Menu

Skjebnedag for grendeskoler: - Tidenes satsing

- Jeg har konkludermed at fordelene er større enn ulempene. Nå blir det et bedre støtteapparat rundt skolen med PPT, helsesøster og barnevern. I tillegg blir elevene og lærerne del av et større faglig og sosialt miljø, sier Høyres Ole Andreas Aftret som i kveldens kommunestyremøte kommer til å stemme for å legge ned tre grendeskoler.

Det bærende hensynet er at skolen skal være en institusjon for utdanning. Jeg forstår at synergiene som skole skaper i et lokalsamfunn betyr mye. Men fordelene utveierulempene ved en sammenslåing selv om det faglige hensynet ikke alltid skal overstyre andre hensyn, sier Ole Andreas Aftret som ikke først og fremst legger vekt på skolenes størrelse isolert sett.

- For meg er summen av fordelene blitt så store at det fremstår som det mest riktige valget. Det går ikke først og fremst på størrelsen av skolene. Forskning på skolestørrelse og utbytte av undervisning er tvetydig. Montessori har bevisst satset på en fådelt skole, men jeg ser at det kan være utfordringer ved å undervise flere klasser samtidig, sier Ole Andreas Aftret.

- Lite endringsvillige

Høyrepolitikeren går 20 år tilbake i tid for å finne en sammenligning.

Da var det en diskusjon om sammenslåing av de tre videregående skolene i Stjørdal. Da hadde vi Ole Vig videregående skole, Stjørdal videregående skole og Skatval videregående skole med spesialisering på kokk og servitør. Forslaget om å slå sammen skolene møtte stor motstand, minner Aftret om og viser til en spørreundersøkelse som Trønder-Avisa den gang gjennomførte. 

- Leserne hadde tre valg og bare 5,6 prosent mente det var riktig å slå sammen de tre skolene, mens hele 59,6 prosent mente det var feil. Vi ser at folkemeningen der og da ikke nødvendigvis er den riktige i ettertid. Undersøkelsen viser også at folk i utgangspunkt er lite endringsvilligeFolk har en tendens til å ville opprettholde ting som de er. 

Vellykket sammenslåing

Ole Andreas Aftret understreker at det er en politisk oppgave å vurdere helheten ved skoletilbudet Stjørdal

- Det er også en oppgave for politikeren ikke å snu kappa etter vinden. For det kan være lett å påberopeseg støtte til folkemeningen. Jeg synes også at strukturen for barneskolene på Skatval er et eksempel på at ensammenslåing kan være vellykket og bety vekst for den delen av kommunen som det gjelder. Hegra er riktignok kommunens klart største areal, men her ligger tross alt store fjellområder uten bebyggelse.

Reiselengde 

- Hva med reiselengde? 

- Det blir noe lenger reiseveg til og fra skolen for de fleste elevene, men mange elever tar allerede i dag buss til skole på grunn av farlig skoleveg. Den største endringen blir en endret retning på reisa og litt lenger reise. Men her ser jeg for meg en diskusjon med fylkeskommunen om å få hensiktsmessige ruter som reduserer reisetida. Jeg legger merke til at enkelte ringsinstanser uttrykker bekymring og at barneskoleelever fra Forradalmå vente på ungdomsskolebussen. Det må de ikke. De vil få en egen buss som forholder seg til skoleruta 

Skolen i bygda 

Aftrets største bekymring er den betydningen skolen har for bygdesamfunnet totalt sett.

- Nedleggelse av skoler kan rive opp noe av dagens aktivitet, men vi må huske at det er ikke aktiviteten i skoletida som binder bygda sammen. Det er derimot aktiviteten som finner sted etter at skolen har stengt.  

Høyres Aftret mener det er en fordel at kommunen eier bygningsmassen ved skolene. 

- Dermed kan kommunen legge til rette for like stor aktivitet. Med engasjementet vi ser i bygdene er jeg ikke redd for at de skal dø ut. Men det krever en innsats fra kommunalt hold og innbyggerne for å opprettholde og utvikle det gode samholdet og aktiviteten, sier Ole Andreas Aftret 

Større fordeler 

Aftret legger ikke skjul på at dette er et vanskelig valg, men at den klart beste løsningen er å velge den løsningen som rådmannen går inn for.

- Reiselengde og samhold i bygda er motargumentene som jeg vurderte før jeg traff mitt standpunkt. Da har jeg konkludermed at fordelene er større enn ulempene. Nå blir det et bedre støtteapparat rundt skolen med PPT, helsesøster og barnevern. I tillegg blir elevene og lærerne del av et større faglig og sosialt miljø. Når det i tillegg muliggjør tidenes satsing på skole i Hegra, mener jeg at dette er den klart beste løsningen for skolen i Hegra samlet sett, sier Ole Andreas Aftret.

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss