17 °C Stjørdal, NO
22/09/2021

Header-Bingo-uten dato
Spar Hegra uke 38

Nå er planene klare for ny gang- og sykkelveg

Skal være 3,5 meter bred og 6 kilometer lang

Ny veg for myke trafikanter langs E14, nye avkjørsler og utbedring av kjøreveien her ved Håvereina. (Illustrasjon: Saksfremlegg Stjørdal kommune). Ny veg for myke trafikanter langs E14, nye avkjørsler og utbedring av kjøreveien her ved Håvereina. (Illustrasjon: Saksfremlegg Stjørdal kommune).

En 6 kilometer lang gangveg fra Stjørdal sentrum langs E14 til Hegramo er detaljplanlagt.

7. april skal detaljplanen for ny hovedveg for myke trafikanter langs E14 østover fra Ligaard-krysset behandles i Utvalg Plan og Miljø i Stjørdal.

Statens vegvesen har i samarbeid med Stjørdal kommune utarbeidet forslaget til detaljreguleringsplan «E14 Stjørdal – Hegramo, g/s-veg» mellom Stjørdal sentrum og Hegramo, og den i bruk derifra til Leirfall.

Detaljreguleringsplanen skal legge til rette for bygging av gang- og sykkelveg der det i dag ikke er et tilbud for gående og syklende, bussholdeplasser, avkjørselssanering på strekningen, og kurveutbedring ved Håvereina.

Interessemotsetninger

Det er interessemotsetning mellom ønsket om en kort, trygg og effektiv gang- og sykkelveg og ønsket om å ta vare på dyrkamark. Vekt på trafikksikkerhet og attraktiv gang- og sykkelveg er lagt til grunn for valgt løsning.

Da planforslaget er i samsvar med kommuneplanens arealdel og virkningene vurdert anbefaler kommunedirektøren at det sendes på høring, og legges ut til offentlig ettersyn.

Statens vegvesen har vurdert bruk av Reealleen nord for E14, Hognesaunvegen og Kirkevegen sør for E14 mellom Evja og Haraldreina for å spare dyrkamark. Men erfaring fra tidligere prosjekter er at det er viktig at gang- og sykkelveg følger hovedvegen for å være attraktiv.

3,5 meter bred gangveg

3,5 meter bred gang- og sykkelveg og 3 meter bred grøft som skille fra E14 er planlagt på nordsiden, men fra kryss på Haraldreina til Ydstinesvegen på sørsida.

Flere busslommer er noe justert/flyttet. Busslomme ved BEST-bensinstasjon foreslås flyttet av trafikksikkerhetsmessige årsaker.
Planforslaget vil føre til bruk av 41,7 mål dyrka mark, og i tillegg noen mindre areal med beite og lauvskog.

Det er over 60 avkjørsler/kryss mellom Ligaardskrysset og Hegramo. Mange gårder har to avkjørsler til E14, og det har vært en del ulykker. Først behandles detaljplanen i planutvalget 7. april.

Les forrige sak:
Flytter det sosiale til fjæresteinene

Restriksjoner for sosial kontakt innendørs, gir mulighet til hyggelig sammenkomst utendørs

Close