-1 °C Stjørdal, NO
28/10/2020

Møtte til idemyldring

 

Personer med en bred faglig erfaringsbakgrunn møtte til idemyldring for bedre oppvekstmiljø i Stjørdal. En helhetlig plan for god oppvekst fra ung til voksen var i fokus da mange kreative tiltak ble foreslått.

Stjørdal kommune vil som andre kommuner at oppvekstmiljøene for barn og unge skal være de beste. Nylig ble et utvalg av befolkningen invitert til idemyldring om oppvekstvilkår for barn og unge.
– Det er ønskelig at oppvekstforholdene blir satt i en større sammenheng. Det gjelder fra barnehage og grunnskole – til fritids og kulturaktiviteter. Det skal utvikles et forpliktende samarbeid mellom de ulike enhetene som har barn og unge som målgruppe. Slik skal hvert enkelt barn/ ungdom sikres en god utvikling. Blant målene må være at det skal bli enklere å sette inn riktige tiltak til rett tid, sier  Astri Wessel, etatsjef oppvekst i Stjørdal kommune.

Idedugnad i Stjørdal samfunnshus
Allerede klokken 08.30 denne fredagen møtte deltakerne til felles frokost med påfølgende idemyldring fram til klokken 11.30. Stjørdal kommune har fra tidligere egen Lokal rammeplan for barnehagene. Det er derimot ikke utarbeidet egen plan for grunnskole og kultur/ fritid for barn og unge, påpeker oppvekstsjef Astri Wessel.

– Dette ble en spennende og kreativ happening der oppvekstmiljø i Stjørdal virkelig kom i fokus! Vi har fått mange interessante innspill som vi kommer til å arbeide videre med, sier etatsjefen. Det var et sammensatt panel av deltakere som inntok Stjørdal samfunnshus. De representerte blant annet politi, elevråd, PPT-tjenesten, videregående skole, utdanningsforbundet, foreldreutvalg, frivillighet, arealavdeling, flyktningetjeneste, privatskoler, barnehager og helsestasjoner. En gruppe på 7 personer hadde på forhånd lagt planer for idemyldringen. Ideer og innspill vil nå bli tatt med videre i arbeid som skal resultere i en helhetlig plan for aldersgruppen fra 0-25 år.

– Dette arbeidet er i tråd med Oppvekstkommisjonens arbeid og mål. Vi har et lengre perspektiv på dette frem mot 2022, og det er naturlig å forankre dette arbeidet med en helhetlig oppvekstplan opp mot kommunens samfunnsdel, som også påpeker mye på feltet gode oppvekstvilkår fra barnehage til voksenalder, sier etatsjef Astri Wessel i Stjørdal kommune.

En bredt sammensatt gruppe, og et 50-talls deltakere med ulik yrkes- og studiebakgrunn deltok på idemyldring i Stjørdal samfunnshus da gode oppvekstvilkår ble diskutert. Arbeidet skal resultere i en helhetlig plan for oppvekst med fokus på barnehage, skole og fritid.

Les forrige sak:
Forbrukers direkte krav

En avtale i tidligere salgsledd som innskrenker selgerens rett til å […]

Close