5 °C Stjørdal, NO
19/02/2019

Kommentar – kommuneøkonomien i Stjørdal


Strategidebatten har i de siste årene tatt en ny vending og fått et mer konkret innhold. Tidligere har det vært fremmet forslag som ikke er blitt realitetsbehandlet, men de er blitt lagt til protokollen med en uviss skjebne foran seg. Som rådmannen sier i sitt notat ble det i strategidebatten både i 2009 og 2010 heller fattet konkrete vedtak. – Da blir strategidebatten mer førende for det videre arbeidet med økonomiplanen og det kommende årsbudsjettet. Rådmannen tilrår at kommunestyret viderefører prosessen med å fatte vedtak under strategideatten.

 

Rett etter at kommunestyret blir satt i morgen, vil Sigbjørn Johnsen presentere statsbudsjettet. Når endelig økonomiplan 2012 – 2015 og budsjett 2012 skal legges fram, vil det være tatt hensyn til statsbudsjettet. I følge de foreløpige signaler er det ingen grunn til å vente for lystige signaler fra finansministeren denne gang. Stjørdal har en del gunstige forutsetninger fra naturens side som gir sparsom uttelling fra sentrale myndigheter: – Som en vekstkommune med stor aktivitet både innenfor privat og offentlig sektor er ikke Stjørdal den kategori kommune som endringer i det statlige inntektssystemet primært skal ta høyde for, skriver rådmannen som også påpeker:

 

“Stjørdal er en kompakt kommune med små avstander internt i kommunen. Det er over tid bygget ut et meget godt desentralisert tjenestetilbud som i stor grad er tilpasset de gamle kommunene som i sin tid gikk inn i Stjørdal storkommune. Det at kommunen har bygget ut et slikt desentralisert tjenestetilbud er bra for de som bor i kommunen og gir stor bolyst – noe folketallsøkningen viser”.

 

Men rådmannen ser også baksida av medaljen og fortsetter: “På den andre sida er en slik desentralisert tjenestemodell utfordrende å drive økonomisk og det er vanskelig å oppnå stordriftsfordeler som igjen kan frigjøre økonomiske ressurser til økt tjenstetilbud/økt innsats innenfor kommunens primære oppgaver.

 

Det statlige inntektssystemet premierer ikke et desentralisert tjenstetilbud slik det er bygget opp i Stjørdal – hvor staten da forutsetter at kommunen grunnet korte innbyrdes avstander skal være meget effektiv å drifte”.

 

Hvilke tanker gjør rådmannen seg om dette? Her er han opptatt av sykehjemsplassene: “Rådmannen tar til etterretning kommunestyrets klare føringer om at en desentralisert tjenestestruktur skal videreføres. På et område vil imidlertid rådmannen sterkt tilrå at Stjørdal opprettholder og videreutvikler et tjensteområde sentralt – det vil si i Stjørdal sentrum. Dette går på sykehjemsplasser inklusive korttids- og avlastningsplasser. Dette tilbudet bør være konsentrert til dagens sykehjem og det distriktsmedisinske senteret. Et desentralisert sykehjemstilbud vil være meget kostbart å drifte”.

 

Økonomien

Budsjettmidlene har ikke vært tilstrekkelige i forhold til aktiviteten i etat oppvekst og etat omsorg. Rådmannen skriver: “Både innen etat oppvekst og kultur og etat omsorg var det store avvik i 2010 mellom regnskap og budsjett. Økonomistatus pr. 31.08.11 og prognoser for regnskapsresultatet 2011 viser fortsatt betydelig avvik i forhold til vedtatt budsjett”.

Hva kan ventes av nye tiltak i et slikt klima? Rådmannen maner til tålmodighet: “Tilpasning mellom budsjett og aktivitetsnivå og oppfinansiering av vedtatt aktivitetsnivå må prioriteres fremfor nye tiltak”.

Og årsaken er enkel: “Stjørdal har i de siste årene hatt et for høyt driftsnivå i forhold til kommunens samla inntekter. Uten økte inntekter er det ikke økonomisk grunnlag for å sette i verk nye tiltak/øke aktivitetsnivået i den kommende økonomiplanperioden – som altså faller sammen med kommende kommunestyreperiode.

Alle partier gikk til valg med klare ambisjoner for å satse på skole. Det blir spennende å se hvordan det kan gjøres i dagens økonomiske klima.

 

Les forrige sak:
Det var ofte kø på standen til Jens Peder Svelmo i Tydalsfisk under Matstreif.
I kø for rakfisk

OSLO: - Det er fjerde gangen vi deltar og nå overgikk […]

Close