11 °C Stjørdal, NO
11/07/2020

Ønsker rovdyrforlik

Landsmøtet i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) samlet 132 delegater fra 84 kommuner i Stjørdal. Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) organiserer 84 kommuner med store utmarksområder og verdifulle naturressurser, og hvor innbyggernes hverdag er sterkt forankret i de lokale naturverdier. Bruk og vern av utmarksressursene har i all tid gått hånd i hånd lokalt, og er viktige elementer i bygdenes fremtidige utvikling.

 

 

Landsmøtet ber om følgende:

§ Dagens rovdyrbestander må reduseres

§ Dagens bestandsmål må reduseres

§ Bestandsmål knyttet til årlige ynglinger må erstattes med individmål.

§ Når bestandsmål er nådd må uttak av overskytende dyr ved behov skje mer effektivt

§ Det må iverksettes mer effektive uttak av skadedyr, herunder utvide uttaksperioden

§ Et nytt rovviltforlik må nedfelles i konkrete formuleringer med forpliktende rammer for forvaltningen.

§ Mattilsynets ansvarsområde må presiseres slik at nye ulovhjemlede varsler om beitenekt begrunnet i dyrevelferdsloven unngås.

§ Det må presiseres at grunnprinsippene i Rendalsdommen står fast

§ Nødvergebestemmelsen må utvides til også å omfatte hund

§ Det må være en hovedmålsetning med nytt rovviltforlik at den grunnfestede og tradisjonsrike beiteretten blir styrket. Med det som utgangspunkt, ber Landsmøtet om at det foretas en vurdering av de samlede virkninger av gjeldende sonering.

§ Områdestyrene og nasjonalparkforvalteren må gis den nødvendige grad av frihet til å definere sine arbeidsoppgaver og hvorledes de best kan løses.

§ Oppgaver som tilrettelegging, skjøtsel og informasjon hører naturlig hjemme i områdestyrene, og bør formelt overføres fra SNO og til områdestyrene

§ Som i annen arealplanlegging og – forvaltning må områdestyrene settes i stand til å planlegge ønskede tiltak for bruk og vern på lang sikt, herunder gis en langsiktig finansiering for gjennomføring av slike planer.

Les forrige sak:
Smilende mottakere og leverandører av bil til MA f.v. Kåre Børseth, Johan Kristoffersen, Per Olaissen og Tore Kristoffersen
MA bil med alkolås

MA fikk overlevert bil med Alkolås For MA var det en […]

Close