Menu

Meråker vgs ser framover: - Styrker satsinga på friluftsliv

- Meråker videregående skole er sammen med Knut Hamsun videregående skole på Hamarøy den eneste skolen i landet som kan tilby 3-årig fordypning innen friluftsliv, sier avdelingsleder Frode Estil. Han er glad for at kollega Lars Hasselvold har konvertert til friluftslivslærer på skolen, etter å ha jobbet som langrennstrener i mange år.

- Lars har funnet seg godt til rette og har kommet inn med masse nye ideer, sier Estil, som hilser en videre utvikling av friluftstilbudet på skolen hjertelig velkommen:

- Det å være ute i ulike naturmiljøer til forskjellige årstider bidrar til en økt kjennskap til naturen, og forståelse av hvor viktig det er å ta vare på den, poengterer Lars Hasselvold. Han er glad for at Meråker videregående skole (MVS) styrker studietilbudet innenfor fagfeltet:

«Friluftsliv 3» 

- Styrkingen betyr to nye programfag på studieretning for idrettsfag; «Friluftsliv 3» og «Turledelse og veiledning». Begge tilbys som påbygging til friluftsliv 1 og 2. Nordmenn har gjennom alle tider vært tett knyttet til naturen, og friluftslivet er en sentral del av vår nasjonale kulturarv. Vi skal heller ikke underslå friluftslivets betydning for å opprettholde en god helse og en høy livskvalitet blant folk, sier Hasselvold. 

Han forklarer at opplæringen i programfaget friluftsliv skal bidra til kunnskap om bærekraftig utvikling og om hvordan en kan utøve friluftslivet på en naturvennlig måte: 

- Opplæringen skal også vektlegge friluftsaktiviteter som utvikles i grenselandet mellom friluftsliv og reiseliv. Den skal også utvikle evnen til omsorg og forpliktende samarbeid, noe som er en forutsetning for positive opplevelser sammen med andre, sier Lars Hasselvold og poengterer: 

Kjernen i friluftsliv

- Opplæringen skal stimulere personlig utvikling ved å styrke evnen til å mestre utfordringer og gi muligheter til å flytte grenser. Naturopplevelse er selve kjernen i friluftsliv, og læring basert på opplevelser står derfor sentralt i utdanningstilbudet. 

Praksis, refleksjonsnotater og vurdering av egen utvikling skal bidra til å oppfylle formålet med programfaget, sier Hasselvold som forteller at hovedområdene innen faget vil være «basisferdigheter, naturkunnskap og veiledning»

- Basisferdigheter omfatter praktiske ferdigheter knyttet til det å være ute, og utøve ulike former for friluftsliv i ulike naturmiljøer til forskjellige årstider. Hovedområdet omfatter erfaringer, opplevelser og kunnskap som en tilegner seg ved å være til stede i fri natur, understreker Hasselvold.

Turledelse og veiledning 

- Opplæringen i programfaget «Turledelse og veiledning» skal gi elevene forutsetninger for å organisere og lede friluftsaktivitet for grupper eller enkeltindivider med ulike forutsetninger i både pedagogisk, kommersiell og ikke-kommersiell sammenheng. 

Gode veiledere og turledere er av stor betydning for rekruttering og næringsmessig utnyttelse av friluftslivet. Den organiserte og kommersialiserte delen av friluftslivet får stadig sterkere fokus. Det krever kunnskap å ta del i dette, sier Lars Hasselvold.

Potensiale for arbeidsplasser 

Frode Estil: - Vi håper å utdanne folk som tar steget videre. Etter høyere utdanning håper vi at det er noen som kommer tilbake til Meråker og bidrar til å skape enda flere arbeidsplasser innen friluftslivssegmentet. Det ligger et stort potensiale der, som ennå ikke er utnyttet. 

- Vi er glad for det gode samarbeidet som skolen har med flere aktører i Meråker. Meraker Brug stiller selvfølgelig sine eiendommer til disposisjon til våre formål, og Meråker Jeger og Fiskeforening har blant annet tatt oss med på et prosjekt med utsetting av fisk. Dette er spennende og nyttig for elevene.  

