6 °C Stjørdal, NO
17/09/2019

Ny vergemålslov

 

Den nye vergemålsloven danner grunnlaget for en omfattende organisatorisk reform ved at Fylkesmannen overtar ansvar og oppgaver fra dagens kommunale overformynderier.

 

Ny organisering

-Fylkesmannen blir ny lokal vergemålsmyndighet, og førsteinstans på vergemålsområdet. Fylkesmannen overtar det ansvar og de oppgaver som etter dagens lovgivning er tillagt de kommunale overformynderiene. De kommunale overformynderiene har i dag ansvar for forvaltning av rundt 50.000 løpende vergemål og finansielle midler på om lag 13 mrd. kroner.

Ta lappen

 

Tidligere har Fylkesmannen ivaretatt en klage- og tilsynsfunksjon overfor de kommunale overformynderiene.

Sentral vergemålsmyndighet er lagt til Statens sivilrettsforvaltning (SRF), og etableres som ny vergemålsavdeling i SRF.

 

Sentral vergemålsmyndighet skal:

•    være klageinstans for Fylkesmannens vedtak etter vergemålsloven

•    føre tilsyn med Fylkesmannens i saker etter vergemålsloven (lovlighetstilsyn og finansielt tilsyn)

•    forhandle om innskuddsvilkår og fastsette hvilke finansinstitusjoner som skal benyttes for innskuddsformål

•    drive etatsledelse

 

Sentral vergemålsmyndighet vil være lokalisert på Hamar fra 1. januar 2013. Den øvrige virksomheten ved SRF er lokalisert i Oslo. –

Fylkesmennene overtar altså arbeidet  til de kommunevalgte overformynderne.. Det skal bli interessant å se om fylkesmennene i henholdsvis Steinkjer og Trondheim vil kunne plukke ut like egnede verger (tidl. hjelpeverger) som de lokalkjente overformynderne.

 

Man kan også stille seg spørsmålet om det blir bedre og enklere for de som trenger hjelp av verge og for (hjelpe)vergene som nå må forholde seg til fylkesmannsembetene i stedet for overformynderen.

Fylkesmennene må dessuten ha en del ansatte til å fylle disse oppgavene. Nok et eksempel på sentralisering og byråkratisering?

Les forrige sak:
Valhall kro totalskadet

 

Close