16 °C Stjørdal, NO
18/06/2019

Kan miste Bioforsk

 

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum nedsetter en arbeidsgruppe som skal beskrive mulighetsrommet og konkretisere faglig innhold i et midtnorsk kompetansesenter for landbruk i Steinkjer.

En viktig del av arbeidet blir å vurdere en samlokalisering av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap sine trøndelagsenheter med miljøet ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT).

Arbeidsgruppa skal ledes av Oddbjørn Nordset, tidligere assisterende fylkesmann i Nord-Trøndelag. I tillegg til de 3 berørte instituttene og HiNT, vil Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og regionalt næringsliv bli bedt om å delta.

Bioforsk holder i dag til på Kvithamar i Stjørdal kommune, NILF i Trondheim, mens Skog og landskap allerede er lokalisert i Steinkjer.

Coop Storlien artikkelnivå

 

Arbeidsgruppa skal:

·         Beskrive mulighetsrommet og konkretisere faglig innhold i et midtnorsk kompetansesenter for landbruk i Steinkjer med hovedvekt på å dekke regionale behov, men også vurdere hvor senteret kan ha en nasjonal rolle 

·         Kartlegge/beskrive aktuelle aktører i senteret og forventede synergier mellom disse

·         Beskrive mulig(e) organisatorisk(e) modell(er) for senteret

·         Beskrive økonomiske forutsetninger og skissere et langtidsbudsjett for drift og investeringer

·         Kartlegge lokaliseringsmuligheter/-alternativer

·         Skissere framdriftsplan for etablering  

 

Arbeidet er et nytt ledd i å styrke fagmiljøet i og rundt HiNT. 

 

I 2013 ble høyskolen tildelt 3 millioner kroner over de neste tre årene fra Landbruks- og matdepartementet og i statsbudsjettet for 2014 ytterligere 1 million kroner.

Dette skal bidra til å videreutvikle HiNT som ett av tre kompetansesentre innenfor utdanning og forskning som drivkraft for næringsutvikling i landbruket.

De to andre sentrene er Høgskolen i Hedmark og Campus Ås. 

 

Dette skriver Landbruks – og Matdepartementet på sine hjemmesider.

Les forrige sak:
Stjørdal Båtforening dobler antallet plasser for fritidsbåter over tid. Vestre molo er bygget i trinn1, men skal etterfylles og oppgraderes. Østre molo forlenges i dobbel lengde fra i dag, og det innhentes nå anbud på prosjektene. Bildet viser halve østre molo ved båthavna fra Tangen mot Langøra.
Starter trolig molobygging

  På et ekstraordinært årsmøte i Stjørdal Båtforening, vedtok et 50-talls […]

Close