Senere dette skoleåret skal vi i samarbeid med Stjørdalselvas lakseklekkeri lage flere gyteplasser i Stjørdalselva. Rypetoppen, Merakerfjell ridesenter, Norway Husky adventure og Wild Norway er andre aktører vi har eller skal ha et samarbeid med. Denne listen av samarbeidspartnere kommer til å vokse, fastslår Frode Estil.    

- Det er spenning knyttet til værforholdene i uke 10. Da skal vi gå Norge på tvers fra Værnes, via Hembre gård til Kvitfjellhytta, Nedalshytta og inn til grensa mot Sverige. Det blir en spennende opplevelse for alle deltakere, sier Lars Hasselvold.

192 elever

- I år har vi totalt 192 elever. Vi er glade for at vi fikk 20 ekstra landslinjeplasser i langrenn og skiskyting. Gjennom flere elever kan vi få en enda bedre utnyttelse av lærerressursen. Den store fordelen med en liten skole er at vi får et trygt og sammensveiset miljø. Vi ser eksempelvis at flere fra Stjørdalsområdet velger å flytte på hybel hit fremfor å pendle. Hovedsakelig for å ta enda større del i det gode miljøet her. 

Langrenn, skiskyting og skyting er landsdekkende tilbud som i stor grad selger seg selv mens friluftsliv, fotball og håndball er regionale linjer, som fortjener enda større oppmerksomhet og profilering. Vi er nå inne i den mest hektiske tiden av skoleåret, full av aktiviteter. 

Ski-idrettene og håndball har sin høysesong akkurat nå, mens fotballelevene er midt i oppkjøringen fram mot en ny sesong. Friluftslivelevene har sammen med skytterne «høysesong» hele året, sier Estil som forventer enda større interesse for friluftsliv når utdanningstilbudet blir styrket.

MVS styrker friluftsliv 

Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) fremmet på vegne av Meråker videregående skole (MVS) 25.02.14 en søknad om forsøk med å innføre to nye programfag for studieretning for idrettsfag. 

- Søknaden fra MVS gjelder «Friluftsliv 3» og «Turledelse og veiledning» som begge skal tilbys som påbygging til friluftsliv 1 og 2. Utdanningsdirektoratet beklaget den lange tiden som gikk med til saksbehandling, men imøtekom søknaden fra Meråker i brev av 22.01.15, sier Lars Hasselvold.

- «Friluftsliv 3» er rettet mot generell kompetanse i friluftsliv. «Turledelse og veiledning» er spesifikt rettet mot guiderollen, og det å være leder innen aktiviteter for friluftsliv. 

Bakgrunnen for søknaden er å tilby en mer helhetlig tilnærming til friluftsliv, med et fagtilbud over alle tre år på utdanningsprogram for idrettsfag. På den måten ønsker skolen å øke rekrutteringen til friluftsliv, samt å bidra til et høyere utdanningsnivå innen et område som de folkevalgte i mange år har fremhevet som viktig for befolkningen, sier Estil. Han er meget glad på skolens vegne for at søknaden ble imøtekommet. 

- Målet med søknaden er å bidra til å «få flere igjennom» videregående skole, og samtidig bidra til helsegevinst på lengre sikt for samfunnet. MVS ser store gevinster i å bidra til bedre folkehelse gjennom aktiviteter for friluftsliv. Det gjelder gevinster både økonomisk og psykososialt. Utdanningsdirektoratet er positiv til en godt gjennomarbeidet søknad:

- Forsøket har et viktig formål, og frilufts- og reiselivssektoren i området har behov for elever med en slik faglig ballast. Med dette forsøket får elevene mulighet til å starte med programfag innen friluftsliv allerede på Vg1, heter det i brevet fra Utdanningsdirektoratet som også ser positivt på at skolen også har planer om et vidt samarbeid innen feltet både med høgskolesektoren og kommunen.

Videre finner direktoratet rimelig grunn til å anta at videre tilbud om fag innen friluftsliv vil kunne gi elevene en bedre opplæring på dette feltet. På denne bakgrunn imøtekommer Utdanningsdirektoratet søknaden.

- Det er MVS svært tilfreds med, sier Lars Hasselvold. 

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss