2 °C Stjordal, NO
19/02/2020

Øvre Forra-arbeidet igang

 

Øvre Forra naturreservat ligger i Levanger, Verdal, Meråker og Stjørdal kommuner. Området ble vernet som naturreservat ved Kronprinsreg.res. den 21.12.1990. Naturreservatet dekker et areal på ca. 108 km2, hvorav 106 km2 er landareal. Formålet med fredningen er å bevare et stort og særpreget myrlandskap med en naturskjønn elvestrekning og å verne om det spesielt rike og interessante fuglelivet, vegetasjonen og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

Snekker’n Boligmesse

 

Øvre Forra er et område med høg verdi. Det er mange brukerinteresser i området. Øvre Forra fikk Ramsarstatus i 2002. Dermed prioriteres området  i forvaltningsplanarbeid gjennom nasjonale føringer. Øvre Forra naturreservat er et av verneområdene som fikk utarbeidet bevaringsmål i 2010 gjennom et pilotprosjekt i regi av Direktoratet for naturforvaltning. Fylkesmannen ser behovet for å samle naturkunnskap, brukerinteresser, bevaringsmål og skjøtselsplan for Øvre Forra naturreservat i en forvaltningsplan.

 

Man ønsker å trekke opp retningslinjer for forvaltningen slik at verneformålet for naturreservatet blir ivaretatt. Forvaltningsplanen skal bidra til å sikre en helhetlig forvaltning av verneområdet og avklare hvordan ulike verne- og brukerinteresser skal håndteres i den daglige forvaltningen av området. Forvaltningsplanen vil ikke være juridisk bindende, og det kan ikke utformes bestemmelser som ikke er hjemlet i verneforskriften.

 

For å få til en bred gjennomgang av aktuelle tema i planarbeidet ønsker Fylkesmannen å opprette en referansegruppe. Denne kan bestå av grunneiere, representanter fra kommunene, reindriftsforvaltningen, interesseorganisasjoner, forskere og reiselivsbedrifter.

 

Det blir åpent møte i regi Fylkesmannen onsdag 7. desember 2011 i Levanger Rådhus. Der vil rammene for planarbeidet presenteres  og innspill som har kommet inn oppsummeres. Forslag til forvaltningsplan vil bli sendt på ordinær høring når et utkast er klart i løpet av vår/høst 2012.

 
Foto: Forraporten.no

Les forrige sak:
Frosta-salat på fjernsyn

Målet med serien som nå går løs på si fjerde sesong, […]

Close