9 °C Stjørdal, NO
26/05/2019

Kjemper mot steinfyllinger

|| Leder i Stjørdalsvassdragets elveeierlag, Gunnar Daniel Fordal og Morten Welde, leder i fiskeutvalget hos Stjørdal jeger og fiskerforening er sterkt imot utfyllinger av stein i våtmarka på Sandfærhus og i sjøområdet utenfor Langøra sør. Sjøørret beiter i området og arten er truet.||

Stjørdalselva og naturverdiene med utløpet på Hell er under press. Planer om å bygge ned de aller siste restene av elvas utløp på Sandfærhus gjør Morten Welde i Stjørdal Jeger- og Fiskerforening både opprørt og bekymret. Han får støtte av elveeierne og ornitologene i kravet om å stoppe steinfyllinger.

Flere tusen tonn med stein fra tunneler foreslår tiltakshaver Avinor og Nye Veier å fylle over våtmarka og den gamle Langøra utenfor Sandfærhus i Stjørdal. Formålet skal blant annet være oppstillingsplass for fly. Nå reagerer både elveeiere, fiskere og ornitologer sterkt på tiltaket.  

I 2015 sendte Stjørdal kommune et planforslag til kommunedelplan for områdene rundt Langøra ut på høring. Forslaget innebar blant annet utfylling av det gamle elveløpet i utløpet av Stjørdalselva til bruk til blant annet flyplassformål. En rekke høringsinstanser utrykte seg negativt og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Norges Vassdrags- og Energidirektorat avga sine innsigelser i saken. Det skjedde i påvente av en kartlegging av sjøørretens habitatbruk i områdene rundt Langøra.  

Coop Storlien artikkelnivå

Viktig område

NTNU vitenskapsmuseet har gjennomført en kartlegging som viste at gruntvannsområdene rundt utløpet av elva er svært verdifulle for sjøørreten. NTNU konkluderer med at utbygging av de aller siste restene av disse våtmarksområdene vil ha svært negative effekter for den utrydningstruede sjøørreten.  

– Disse områdene representerer en verdifull, men sterkt truet naturtype, sier leder i Stjørdalsvassdregets elveeierlag Gunnar Daniel Fordal.

Morten Welde er leder i fiskeutvalget hos Stjørdal jeger og fiskerforening. De to ser også de negative konsekvensene for vannfugler. Raymond Borgen er medlem i den lokale Stjørdal Fugleforening med et 80-talls medlemmer.  

– Vi kan ikke kjøpe argumentene med fare for kollisjon mellom fly og fugler. Med utfylling her øker sjansene for at fugler skremmes mot rullebanen. Fremtidige installasjoner vil også kunne skremme fugl mot avgang og landing for fly, sier Raymond Borgen og viser til rapporter som konkluderer med at områdene bør unngå forstyrrelse og inngrep.

Borgen viser til at nær 180 fuglearter er observert i området Sandfærhus og Langøra sør som berøres av planene.    

Møte med kommunen

Kommunen har nå vurdert saken på ny, men har på nytt sendt forslag om mer eller mindre identiske utbyggingsalternativer som i det første planforslaget. Det overrasker grunneierlaget, Welde og SJFF 

– Når det nå er grundig dokumentert at miljøkonsekvensene av utfylling av det gamle elveløpet vil være sterkt negative, kan vi ikke forstå at man kan videreføre det opprinnelige planforslaget som om ingenting har hendt. For oss er den skisserte utfyllingen helt uakseptabel. Vi har i en høringsuttalelse bedt om at man heller vurderer andre alternativer. 

– Bør Nye veier som nyetablert selskap og Avinor tillate store ødeleggelser i strandsonen?  

– Det er hovedsakelig to grunner til at man nå foreslår å fylle igjen elveløpet. Det ene er at Avinor ser for seg videre vekst i flytrafikken og at man kan få behov for mer areal i fremtiden og Nye Veier AS, som skal utvide E6 og bygge nytt tunnelløp gjennom Gevingåsen ønsker å dumpe overskuddsmasser i nærheten av anleggsområdet. Det er flere tiår til Avinor får et reelt behov for utvidelse så det er ingen grunn til hastverk. At de nå ønsker å utvide, skyldes først og fremst at de kan få masse gratis, men vi har nå kunnskap nok om at naturødeleggelser har også en kostnad. Nye Veier tar tydelig de snarveiene de kan tahvis de kan spare noen millioner på å dumpe steinen i utløpet av Stjørdalselva  Det er uansett ikke Stjørdal kommune sitt ansvar å ta imot tunnelmasser som Nye Veier ikke klarer å selge eller avhende på annen måte. Kommunen må ta avstand fra dump av stein ved den flotte fjordarmen og strandsonen vår. Områder med en klar nasjonal verdi, sier Welde og mener man må tilbake til tegnebrettet 

– Ikke avhengige av arealene 

De skisserte alternativene som foreligger mener Fordal, Welde og Borgen er uakseptable. De mener det er mer enn nok areal på Værnes allerede i dag. En hel grend med beboere ble flyttet fra Sandfærhus for 25 år siden der Widerøe nå parkerer flyene.  

– Her må man utforske mulighetsområdet videre for å komme frem til andre alternativer.Det gamle elveløpets verdi er ikke bare knyttet til beite- og oppvekstområde for sjøørret. Fylkesmannens miljøvernavdeling peker på at dette er et våtmarksområde som representerer kvaliteter med nasjonal betydning, helt i tråd med det Raymond Borgen påpeker.  Som leder i fiskeutvalget i SJFF er jeg klart mest bekymret for sjøørreten. Andre får representere de øvrige naturinteressene, men i denne saken er jeg fiskens stemme, sier Morten WeldeBåde elveeierlaget og SJFF bruker mye tid og ressurser på habitatforbedrende tiltak i sidebekker til elva, men dette har ved et slikt inngrep ingen hensikt. 

– Vi kan ikke tillate en rasering av helt avgjørende beite- og oppvekstområder for sjøørreten. Den er både fredet og truet. Den skal tåle overgangen til saltvann,og er helt avhengig av næringsrike brakkvannsområder i og ved utløpet av elva som Halsøen og Sandfærhus som må sees under ett med de samme kvaliteteneForskning viser at også voksen fisk benytter disse områdene til livsviktig beite. Mye av elvas utløp er allerede ødelagt. Nå har vi ikke mer å gi, avslutter Morten Welde og er like bekymret for farlige leirras forårsaket av steinmassene i et geologisk perspektiv.  

Les forrige sak:
||
Jente har veltet på scooter

Cirka 16.40 meldte politiet på sin Twitter-konto at en ung jente […]

Close