NNV – bevar Hellstranda

Årsmøtet i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, samlet 19 mars på Steinkjer, sier et klart nei til at logistikknutepunktet for Trøndelag lokaliseres til Hellstranda. Tilgang til sjø og sjønære arealer er blitt en knapp ressurs langs Trondheimsfjorden. En omdisponering av arealer som i dag benyttes til friluftsliv, bading og fritidsfiske, til industri og infrastruktur er ikke en ønsket samfunnsutvikling.

 

Stjørdal kommunes arealutnyttelse styres i dag i stor grad av utviklingen ved Trondheim lufthavn, Værnes. En godsterminal i tillegg vil rasere siste rest av nærmiljø og boområder på Hell. Lokalbefolkningen og Stjørdal kommune har uttrykt seg svært negativt til de planene som har vært skissert, og uten lokal forankring vil et slikt prosjekt være vanskelig å gjennomføre.

Den foreslåtte plasseringen ligger ved munningen av Stjørdalselva som er et nasjonalt laksevassdrag. Elva er fra før påvirket av kraftutbygging og omlegging av elveløpet og dette har ført til at bestanden av villaks og sjøørret i er under hardt press. Sjøørreten ble fredet i vassdraget fra 2010 og sammen med gytebekkene utgjør de grunne beiteområdene ved munningen av elva et være eller ikke være for arten. Villaksen sin status er som kjent truet og den trenger ikke flere trusselfaktorer som svekker langsiktig overlevelse.

Sett i lys av klimagassutslippene fra transportsektoren vil en plassering av logistikknutepunkt nord for Trondheim være å gå baklengs inn i fremtiden. 80 % av godset som kommer på vei, bane og med båt skal til Trondheim. Omlasting på Hell og vegtransport til Trondheim vil øke disse utslippene ytterligere. Transportørene har også kommet med innvendinger mot disse utsiktene og de understreker samtidig at kapasiteten på vegnettet mellom Stjørdal og Trondheim allerede i dag er sprengt og at de ønsker det lokalisert sør for Trondheim. Hvis transportørene velger å bruke andre alternativer, vil en lokalisering på Hell være samfunnsøkonomisk ulønnsom.

Årsmøtet er trygg på at den videre prosessen viser at argumentene for en godsterminal på Hellstranda ikke veier tyngre enn hensynet til natur, friluftsliv og nærmiljø!

 

Kilde NNV i Trøndelag

Les forrige sak:
Her ser vi en mann fra Vegvesenet som prøver å få løst opp i tette rør mens naboer ringte kommunens vakttelefon.
Oversvømmelse i Stokkhaugan

Mye regn og snøsmelting det siste døgnet og meldinger om delvis […]

Close