdalselva. Vi har nettopp vedtatt en reguleringsplan for området fra gamle E 6 ned mot det gamle steinbruddet på Hell. Der har vi sagt ja til om lag 200 boenheter. I tillegg har vi dyrka jord i området. Den vil også bli sterkt berørt av en eventuell framtidig virksomhet i logistikknutepunktet. Hellstranda må bevares!

Næringslivet
Det næringslivet som vi har i dag og det som kommer, skal vi gi gode vilkår for vekst og gjennom dette skape sikre arbeidsplasser. Det må arbeides aktivt for å avsette og klargjøre nye næringsareal. Næringsutvikling bør skje i alle deler av kommunen. Landbruksnæringa må så langt vi har innflytelse gis best mulig ut­viklingsmuligheter. Kom­munen bør overta arealer som eventuelt frigjøres fra Forsvaret dersom det er økonomi til det.

Kommunal forvaltning
– Er teknisk sektor godt nok besatt i kommuneadministrasjonen?
– KrF vil arbeide for at de verdier som kommunen har i form av bygninger, arealer, infrastruktur m.v. blir tatt godt vare på og videreutviklet på en forsvarlig måte. Dette betinger at det til enhver tid er tilstrekkelige ressurser både økonomisk og personellmessig til slik forvaltning.

For å sikre god plan- og regulerings og byggesaksbehandling, bør kommunen har tiltrekkelig personalressurser. Saksbehandlingstiden må holdes på et forsvarlig nivå, understreker Teigen. Samtidig er det viktig at Stjørdal Brann og feiervesen videreutvikles i takt med den forventede vekst i kommunen.

– Andre saker?
– La meg nevne:

• KrF vil arbeide for at kommunens lånegjeld holdes på et så lavt nivå som mulig. Kommunens fond bør forvaltes på en forsvarlig måte. KrF vil arbeide for at kommunen løser sine økonomiske utfordringer uten innføring av eiendomsskatt.

• KrF vil legge vekt på den verdi som kommunens ansatte har, og stimulere til at arbeidsdagen blir mest mulig meningsfull. Det er viktig med en god seniorpolitikk i kommunen. KrF vil arbeide for at Stjørdal kommune skal være en god arbeidsplass.

• KrF mener det er viktig at byggingen av nye ­veger i kommunen fortsetter. Vedlikeholdet av kommunale veger må trinnvis løftes opp på et akseptabelt nivå. Det vil bedre fremkommeligheten og øke trafikksikkerheten. KrF vil i kommende periode arbeide for å fullføre byggingen av ny hovedveg øst fra rundkjøringa på E 14 ved Ligaard og opp til Remyra Grendehus.

• Det bør bevilges tilstrekkelige midler til tiltak i henhold til handlingsplan for trafikksikkerhets­arbeid. KrF vil arbeide for større fokus på ­trafikksikkerhet.

• Parkeringsforholdene ved NSB bedres gjennom en ny reguleringsplan som er under arbeid. KrF vil i neste valgperiode være åpen for å utvide ordningen med tidsbegrenset parkering uten at det på bakkenivå inn­føres parkeringsavgift.

Les forrige sak:
Leder i Skatval Bondelag Lars Fløan blir å treffe på Torvet i Stjørdal
Matproduksjonen må økes

  Mandag kl 1200 vil NT Bondelag overlevere budstikka til de […]

Close