-2 °C Stjørdal, NO
04/04/2020

Ny forvaltningsplan for Sylan

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

 

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

Forvaltningsplan for Sylan er sendt på høring med høringsfrist 01.07.2011.

 

Forvaltningsplanen for Sylan landskapsvernområde og Sankkjølen naturreservat trekker opp retningslinjer for behandling av saker etter verneforskriften. Forvaltningsplanen foreslår tiltak for de ulike aktivitetene og brukerinteressene i området. Planen angir også hvilke bevaringsmål forvaltningen skal jobbe mot. Retningslinjene i forvaltningsplanen er ikke juridisk bindende, men retningsgivende for Sylan landskapsvernområde og Sankkjølen naturreservat. Arbeidet med forvaltningsplanen har skjedd i et samarbeid mellom administrasjonen i Tydal kommune, politisk utvalg i Tydal kommune, representanter for grunneierne og reindrifta.

 

I arbeidet med forvaltningsplanen har det blitt definert enkelte naturkvaliteter som anses som de viktigste å ta vare på i verneområdene. For disse kvalitetene innenfor planter, vegetasjon, dyreliv, kvartærgeologi, kulturminner og verdien av urørt natur har det blitt utarbeidet bevaringsmål. Bevaringsmål skal være målbare og definerer den tilstanden man ønsker en naturkvalitet i verneområdet skal ha. Bevaringsmålene skal følges opp og gjøre det lettere for forvaltningen å registrere endringer i naturkvalitetene.

 

Forvaltningsplanen veier vern mot bruk innenfor rammene av verneforskriften. Når det er motstridende interesser mellom bruk og vern, skal brukerinteressene vike til fordel for verneformålet. Dette følger sentrale retningslinjer og hensikten med vernet. ”Føre-var-prinsippet” er viktig i forvaltningen av verneområder. Forvaltningsplanen består av tre hoveddeler: en innledning med beskrivelse av verneprosess og regelverk, en del som beskriver dagens status i verneområdene og en del som beskriver hvordan forvaltningen av verneområdene vil bli.  Forvaltningsplanen angir behovet for tilrettelegging og informasjon. Forvaltningsmyndigheten har et spesielt ansvar for disse arbeidsfeltene, men krever et godt samarbeid med andre aktører og kan/bør gjennomføres i samarbeid med Statens Naturoppsyn og andre.

Les forrige sak:
FOTO: Operasjef Randi Spets likte ikke det hun leste da bevilgningene fra årets statsbudsjett kom. Her ilag med Kjetil Støa under forberedelser til 2010-utgaven av Opera Olav Engelbrektsson.
Endrer operauka

Tryllefløyten går ut. Inn kommer operagalla. Operasjef Randi Spets må ta […]

Close