11 °C Stjørdal, NO
10/07/2020

Kommunalminister Jan Tore Sanner på Frosta

|| ||
– Det er 50 år siden siste reform. Da ble kommunegrensene regulert fordi grunnskolen ble utvidet fra 7 til 9 år. Det førte til større kommuner og antallet kommuner ble redusert fra 750  til 450. Det har skjedd lite siden 1964. Samtidig har kommunene fått en rekke nye oppgaver  med sykehjem, HVPU, barnehager. Staten har vært flink til å gi kommunene nye oppgaver,  men har ikke vært like flink til å ruste dem opp.  Interkommunalt samarbeid flytter ansvar bort fra kommunestyret til et lukket system. En reform kan flytte ansvaret tilbake til lokaldemokratiet. Vi har sterke velferdskommuner i  Norden. Frankrike har mange kommuner, men de er uten makt og ansvar i motsetning til kommunene i Norge. 
 
Da trenger du fagkompetanse innenfor tjenestene og sterke fagmiljøer. Det er ny vilje til å diskutere kommunereform – også i Sp. Jeg er veldig tydelig på at reformen ikke er en partireform, men en velferdsreform. Vi hadde et stort ordførermøte i Oslo før 17. mai. 
 
I den offentlige debatten er det mye retorikk og spill. Kommunene står overfor ting som ikke går over. Alderssammensetningen er viktig. Det er kommuner som nærmer seg kun én yrkesaktiv for hver pensjonist og har for få yrkesaktive. Veldig mange kommuner har kun to medarbeidere med fagkompetanse i barnevernet. Det er veldig sårbart. Barna må betale prisen. Vi trenger større fagmiljøer, sier Sanner. 
 
– Denne reformen er vel så viktig for de store byene. Bergen skal bygge 80 – 90.000 nye boliger. Med små kommuner kan mange være opptatt av å ha fordelen og gi naboen ulempen. Det er mulig å planlegge bedre og ta bedre vare på dyrket mark med større kommuner. Rundt Oslo er det en stor by med tre fylker og 22 kommuner som har etablert et nytt plansamarbeid på toppen. Da er det bedre med større og mer robuste kommuner. 
 
Mange har sagt at det er ubesvarte spørsmål, men vi har gitt de fleste svar. Stortinget har vedtatt vår reform. Kommunereformarbeidet starter i august med startsignal fra fylkesmennene. Kommunene skal gjøre vedtak fra sommeren 2015 til 2016. Kommunene kan se hvilken støtte de vil får. 
 
Kr.F. og Venstre har stilt seg bak forslaget. Det er flertall i Stortinget for tre forvaltningsnivå. Derfor må dere gå i gang med å tenke ett Trøndelag. Det handler om å få en sterkere trøndersk region for næringsetablering. Jeg er glad for at Ap er enig med oss i oppstart til høsten. 
Retorisk er Ap imot tvangsreform. Men det er en retorisk øvelse som jeg ikke legger vekt på. Ap ser også behovet for reform. Nå går vi i gang. Vi ønsker å gjennomføre reformen i denne perioden med endelig vedtak i 2017. 
 

Hvordan skal kommunene utvikle bedre tjenester, sikre gode skoler og tjenestene framover? 

 
Vi gleder oss til å komme i gang, flytte mer makt og ansvar til lokalsamfunnet. Dette blir en viktig debatt og kan legge grunnlaget for lokaldemokratiet framover, sier kommunalminister Jan Tore Sanner som innledet med en gjennomgang av regjeringens arbeid siden den tok over 
styringen av Norge midt i oktober: 
 
– I valgkampen hadde vi fire hovedsaker. Det gjelder å skape trygge arbeidsplasser for å skape vekst og utvikling; finansiere tjenester. Næringspolitikk er den beste distriktspolitikk. De rødgrønne var opptatt av tilskudd. 
 
Vårt alternativ handler om næringspolitikk. Vi ønsker en distriktspolitikk som respekterer den private eiendomsrett og utnytter naturressursene. Regjeringen ønsker mer lokalt selvstyre. Bedriftene ber om bedre infrastruktur med raskere varedistribusjon. 
 
Et annet sentralt punkt er mer kunnskap i skolen der undervisningsmininster Torbjørn Røe Isaksen er godt i gang med mer etterutdanning av lærere. Vi ønsker mer kompetanse i matte og vil styrke fag som er viktig for våre elever. Regjeringen vil satse mer på yrkesfagene. Norge trenger flere med fagkompetanse. 
 
Et tredje poeng er mer kvalitet i helsevesenet. Helseminister Bent Høie er godt i gang. Vi skulle løfte de svakeste gruppene med rus og psykisk helse. En fersk kommuneproposisjon satser på rus og helse med en reform om fritt behandlingsvalg som setter pasienten i sentrum. 
 
Det fjerde poenget handler om satsing på mer infrastruktur med veg og bane. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er godt i gang og vil finne nye og raskere måter å bygge veg på. Mitt ansvar å sørge for raskere planprosesser. Det tar for lang tid å bygge veg i Norge. Vi vil få planprosessene ned og må halvere tiden, sa kommunalminister Jan Tore Sanner med et sveip over det politiske landskap der han er svært godt fornøyd med at kommunereformen så ettertrykkelig er satt på dagsordenen. 
 
Så gjenstår det å se hvilket møte reformen får med det mangslungne kommune-Norge med små og store kommuner utover vårt langstrakte land. 
 
Etter foredraget tok statsråden seg god tid til å svare på spørsmål fra møtedeltakerne. Det vil være krevende å få kommunereformen gjennomført. Vil det være behov for avgjørende folkeavstemninger? Folk har det trygt og godt i dag. Alt nytt er farlig. 
 
Det er lettere å argumentere for det bestående enn det ukjente. Gjennomføring krever styring. Lillian Solstad fra Stjørdal kom med et lite hjertesukk: – Hva skal vi sette i gang med i august? Rådmannen mangler signaler. 
 
Erik Fløan er leder i Stjørdal Høyre og representant på fylkestinget. Han tok opp spørsmålet om kommunesammenslåing på tvers av fylkesgrenser. – Noen kommuner er ikke logisk sammensatt. Vi ser at Malvik kommer i klem mellom Stjørdal og Trondheim, sa Fløan. 
 
Statsråd Sanner: Vestfold har startet arbeidet med kommunereformen som krever lokalt og nasjonalt lederskap. Vi kunne ha ventet, men det blir ikke enklere å starte dette arbeidet om 15 – 20 år. Både Agder og Trøndelag vil stå sterkere med sammenslåtte fylker. 
 

Les forrige sak:
||
Eiendomsskatt for deltidsfrostinger

  ​Tema for årets møte er: Innføring av eiendomsskatt Kommunal tilrettelegging/initiativ […]

Close