10 °C Stjørdal, NO
11/07/2020

Knytepunkt for logistikk

Deltakere under Stjørdal Næringsforenings frokostmøte på Rica Hell Hotell der tema var vekst i Værnesregionen med etableringa av logistikknutepunkt. F.v. styreleder i Stjørdal Næringsforum Tor Jakob Reitan, daglig leder Ole Kristian Iversen i Malvik Næringsforum, utreder Roald Sand og Trygve Bragstad, næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Trondheim.

Det går sørover

Trygve Bragstad er næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Trondheim (NiT).

Han deltok på under frokostmøtet på Rica Hell Hotell der Stjørdal Næringsforening (SN) presenterte en rapport omkring valg av Stjørdal/Muruvik/Midtsandan som logistikknutepunkt. Roald Sand fra Trøndelag Forskning og Utvikling har sammen med HINT utarbeidet rapporten: ”Logistikk-knutepunkt øst for Trondheim – hvilke vekstmuligheter kan dette gi i Værnesregionen?”

 

– Den eneste intensjonen vi har med rapporten er å lære mer, sa styreleder Tor Jakob Reitan i SN ved introduksjonen.

 

Sør

Men tidligere bystyrepolitiker Trygve Bragstad var meget klar i sin tale da han grep ordet:

– Jeg hører snakk om 700 arbeidsplasser i Stjørdal i 2040 som en følge av et eventuelt knutepunkt rundt Hell. For oss handler det om å ta vare på 100.000 i Trondheim. De 700 i framtida er ikke de viktigste.

 

Det handler om å ivareta vår konkurransekraft der vi pga beliggenheten allerede har store utfordringer. Logistikken handler om hele Midt-Norges konkurransekraft. Her er det funnet løsninger sør for Trondheim på Torgård og i Melhus som er mer interessant for næringslivet i Trondheim enn Muruvik/Hell. Men vi gir gladelig fra oss 700 arbeidsplasser dersom noen kan overbevise oss om at alternativet ved fylkesgrensa er bedre enn det sør for Trondheim.

 

Drift hele døgnet

Bjørgvin Thorsteinsson, direktør på Rica Hell Hotell: – Hvordan blir støynivået ved en slik havn. Kan man fortsatt bo her?

Sand: – Vi har ikke sett nærmere på støybelastninger.

Svenn Erik Nøkleby er leder for fagråd Logistikk i NiT og arbeider på Felleskjøpet: – Et slikt sted som havna må ha døgndrift. Det blir aktivitet med støy. Rapporten skal inn til departementet som skal arbeide med kvalitetssikring. Først etter det er man rede til å ta et politisk standpunkt i forhold til lokalisering.

 

Fra bil til bane

Ordfører Johan Arnt Elverum (Sp): – Idéen om mer gods over på båt og bane er rett miljømessig. Men i dag fraktes kun 8-9 % av varene på båt og andelen har gått nedover i de siste årene. Ingen tror på rask vekst på båt. Den store utfordringen er å flytte godstransporten over fra bil til bane. Derfor kommer alternativene sør for Trondheim bedre ut.

De siste ti årene er det etablert nærmere 2300 nye arbeidsplasser i Stjørdal. Det er 300 arbeidsledige i dag. Hvilke arbeidsplasser skal vi ha? Med 2 % folkevekst vet jeg ikke om det er rett at veksten skal bli enda større i Stjørdal, sa han.

Nå har Jernbaneverket kommet fram til to forslag. Det ene er Torgård/Melhus. Det andre er Hell/Muruvik/Midtsandan. Alternativ 1 åpner ikke for båt.

Sand poengterte i sin presentasjon at Trondheim får en stadig større andel av ringvirkningene jo nærmere etableringen kommer Trondheim.

 

Virkninger

Sand snakket om virkninger for Stjørdal og Værnesregionen av et knutepunkt for logistikk beliggende i Hell/Muruvik/Midtsandan for

 • Flyplass
 • Stjørdalselva
 • Langsiktig vekst

– Et nytt logistikknutepunkt vil være i full drift fra 2025 med 500 nye arbeidsplasser, sa han.

 

Flytrafikken

Sand snakket om innflygingen til Værnes og mener ny rullebane blir enklere med flytting av havn. En slik etablering kan gi satsing på godsfrakt over Værnes med kortere framføringstid for laksekunder i USA og Japan.

Andre problemer som må studeres videre:

 • Større og flere skip i innflygingssonen. Det må studeres nærmere.
 • Påvirkning på turbulens av terminal ved Gevingåsen

 

Elvas betydning

Stjørdalselva har:

 • Stor betydning for Stjørdal
 • Mudring og endring av elveutløpet
 • Forstyrres av skipstrafikk
 • Risiko for økt beiting på smolt; avhengig av næringsbetingelser for øvrig, den store faren. Er det nok næring for øvrig, tar ikke torsken smolt.
 • Trolig liten betydning for laksefiske på lang sikt
 • Mer problem for sjøørret og ærfugl

 

Transport øst-vest er ikke nærmere vurdert i rapporten: – I Sverige styres mye av trafikken sørover mot Gøteborg gjennom avgiftspolitikken, sa han.

RS: Vi har tatt hensyn til pendling. Mer pendling framover. De fleste foretrekker å bo nært sin arbeidsplass.

 

Hestehode foran

Ole Kr. Iversen, daglig leder i Malvik Næringsutvikling: – Jeg berømmer SN for å ha tatt stafettpinnen. Det er bedre å forholde seg til tall. Diskusjonen de siste ukene har handlet mye om sør for Trondheim der store transportaktører har tatt stilling. Nå leder alternativet sør for Trondheim med et hestehode eller mer.

 

Dundre videre?

Tor Jakob Reitan: – Dette er komplisert. Det er ikke sagt noe politisk om man vil tvinge gods over på båt og tog. Skal vi ta miljøet på alvor og aktualisere et logistikknutepunkt? Avklaringer mangler. Er det ambisjoner om å få mer over på båt og tog eller fortsatt dundre etter vegen?

Les forrige sak:
Georg Klefsåsvold og Bård Lund tok nylig oppdraget med å rydde 8 km linje fra Hofstad til Vassbygda.
Ryddet linjetraseer

De rydder trær under strømførende linjer på den manuelle måten. Snøfallet […]

Close