Menu

Selbu kommune forbereder ny ungdomsskole - Vi får en stilig ny skole

- Selbu kommune er godt i gang med forberedelsene til å erstatte dagens ungdomsskole som ble tatt i bruk helt tilbake i 1968, sier ordfører Ole Morten Balstad.

Formannskapet tar utgangspunkt i 150 elever. Selbu har stor stabilitet både når det gjelder folketall og antall elever i skolen. Folketallet har i årevis svingt mellom 3950 og 4130 innbyggere, med en generell god vekst de siste årene. Nå er det i første omgang satt av 2 mill. kroner til å utrede ny ungdomsskole etter oppslutning fra et enstemmig kommunestyre i budsjettvedtaket: 

- Vi hadde en sak sist sommer der det var 15 representanter som ønsket fortsatt planlegging av ny ungdomsskole. Mindretallet på 10 representanter ønsket å vurdere den totale bygningsmassen innenfor skolene i Selbu før de gikk for planlegging av ungdomsskole, og med bakgrunn i blant annet dette vedtaket jobbes det nå mot ny ungdomsskole, sier ordfører Ole Morten Balstad og kommenterer:

- Selbu kommune har det siste tiåret gjennomført en stor omstrukturering i barneskolen. Det førte til nedlegging av barneskolene i Vikvarvet og Innbygda. I tillegg fikk skoleelevene i Dragsten et nytt tilbud i Trondheim da skolen ble for liten. Nå ser vi at både barneskolen på Selbustrand og i Øverbygda med driftige nærmiljø omkring seg ligger på rundt 70 elever. 

Det er livskraftige skoler med om lag 10 elever på hvert klassetrinn, og er langt i fra små i nasjonal målestokk. Bell skole har om lag 200 elever. Det betyr at grunnskolen i Selbu har et samlet elevtall på rundt 500 elever hvis vi summerer tallene foran helt nøyaktig. 

- Det kunne være en passende sentralskole med to trinn på hvert klassenivå?

- Ja, i teorien kunne det være slik. Men i møtet med den praktiske virkeligheten mener jeg at disse tallene kommer til kort.

- Hvorfor det?

- Det store målet for Selbu kommune i kommende år er å skape bolyst og økt innbyggertall. Vi ønsker å beholde våre innbyggere og ser gjerne at ungdommen flytter tilbake, noe de også i stadig større grad ser ut til å gjøre. Etter endt utdanning er Selbu et godt alternativ når de unge skal stifte familie og bosette seg. Og vi vil også gjerne lokke noen nye innbyggere til bygda. Men det krever gode tilbud som skole.

Du kan ta skolen på Selbustrand. Dersom vi skulle legge ned den barneskolen i håp om å spare noen kroner, kan det store bildet bli helt forskjellig. For det blir unektelig mindre attraktivt for barnefamilier å flytte til Selbustrand dersom det medfører lang pendling til og fra barneskolen, både med buss og til og fra SFO. På det viset kan vi miste innbyggere og igjen skattekroner.

Vi må se det store bildet i denne saken som handler ikke minst om den daglige infrastruktur. Småbarnsfamilier skal få dagen til å gå i hop med transportløsninger mellom alle oppgaver. Da kan det fort bli noen ekstra krevende øvelser med bosted på Selbustrand eller i Øverbygda, og skole i Mebonden.

Uten skole kan det bli mindre attraktivt å bo enkelte områder av kommune som i dag er populært, spesielt i forhold til kort reiseavstand til Stjørdal og Trondheim. I tillegg er det også mange som vektlegger nærhet til skole når de velger bosted, dette hele kommunen sett under ett.

- Er det stort nok å bygge en ungdomsskole for 150 elever?

- Noen har også foreslått 180 elever. Jeg mener det tallet er for høyt. Da bygger vi en skole som er større enn vi trenger. Men disse tomme ekstra plassene koster mange penger. Derfor mener jeg det er bedre å klare seg med en mindre løsning i utgangspunkt. Men bygget må reises med tanke på eventuell utvidelse. Dersom elevtallet i Selbuskolen skulle vokse betydelig, får vi heller utvide.

- Hvilke tanker har du om sentralskole?

- Dersom vi skal bygge en stor, ny sentralskole rundt Bell må vi regne med en kostnad på minst 300 mill. kroner. For det første er det penger som vi ikke har. I tillegg er det ingen automatikk i at ungdomsskolen kunne ha flyttet rett inn i dagens Bell skole, som er bygd som en barneskole, og her må en også regne med en del kostnader. Dessuten vil en ny sentralskole skape et økt behov for transport, noe vi vet er kostnadskrevende. Jeg tenker også på reisebelastningen for små barn, her kan det være snakk om over en halvtime i buss to ganger om dagen, uansett hvilken ende av kommunen du bor i.

- Hvor mye vil den nye ungdomsskolen koste?

- Vi arbeider ut fra en anslått kostnad på 150 mill. kroner. Men det er en krevende øvelse å oppfylle slike anslag.

- Hva skal den nye skolen inneholde?

- Det er en interessant diskusjon. Dagens ungdomsskole har et svømmebasseng på 15 meter. Den nye skolen skal få et svømmebasseng på 25 meter. Her må vi tenke litt utenfor skolens behov. Med et 25 meters basseng har vi en arena i Selbu der vi også kan utvikle blant annet en god fritidsaktivitet i svømming, og dette er også helt klart et tilbud som vil fremme bolyst.

Selbu er også en stor hyttekommune og vi må legge forholdene best mulig til rette for hyttefolket. Det kan være gråværsdager der det lokker mer med en tur til svømmebassenget enn en tur ute. På den måten får vi skapt et utvidet aktivitetstilbud. Utover skoledagene ser jeg for meg at svømmehallen kan være åpen både enkelte kvelder og helgedager.

Amfi

En stor ungdomsskole må også ha et eget amfi for å samle elevene. Her er det kommet nye løsninger siden byggingen av Bell skole som fikk et permanent amfi. Men i dag kan amfi være en fleksibel løsning som trekkes ut av veggen etter behov.

Det betyr at gulvarealet ellers kan brukes til noe annet. Selbu trenger et lukket amfi der aktiviteter kan pågå uten av det forstyrrer andre og uten at det som skjer i amfiet blir forstyrret.

- Gymsal og kulturskole?

- Gymsal har vi sagt skal bygges i tilknytning til en ny skole, og det er helt klart et behov for dette både på dag- og kveldstid. Formannskapet sa sist at de også ønsket å flytte kulturskolen inn i en ny ungdomsskole, da kulturskolen i dag ligger på Bell skole som har hatt utfordringer i forhold til høye elevtall og liten plass.

- Bibliotekløsning?

- Bibliotek er en spennende arena, og jeg personlig har ennå ikke landet på noen løsning når det gjelder bibliotek. Vi har bedt om å få utredet også folkebiblioteket lagt til en ny ungdomsskole og får ta dette til vurdering når utredningen foreligger. Det er mange gode standpunkter for ulike løsninger. Jeg ser fram til en spennende debatt og er helt sikker på at vi skal lande på en god løsning til beste for Selbu.

- Hvordan ser du på den videre utvikling på Bell-flata?

- Her har Selbu kommune klart å utvikle et godt skolemiljø med barneskole, ungdomsskole og også videregående skole. Det åpner også for kostnadsbesparende løsninger der vi samordner tilbud skolene imellom.

Vi må kunne utnytte denne samlokaliseringen på en fornuftig måte, sier ordfører Ole Morten Balstad, og ser fram til en spennende prosess fram mot realisering av den nye ungdomsskolen. 

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss