6 °C Stjørdal, NO
19/05/2021

Kommunen ønsker flere suksesshistorier fra landbruket

Nå skal det utarbeides en ny landbruksplan

Daniel Øfsti (73) kan se at skogplantene har blitt tømmer. Nå skal plan for skog- og landbruk i Stjørdal kommune fremover utformes. (Arkivfoto: Arne Brunes). Daniel Øfsti (73) kan se at skogplantene har blitt tømmer. Nå skal plan for skog- og landbruk i Stjørdal kommune fremover utformes. (Arkivfoto: Arne Brunes).

Forslag til ny landbruksplan for Stjørdal kommune til 2030 er utarbeidet. Mål skal settes for årene framover.

Daniel Øfsti (73) kan nå se skogen som ble plantet da han ble født bli hogd. Han har fulgt veksten, og sett verdiøkningen. Han er ett av de mange eksemplene i kommunen på tiltak i form av skogplanting som ga uttelling.

Skog- og landbruksnæringen er viktig i Stjørdal. Nå skal kursen fremover stakes ut i landbruksplan til år 2030. De siste års utvikling i Stjørdalslandbruket oppsummeres til at arealene opprettholdes, men antall driftsenheter har gått ned.

Interessen for næringsutvikling med utgangspunkt i landbruket er økende. Dyretallet og antallet produsenter er redusert bortsett fra for ammeku-/storfekjøtt.

Utmarka brukes i større grad til beite. Store samferdselsprosjekter har gitt stort nedbyggingspresset på dyrkamark i perioden.

Plan 2021 – 2030

Landbruksplan for Stjørdal kommune 2021-2030 skal inneholde en statusdel. Den skal vise situasjonen i landbruket i kommunen i dag, og utviklingen siden forrige landbruksplan (2014 – 2020). Det skal settes mål for utviklingen fremover.

Planen har fokus på lokale tiltak. De er Stjørdal kommunes sitt ansvar. Gjennomføringen skal skje i samarbeid med faglagene i landbruket, og andre aktører i næringa.

7. april behandlet Utvalg Plan og Miljø forslaget. Innstillingen var å legge planen ut og invitere til innspill.

Fire hovedmål

I planen foreslås disse målene for landbruket i Stjørdal:

Mål 1: Jordbruksnæringa i Stjørdal skal være attraktiv, lønnsom og bærekraftig.

Mål 2: Produktive skogsareal skal utnyttes optimalt – innenfor rammene av et bærekraftig skogbruk.

Mål 3: Bygdenæringene i Stjørdal skal videreutvikles på en bærekraftig måte.

Mål 4: God samhandling mellom Stjørdal kommunen, landbruksnæringa og andre.

I motsetning til forrige landbruksplan er det i den nye ikke kvantifiserte målformuleringer. Årsaken er at rammevilkårene for landbruket også i Stjørdal i stor grad vil bli bestemt utenfor kommunen, både internasjonalt, nasjonalt og regionalt.

Forrige landbruksplan ble vedtatt i kommunestyret i 2014 for perioden 2014 – 2020.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto: Marianne Flekstad Johnsen)
Kollisjon mellom to biler i sentrum

Det ble ikke meldt om personskader

Close