11 °C Stjørdal, NO
26/06/2019

– Inviterer til skoledebatt

||| – I tida framover skal vi rett og slett bygge en by på Stjørdal og det er intet lite prosjekt. Jeg vil ta til orde for høyere utnyttingsgrad og som gir rom for liv og røre og aktivitet gjennom døgnet. Vi må skape grunnlag for kommersiell aktivitet i Stjørdal sentrum,sier ordfører Ivar Vigdenes (Sp) i dette nyttårsintervjuet med Stjørdals-Nytt.|||

På denne dagen har han sittet som ordfører for Sp i nøyaktig seks måneder og kan med tilfredshet konstatere at høstens budsjettarbeid ble avsluttet med endelig vedtak dagen før. Nå ser han framover mot nye oppgaver:

1.      – Ser du behovet for en skoledebatt i Stjørdal kommunestyre? Vil ordføreren ta initiativet til å sette av en hel dag del alle i kommunestyret – i grupper og i plenum ­ diskutere hvordan Stjørdal skal gjøres til en enda bedre skolekommune? Kan representanter for de som jobber i skole og barnehage involveres og fortelle fra sin hverdag?

Ordfører Ivar Vigdenes: – Jeg ser absolutt behovet for større politisk debatt om innholdet i alle våre tjenester. Nå har min oppmerksomhet det siste halve året siden tiltredelsen (20.06.2013) vært å gjøre meg kjent med organisasjonen og få etablert en forståelse for at vi må gjennomføre tilpasninger i budsjettarbeidet da vi har brukt for mange penger. Fremover vil oppmerksomheten min rettes mot to ting:

For det første så må det budsjettet vi har vedtatt holdes. Dette for å unngå tilsvarende runder som i høst i fremtiden.

For det andre så må vi politikere bli flinkere til å diskutere hvordan vi kan gjøre tjenestene våre bedre innenfor de rammene vi har.

Coop Storlien artikkelnivå

Det beste eksempelet på at vi også har lyktes med det i Stjørdal kommune er satsingen vi har hatt på velferdsteknologi og som først og fremst ikke handler om penger, men vilje og evne til å tenke nytt for å få bedre løsninger.

Jeg tror vi også kan bli bedre innenfor skolesektoren. Utallige internasjonale undersøkelser slår fast at det er langt mer avgjørende faktorer enn ressursbruk som påvirker elevenes læring. Hvordan klarer vi å skape ro og orden i skolen? Hvordan gir vi autoritet og handlingsrom til den enkelte rektor og lærer til å løse de problemstillingene som de står nærmest? Hvordan sikrer vi rekruttering av de mest kompetente arbeidssøkerne til nettopp læreryrket?

Så vet jeg at for noen vil svaret på alle disse eksemplene være mer penger og mer ressursbruk. Men jeg er overbevist om at det også handler om andre ting. Derfor mener jeg at vi bør vitalisere diskusjonen om skole også i kommunestyret og et naturlig holdepunkt for en slik diskusjon er ved behandlingen av kvalitetsmeldingen.

Men her vil jeg understeke at hvor vellykket en slik diskusjon vil bli, avhenger av oss politikere selv. Hvis vi bruker hele den flotte anledningen dette gir oss til å jamre over trange budsjettrammer som allerede er fastlagt i budsjettet, så forspiller vi våre muligheter. Jeg ser positivt på å involvere representanter fra skole og barnehage. Men vi får komme tilbake til om arenaen for dette er kommunestyret.

2.      – Har kommunen noen visjon om måloppnåelse i skolen?

Ordfører Vigdenes: – Ja, det ligger i samfunnsplanen.

3.      – Har Stjørdal en god nok voksentetthet i skoler og barnehager?

Ordfører Vigdenes: – Vi kan alltids ønske oss mer ressurser, men det ærlige svaret som dessverre nok også kan provosere noen er nok ja. Som tidligere nevnt er ikke voksentetthet alene det mest avgjørende for elevenes læringsutbytte. Og det er tross alt derfor skolen er til. I Stjørdal har vi også hatt en betydelig forbedring i voksentettheten de siste seks årene. For første gang er lærertettheten i barneskolen (1. – 7. trinn) høyere enn landsgjennomsnittet. Jeg tror videre det er riktig med en prioritering av tidlig innsats.

4.      – Vil ordføreren legge til rette for mer næringsareal?

Ordfører Vigdenes: – Ja! Stjørdal er en vekstkommune med stadig behov for nye næringsarealer. Og der må vi følge etter. Men jeg tror også at vi både bør og vil se en forflytning av ulike selskapsvirksomhet mellom de ulike næringsarealene, noe som er helt nødvendig. Og la meg konkretisere:

Etter hvert som attrakaiviteten på næringsarealene på Tangen øker, så vil jeg mene det er riktig at arealet i enda større grad og med enda høyere utnyttelse blir tatt i bruk til rene kontorvirksomheter. På sikt må også de mest arealkrevende virksomhetene flytte til Stormyra ved Frigården. Dette er en utvikling som vil skje av seg selv i takt med at verdien på eiendommene stiger.

5.      – Hvordan kan identiteten til sentrum styrkes i en framtidig utvikling?

