1 °C Stjørdal, NO
24/01/2021

Header-Bingo
SparHegra uke 03

Innlegg: Ny E6 må legges på land, ikke i utløpet av Stjørdalselva

Innlegg fra Morten Welde, Stjørdal jeger- og fiskerforening

Innleggsforfatteren ønsker at nye E6 skal legges på land i området ved Hellstranda. (Illustrasjonsfoto)

Aksjeselskapet Nye Veier ønsker å fylle igjen deler av gruntvannsområdene utenfor Hellstranda i Stjørdalselvas utløp. Det bør Stjørdal kommune si nei til.

De siste tiårene har oppmerksomheten om miljøødeleggelser økt både nasjonalt og internasjonalt. I det siste har dette blitt aktualisert av debatten om global oppvarming. Klimaendringer er alvorlige, men faktisk så står vi midt oppe i en annen og minst like alvorlig miljøutfordring. I Norge er 87 prosent av alle truede arter truet fordi leveområdene deres ødelegges. Klimaendringene truer til sammenlikning knappe fire prosent av de samme artene. I en raskt voksende kommune som Stjørdal, ser vi stadig eksempler på dette.

Gruntvannsområdene ved Stjørdalselvas utløp representerer store naturverdier. Det er et viktig beiteområde for den truede sjøørreten, og et viktig hekke- og oppholdsområde for tusenvis av sjøfugl. Områdene er sterkt preget av menneskelig aktivitet. Å ødelegge mer, slik Nye Veier ønsker, vil være uklokt. Ut fra bevaringsbiologisk perspektiv bør disse områdene heller vernes mot ytterligere inngrep og det bør heller utarbeides skjøtselsplaner for dem. Dagens bit-for-bit nedbygging kan ikke fortsette.

NTNU Vitenskapsmuseet har pekt på estuarier/elveos som viktige for laksefisk, herunder laksesmoltens utvandring. Både sjøvannstoleranse og tilgang på marine byttedyr er av betydning. Stjørdalsvassdraget med utløp er nasjonalt laksevassdrag. Det er vanskelig å forstå hvordan dette kan forenes med Nye Veier sine ønsker.

Ny E6 er ønsket av mange og vil gi både redusert reisetid og kraftig trafikkøkning, med de fordeler og ulemper det medfører. Før utbygging kan starte må imidlertid kommunen vedta reguleringsplan for den delen av E6 som skal gå gjennom kommunen vår. Hvis det å legge vegen på land fremfor i elveutløpet fører til at reisetiden fra Hell til Værnes blir noen sekunder lengre, tror jeg det er en pris de fleste av oss er villige til å betale.

Morten Welde
Stjørdal jeger- og fiskerforening

Les forrige sak:
Byr på eksklusiv videolydbok til de unge

Biblioteket tilbyr høytlesning fra hjemmesida

Close