6 °C Stjørdal, NO
19/02/2019

Lånke AP om logistikk knutepunkt

Vi vil påstå at Hellområdet har største miljøsårbarhet av alle vurderte alternativer for nytt logistikkknutepunkt for Trondheimsregionen sier leder Alf Kaspersen i Lånke Arbeiderlag.

 

 

1. Regjeringens satsning på å ivareta sjønære friluftsområder

I regjerings politiske plattform i 2005 varslet regjeringen klare politiske mål for strandsonen. Det ble lagt ned et omfattende arbeid for opprydding i strandsonen, og innførte strengere regler for bygging i 100-meterssonen fra innsjøer og vassdrag.
I regjeringsplattformen i 2009, gikk regjeringen enda lengre. Vi siterer: “Norge skal være foregangsland i miljøpolitikken. For at framtidas generasjoner skal ha tilgang til et godt miljø, stabilt klima og rikt naturmangfold, må hensynet til miljø være gjennomgripende i alt vi foretar oss. Likeså står det at det skal bevilges mer penger til å kjøpe attraktive friarealer og strandområder til allmennhetens bruk”.

 

Hellstranda er den eneste tilgangen Stjørdals befolkning har vest for Stjørdal sentrum.
Vi mener derfor at Hell- og Billedholmenområdet kommer inn under regjeringens klare politiske miljømål, og ikke må forringes.

 

2. Hovedmål i Nasjonal Transportplan 2010-2019:

•  Bedre fremkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i næringslivet og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret
• Transportpolitikken skal bygges på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren
• Transportpolitikken skal bidra til å begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet

 

Vi mener dette betyr at varestrømmen må være retningsgivende for investeringene på samferdselssektoren, da det heller ikke er aksept i næringslivet på ”forsinkende og fordyrende omveger”. ”Mere på bane” må være det overbyggende målet som må føre til reduserte avstandskostnader, færre ulykker og reduserte klimautslipp.

 

3. Lokale politiske føringer

 Stjørdal AP har programfestet følgende politisk plattform foran årets kommunevalgkamp:

 

• Stjørdal Arbeiderparti mener at trivsel – og miljøretta tiltak i alle deler av kommunen vil være viktig for å sikre en bærekraftig utvikling i kommunen vår. Stjørdal kommunes sterke vekst gjør at miljøperspektivet må være til stede i alle planer og prioriteringer. Allemannsretten til utmark og sjønære områder vil være en rett det blir viktig å slå ring om.
• Arbeiderpartiet har lokalt som sentralt sterkt fokus på at natur- og friområder skal være tilgjengelig for alle og at strandsonen må bevares i pressområder. Derfor vil Stjørdal Arbeiderparti jobbe for at Hellstranda/ Billedholmenområdet ikke forringes ved en eventuell etablering av Containerhavn i indre Trondheimsfjorden
• Stjørdal skal utvikles som sykkelby.

 

AP lokalt følger opp regjeringens klare miljømål. Dette er også klart blitt alles agenda, miljøverdier er ikke fornybare ressurser og må ivaretas. Den begrensede strandsoneressursen som gjenstår i Stjørdal blir spesielt verdifull. Det er ingen aksept fra lokalbefolkningen for å ødelegge denne. Planer om å utvikle Stjørdal kommune som en sykkelby, betyr også å satse på sykkelstier i sjønære områder.


4. Bestillingsbrev fra Det kongelige samferdselsdepartement til Jernbaneverket

Fra bestillingsbrevet kan siteres: Mer på skinner i 2040. Dette oppfatter vi som hovedbestillingen.  Det beskrives også i KVU rapporten hvordan varestrømmen er, og prognoser for utvikling av disse. Godset skal i hovedsak til Trondheim og derfor vil etablering øst for Trondheim skape en omveg for størstedelen av godset. Transportørene mener at dette vil skape unødige miljøbelastninger og unødig bruk av transporttid, som vil føre mere av godset tilbake på veg. De hevder at etablering sør for Trondheim vil gi mere gods på jernbane i tråd med forutsetningene i bestillingen.

 

Konklusjon: Kravet om mer på bane kan kun løses sør for Trondheim, eller i umiddelbar nærhet av Trondheim. Miljøregnskapet blir negativt i Hell/Billedholmene, da varestrømmens omveg vil skape unødig transportveg, og med stor sannsynlighet for at transportørene nytter veg framfor bane. Vi vil også påpeke at prognoser viser at det ikke vil bli økning i andel av gods på sjø ved integrert løsning på Hell.

 

5. Hellstranda og Stjørdalselvas sårbarhet

Hellstranda ble noe ombygd i forbindelse med ny E 6 mellom Stjørdal og Trondheim. Vegvesenet kompenserte til lokalsamfunnet de ulempene dette førte med seg. Dette gjorde de med en utstrakt dialog med brukere, og med store investeringer for å gjenskape strandsonen slik den var. Dette også for at Stjørdal har tatt storsamfunnets belastning gjennom store miljøinngrep i strandsonen, gjennom etablering av flyplass tidlig på 1960. Dette gir området en ekstra dimensjon i miljøverdien den er for befolkningen. Likeså må en vise spesiell varsomhet på inngrep ved munningen av Stjørdalselva, som er nasjonalt laksevassdrag.
Alternativet  Hell vil i høyeste grad berøre Stjørdalsvassdraget. Den fremlagte konseptvalgutredningen vurderer i liten grad konkrete konsekvenser av en utbygging i elveutløpet. Vi anser det imidlertid som overveiende sannsynlig at dette vil ha negativ effekt for laksen og sjøørreten i vassdraget.                                                                                               

 

Konklusjon: Regjeringens klare miljøformulering forplikter, det kan ikke gambles med miljøressurser eller fiskeressurser. Området er sårbart og må skjermes for inngrep.

 

6. Hellområdets begrensninger og forhold til behov for tilstøtende utviklingsarealer

En eventuell etablering i Hell/Billedholmen-området vil også direkte berøre mange beboere. Hellområdet består av eneboliger, bygd i forskjellige tidsepoker. Mange av disse beboerne vil få en sterkt redusert livskvalitet gjennom den aktiviteten, støyen og det negative miljøutrykket en containerhavn skaper. Boområdet i randsonen er i fortsatt vekst, nye boligområder er under planlegging.
Ved en utbygging, vil det utenom ut mot sjø, ikke være noen utviklingsarealer for aktiviteten. Den vil fra første dag være innebygd. Det er dessuten lite tilgang på tilgjengelige næringsarealer i relativ vid omkrets.

 

Konklusjon: Alternativ Være ble tatt ut av vurderingen på tilnærmet samme vilkår som Hell. Vi vil påstå at Hellområdet har største miljøsårbarhet av alle vurderte alternativer.  Man må også vektlegge den store lokale motstanden til et slikt knutepunkt, både i Stjørdal og Malvik.

 

7. Forholdet til Trondheim lufthavn Værnes

Vi kjenner til at det fra luftfartshold er fremmet betenkeligheter i forhold til en vesentlig økning i sjøtransport ved innflygingsområdet for flyplassen. Dette er sikkerhetsvurderinger som må gjøres, og er vesentlig i dette arbeidet.
 Trondheim lufthavn Værnes vil heller ikke ha særlig synergieffekter ved nærhet til et logistikknutepunkt, i og med at transportert gods med fly er marginalt, og består hovedsakelig av post.

 

Konklusjon: Flyfrakt vil også for framtida ha kun marginal betydning og kan derfor ikke tilligges vekt på i denne sammenhengen

 

8. Økonomi

I konseptvalgsutredningen er det ikke inntatt nødvendige jernbaneinvesteringer ved alternativ Hell/Billedholmen. Det er uttalt at dette vil være i størrelsesorden på over en 1000 mill. kr.
Hell-alternativet innebærer også en enorm økning i trafikk på veg fra Stjørdal til Trondheim, siden det meste av godset skal dit. Det vil derfor være absolutt nødvendig med 4-felts motorveg mellom Stjørdal og Trondheim, noe som er anslått til å koste i underkant av 10 ganger så mye som en godsterminal.
Økonomien i prosjektet både til investering og drift, vil derfor være mer negativt enn utredningsrapporten beskriver.

 

9. Hovedkonklusjon

Ut i fra KVU-rapporten og ut fra næringslivets interesser synes delt løsning og etablering sør for Trondheim å gi de beste gevinstene om mer på skinner i 2040 . Valg av konsept D er et valg som ikke vil ha de store miljøutfordringene.
Med et valg av konsept I-sentralt, er alternativ Trolla det alternativet som i størst mulig grad kan forsvares ut fra et miljøperspektiv. Vil det framkomme krav om etablering øst for Trondheim vil det måtte nyttes på eksisterende havneanlegg og finne løsninger uten nedbygging av viktige nærmiljøanlegg som allmenheten over mange år har nytt livskvalitet av, og som framtidige generasjoner skal nytte til rekreasjon og velvære. Sjønære rekreasjonsområder er det ingen aksept for å bygge ned.

 

For Lånke Arbeiderlag
Leder
Alf Kaspersen

Les forrige sak:
Markedssjef Halvard Andresen & Maskon kan vinne Innovasjonpris.
Nominert til innovasjonspris

  Den deles ut på Aqua Nor messens åpningsdag og er […]

Close