Ordfører Vigdenes: – For det første mener jeg at vi må ha en mer bymessig utvikling i Stjørdal sentrum. Vi skal rett og slett bygge en by på Stjørdal og det er intet lite prosjekt i historisk perspektiv. Jeg vil ta til orde for høyere utnyttingsgrad og som gir rom for liv og røre og aktivitet gjennom døgnet.

Vi må skape grunnlag for kommersiell aktivitet i Stjørdal sentrum. I tillegg bygger vi nå en storstue for Stjørdals befolkning i form av kulturhuset. Og jeg har også tatt til orde for et signalbygg som markerer at her ligger byen Stjørdal. Det bygget bør kunne sees på lang avstand og fra alle gjennomfartsårer i kommunen – flyplassen, E 6 og E 14.

6.      – Treverk og teglstein har dominert husfasader; er det utbygger som skal legge føringer på nye bygninger?

Ordfører Vigdenes: Generelt skal ny bebyggelse ta hensyn til omkringliggende bebyggelse. Hvis en avgrenser til reguleringsplanen for Stjørdal sentrum foreligger en formingsveileder som skal brukes ved utforming av bygg mm. Komite plan som estetisk råd skal ved ny bebyggelse innenfor sentrumsplanens avgrensing også ta stilling til estetikk, hvor da materialvalg inngår.

Formingsveilederen skal brukes av utbyggere når de former sine bygg og den sier blant annet:

– For småbebyggelse i sentrum skal mur, puss eller tre utgjøre hoveddelen av utvendig kledning, og det er ønskelig med utstrakt bruk av tre.

– For større enkeltstående bygg, i forretningsgårder og karrebebyggelse er det mur, puss og flis om skal utgjøre hoveddelen av kledningen. Det kan tillates utstrakt bruk av stål og glass. For forretningsgårder og noen større enkeltbygg bør teglstein benyttes.

Utenfor sentrumsplanen er det ikke andre føringer for dette enn det som fremgår av plan og bygningsloven med et unntak: Hegra har en hensynssone for kulturmiljø i kommuneplanens arealdel (ny plan) hvor firkant-tunet har en sentral plass med den byggeskikk de representerer.

7.      – Når får Stjørdal Co2-frie busser og taxier?

Ordfører Vigdenes: – Det er ikke kommunens ansvar. Jeg tror det ligger langt fram i tid.

8.      – Vil Stjørdal kommune prioritere innkjøp av El-kjøretøy eller hybrid?

Ordfører Vigdenes: – Det blir en ny bilinnkjøpsordning for Stjørdal kommune f.o.m. 2014. Her har kommunestyret bedt rådmannen vurdere innkjøp av slike biler som en del av den nye ordningen. Jeg vil likevel ikke kompromisse på at for eksempel bilene i hjemmehjelpsordningen skal kunne nå ut til de beboerne som bor lengst unna. Og dette skal også skje innenfor en økonomisk forsvarlig ramme.

9.      – Vil ordføreren arbeide for å beholde alle kommunens ansatte?

Ordfører Vigdenes: – I en så stor organisasjon som Stjørdal kommune er det en betydelig turnover: dvs. folk som går av med pensjon eller slutter av andre årsaker. Når vi nå gjennomfører kostnadsreduksjoner så må nødvendigvis en del av innsparingene skje i form av reduserte årsverk. Men mitt håp og min tro er selvfølgelig at mesteparten kan skje ved naturlig avgang.

10.  – Hvordan møter Stjørdal eldrebølgen som vil komme?

Ordfører Vigdenes: – Her ligger Stjørdal langt framme og vi utmerker oss i landssammenheng. Dette er det største og viktigste spørsmålet for kommunene i de neste 15 årene. Jeg er blant annet hellig overbevist om at vår satsing på velferdsteknologi er en helt nødvendig, men også ønskelig måte å møte utfordringene på.

Samtidig går vi nå inn for prosjekt hverdagsrehabilitering i Stjørdal kommune. F.o.m. neste år blir det flere korttids- og avlastningsplasser og målet er at man med dette skal kunne bo hjemme og klare seg selv enda lenger. Dette er ikke bare nødvendig for Norge som nasjon, men også et utvilsomt gode for de de gjelder selv. Flesteparten ønsker jo selvfølgelig å bo lengst mulig hjemme i eget hjem.

11.  – I dag har du vært ordfører i et halvt år. Hva er det viktigste du har erfart i løpet av denne tida? 

Ordfører Vigdenes: – Det viktigste jeg har opplevd erfarte jeg ved besøksrunden til alle kommunens enheter. Vi har en drivende, dyktig organisasjon med kommunalt ansatte som jeg på vegne av innbyggerne er stolt av. Jeg ønsker å være en politisk pådriver for nytenking, omstilling og kontinuerlig forbedring.

Men vi skal aldri glemme at det er summen av alle de ansatte vi har som skaper kvaliteten på de tjenestene vi leverer. Jeg opplever også at våre ansatte til enhver tid ønsker å skape best mulig kvalitet innenfor de økonomiske rammer vi er stilt til disposisjon. Den senere tiden har det vært mye usikkerhet om hvordan tjenestene våre vil bli organisert inn i framtida.

Jeg vil berømme de ansatte som har taklet og fortsatt vil måtte takle dette på en god måte, sier ordfører Ivar Vigdenes som nyttårshilsen.

 

Les forrige sak:
|||
Unggutta til topps

14 –og 15-åringene hos Dench vant Sinkbøtteturneringen i Fjellhallen søndag. Den […]

Close