11 °C Stjørdal, NO
11/07/2020

Mindre fangst av villaks

|| ||

Nå krever Norges Jeger- og Fiskerforbund at det tas kraftigere politiske grep for å sikre siste rest av de engang så rike laksebestandene vi hadde. Sportsfiskerne vil bidra med sitt ved å redusere fisket på svake bestander.

Fangstene av laks i 2013 er redusert med 22 % sammenlignet med året før. Ser vi på fangsttallene i et lenger perspektiv er situasjonen enda verre. For 30 år siden fanget vi tre ganger så mange laks som i dag.

Årsakene til de svake laksebestandene er mange, og er ekstra utfordrende i en tid da havklima er ugunstig for laksen. Laksens livsløp i både ferskvann og hav gir den særlig mange utfordringer. Det forskes mye på villaksen, og kunnskapsgrunnlaget er derfor stort. Årlig sammenfattes kunnskapen av Vitenskapelig råd for laksforvaltning i en statusrapport. Rådet konkluderer i sin siste rapport med at det er den negative påvirkningen fra lakseoppdrett som for tiden er den største negative påvirkningsfaktoren for norske villaksbestander. De anbefaler derfor at man forsterker tiltakene for å redusere den negative effekten av oppdrett.

Basert på tilgjengelig kunnskap må det ifølge forbundet vises mot til å fatte nødvendige politiske beslutninger der hensynet til de ville laksefiskene gis en helt annen betydning enn det som er tilfellet i dag. På sikt vil en omlegging til en miljømessig bærekraftig drift av vår store oppdrettsvirksomhet også gavne næringen.

En forutsetning for å høste av en bestand, er at det produseres et overskudd i bestanden som det kan høstes av. I mange elver er ikke lenger bestandene så livskraftige at det kan høstes av dem uten at det går utover bestandens overlevelse over tid. Miljøforvaltningen har derfor begrenset eller stanset fisket på de mest utsatte bestandene.  Slike reguleringsgrep bifalles av NJFF, på tross av at det medfører mindre muligheter for å utøve sportsfiske. I tillegg bidrar sportsfiskerne sammen med elveeierne med ulike fiskestellstiltak i de mange lakseelvene.

Les forrige sak:
||
Søker etter Nattevandrere

Nattevandring i Stjørdal har vært gjennomført fra høsten 2001. Man har […]

Close