Menu

Her kan det bli ny svømmehall

Politikerne i Stjørdal sier ja til å utrede ny svømmehall, og ordfører Ivar Vigdenes vil at en plassering på dagens uteområde til Halsen ungdomsskole vurderes.

Det er politisk enighet om å starte utredning av ny svømmehall i Stjørdal snarest mulig. De er også enige om å bruke 1,5 millioner kroner de nærmeste tre årene på de mest kritiske vedlikeholdstiltakene for å holde svømmehallen i drift.

På skolegården?

Selv om det er kommunestyret som endelig bestiller denne utredningen kommende torsdag tyder alt på at dette blir utfallet. I tilfelle skal tre ulike plasseringsalternativer vurderes. I saksframlegget er det pekt på at svømmehallen bør plasseres innenfor «skolekvartalet» som begrenses av Evjevegen, Skolegata, Stokkanvegen og Ole Vigs gate. Da pekes det i saksinnstillingen på to muligheter; det sørvestlige hjørnet, altså ved krysset Evjevegen/Ole Vigs gate, og det nordøstlige hjørnet.

Ordfører Ivar Vigdenes ønsker imidlertid å vurdere en tredje mulig plassering.

- I tillegg vurderes et alternativ mellom Halsen ungdomsskole og hotelltomta, med relokalisering av dagens skolegård mot vest. Dette kan muliggjøre en gangbroforbindelse mot framtidig regulert hotell på hotelltomta og dermed også sammenhengende forbindelse videre til Kimen og Kimenparken, foreslo ordføreren i formannskapet og fikk samtlige medlemmer med seg på det.

Spleiselag?

I tillegg ble det også vedtatt at det undersøkes muligheter for eventuelle eksterne finansieringsbidrag. Da tenker politikerne blant annet på fylkeskommunen og Forsvaret.

Etter at kommunestyret etter alt å dømme vedtar utredning på torsdag blir det nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede hallens lokalisering og funksjonsinnhold i løpet av høsten vinteren 2017/2018.

 

 

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss