21 °C Stjørdal, NO
21/05/2019

Nye planer for vei og jernbane

Trykk på bildet for større versjon av bildet

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11 – 12 varsler Statens vegvesen og Jernbaneverket oppstart av arbeid med kommunedelplan og konsekvensutredning for E6 og Nordlandsbanen fra Stjørdal til Åsen. Planarbeidet berører både Stjørdal og Levanger kommuner. Samtidig varsles det med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13 om offentlig ettersyn av planprogram.

 

Aktuelle traséer
Planprogrammet viser korridor med aktuelle traséer for ny E6 på strekningen fra nytt kryss på Kvithammar til Vassmarka like nord for Åsen sentrum, og aktuelle korridorer for ny jernbanelinje fra Stjørdal stasjon til Vordal øverst i Vuddudalen.

Formålet med planarbeidet er bedre trafikksikkerhet og økt kapasitet på strekningen. Dette skal løses ved å fastlegge ny trase for Nordlandsbanen og framtidig E6, samt lokalisering av kryss, lokalveger, løsninger for kollektivtrafikk og sammenhengende gang- og sykkelvegnett.

Coop Storlien artikkelnivå

Planprogrammet beskriver aktuelle alternativer og konsekvenser som skal utredes i det videre planarbeidet. Uttalelser til planprogrammet eller til det videre planarbeidet, sendes innen torsdag 5. september 2013 til firmapost-midt@vegvesen.no.

Bedre samferdsel er svært viktig for utviklingen av Åsen. Det gjelder ikke minst nye boligprosjekt. Helt siden 70 – tallet klausulerte og stanset Jernbaneverket videre boligbygging i Åsen som imidlertid fikk nye muligheter med brua over jernbanen. Det løste ut muligheten for mer boligareal i Åsen som på mange måter kan bli en forstad til Stjørdal.

Bedre kommunikasjoner korter ned avstanden både til Stjørdal, Trondheim og ikke minst til flyplassen. Derfor er det spenning i Åsen til hvilke løsninger som blir valgt. Åsen har med gode sentrumsfunksjoner en enda mer sentral beliggenhet i dagens arbeidsmarked. Det er ønske om at Levanger kommune henter inspirasjon fra Stjørdal og vedtar å bygge en idrettshall i Åsen.

 

Men Åsen får ei ny blomstrende framtid når gjennomgangstrafikken løftes ut av bygda. Det er ventet godt oppmøte til orienteringen om de nye planene for jernbanen og E 6 på Åsen Samfunnshus torsdag 22. august.

 

Trykk på bildet for større versjon av bildet

Les forrige sak:
Mary Aune sammen med duken fra Gaza årgang 1959.
Brukthandel hos Mary

  - Rommene i 1. etasje ble ledige noen dager. Da […]

Close