Menu

Vil planlegge ny svømmehall

Svømmehallen i Stjørdal har bare 20 års levetid igjen, og skal den eksistere så lenge må det brukes 50 millioner kroner i rehabiliteringstiltak. Derfor foreslår rådmannen at det snarest settes i gang utredning om å bygge ny svømmehall.  

Det er formannskapet som får en sak på bordet om dette i torsdagens møte. I sitt forslag til innstilling legger rådmannen inn som et eget punkt: «Utbygging av ny svømmehall utredes snarest og legges inn i kommunens økonomiplan 2018-2021». 

50 millioner for 20 år ekstra

Eksisterende svømmehall nærmer seg 40 år, og i følge firmaet Sweco sin rapport om tilstanden har svømmehallen en levetid på omlag 20 år fra i dag. Men for å kunne eksistere i 20 år til antydes det i rapporten at det må gjennomføres rehabiliteringstiltak for 50 millioner kroner.

- Rapportens LCC-analyse viser at det vil være økonomisk fordelaktig å bygge en ny svømmehall fremfor å rehabilitere den eksisterende. Et vesentlig moment ut over de økonomiske betraktningene er at en ny svømmehall vil inneholde moderne løsninger med hensyn til energi og miljø, samt planløsninger som sikrer gode forhold for alle potensielle brukere, understreker rådmannen i sin saksframstilling.

Vil utrede snarest

Hun anbefaler at innledende planlegging med henblikk på bygging av ny svømmehall i Stjørdal sentrum settes i gang snarest. Med tanke på ny svømmehall ber rådmannen om en utredning som skal inneholde vurderinger av kostnader med hensyn til investering og drift. Rådmannen foreslår også å sette ned en arbeidsgruppe som utreder hallens lokalisering og funksjonsinnhold i løpet av høsten/vinteren 2017/18.  

For å kunne gjøre gode sammenligninger er det gjort en vurdering på hva en ny svømmehall med samme innhold og størrelse som dagens vil koste. Da antydes det fra rådmannen en prislapp på 144 millioner kroner pluss moms.

1,2 millioner kan sikre trygg drift

Men fram til eventuell ny svømmehall står ferdig må dagens svømmehall holdes i en forsvarlig stand.

- Rådmannen anbefaler at det årlig bevilges kr 400.000,- som midler til ekstraordinære vedlikeholdstiltak de neste tre årene, for å sikre trygg drift av dagens svømmehall som en straksløsning. Det vil ikke gi garantier mot ytterlige ekstraordinære tiltak, men vil gi en bedre sikkerhet med hensyn til å holde hallen i så god og forskriftsmessig stand som mulig, heter det i saksframstillingen.

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss