7 °C Stjørdal, NO
27/09/2020

Øvre Forra-arbeidet igang

 

Øvre Forra naturreservat ligger i Levanger, Verdal, Meråker og Stjørdal kommuner. Området ble vernet som naturreservat ved Kronprinsreg.res. den 21.12.1990. Naturreservatet dekker et areal på ca. 108 km2, hvorav 106 km2 er landareal. Formålet med fredningen er å bevare et stort og særpreget myrlandskap med en naturskjønn elvestrekning og å verne om det spesielt rike og interessante fuglelivet, vegetasjonen og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

 

Øvre Forra er et område med høg verdi. Det er mange brukerinteresser i området. Øvre Forra fikk Ramsarstatus i 2002. Dermed prioriteres området  i forvaltningsplanarbeid gjennom nasjonale føringer. Øvre Forra naturreservat er et av verneområdene som fikk utarbeidet bevaringsmål i 2010 gjennom et pilotprosjekt i regi av Direktoratet for naturforvaltning. Fylkesmannen ser behovet for å samle naturkunnskap, brukerinteresser, bevaringsmål og skjøtselsplan for Øvre Forra naturreservat i en forvaltningsplan.

 

Man ønsker å trekke opp retningslinjer for forvaltningen slik at verneformålet for naturreservatet blir ivaretatt. Forvaltningsplanen skal bidra til å sikre en helhetlig forvaltning av verneområdet og avklare hvordan ulike verne- og brukerinteresser skal håndteres i den daglige forvaltningen av området. Forvaltningsplanen vil ikke være juridisk bindende, og det kan ikke utformes bestemmelser som ikke er hjemlet i verneforskriften.

 

For å få til en bred gjennomgang av aktuelle tema i planarbeidet ønsker Fylkesmannen å opprette en referansegruppe. Denne kan bestå av grunneiere, representanter fra kommunene, reindriftsforvaltningen, interesseorganisasjoner, forskere og reiselivsbedrifter.

 

Det blir åpent møte i regi Fylkesmannen onsdag 7. desember 2011 i Levanger Rådhus. Der vil rammene for planarbeidet presenteres  og innspill som har kommet inn oppsummeres. Forslag til forvaltningsplan vil bli sendt på ordinær høring når et utkast er klart i løpet av vår/høst 2012.

 
Foto: Forraporten.no

Les forrige sak:
Frosta-salat på fjernsyn

Målet med serien som nå går løs på si fjerde sesong, […]

Close