11 °C Stjørdal, NO
19/06/2021

Header-Bingo-med dato
SparHegra uke 24

Press mot sentrum!

 

STJØRDAL: Det er mest påtrengende med gode framskrivingstall i skolekretsene, sier spesialrådgiver Leif Roar Skogmo i Stjørdal kommune.

– Stjørdal står foran udekte skolebehov. For å planlegge best mulig må Stjørdal kommune ha best mulig oversikt over utviklingen på alle alderstrinn. Trondheimsregionen har samarbeidet om befolkningsprognoser for bruk i planlegging siden 2007 med offisielle prognoser for skolekretser siden 2009. Befolkningsutviklingen har stor betydning for strategiske valg. Hvor stor er arbeidsstyrken? Hvor mange eldre vil vi få?

Statistikk over befolkningsutvikling 1999-2008 viser at Trondheimsregionen har 1,32%. Trondheim har 1,35 % og Stjørdal 1,47%. Malvik har 1,31%. I prognosene 2010-2019 har Malvik kun 0,71%. Trondheim har 1,42% og Stjørdal har 1,54 %. Det betyr fortsatt en betydelig folketallsøkning i Stjørdal som stiller krav til infrastrukturen.

Vi ser en utvikling der folk forlater sine eneboliger som ble satt opp for noen tiår siden og heller flytter til leiligheter. Barnefamilier flytter inn i eneboligene. Mye av eneboligbehovet dekkes derfor gjennom bruktmarkedet. Flere barnefamilier betyr større trykk på skole.

– Hvor er utfordringene størst i skolen?
– Det er særlig to områder i Stjørdal: For det første velger vi å se sentrumskretsene samlet. Her er det et stort utdekt behov når vi ser framover. I dag er det et felles opptaksområde med en bevegelig grense mellom Halsen b og Fosslia. Sentrum gir utfordringer.

For det andre har barnetrinnet i Hegra behov for økt kapasitet. Dette er de to områdene med størst spekk. Sentrum kan dekkes på flere forskjellige måter. Rådmannen legger fram en sak til politisk behandling i uke 7 eller 11 i Komité oppvekst, Komité plan og formannskapet. Kommunestyret skal behandle saken i uke 12.

Opplysninger om folketallsutvikling generelt og utviklingen i skolen er viktig i forhold til kommunens prioritering av investeringsmidler. Politikerne trenger denne informasjonen. Det må gjøres noe med kapasiteten. Boligbygging er viktig i forhold til befolkningsutvikling. Men også dagens befolkningssammensetning er viktig, hvilken aldersgruppe de er har stor betydning for framtidig befolkningsutvikling.

I en krets med mange eldre er det få skolebarn. Men når kommer skiftet av aldersammensetningen av befolkningen? Dette er at dataverktøy brukt over hele landet; spesielt i store kommuner og kommuner med stor folkevekst. Her er det lagt inn tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), parameter med fertilitet og fødselshyppighet. Det går bl. a. på levealder som nå justeres nå opp fra SSB. SSB estimerer fram til 2060 – nesten 50 år fram i tid.

Andre momenter er flyttefrekvenser mellom kommuner og fra sone til sone i kommunen. Og så er det innvandring som har vært høy og betyr en del for folketilveksten i kommunen. Stjørdal har blitt en langt mer internasjonal kommune i løpet av de siste årene. 80 nasjoner er representert i kommunen. Det er flest flyktninger, men også en betydelig arbeidsinnvandring. Virksomhet rundt Statoil drar mange arbeidstakere fra andre. Og så er det nordmenn som gifter seg med folk fra andre land.

 

Rekkefølgen
Det som er viktig er rekkefølgebestemmelser for utbygging i sentrum. Sosial infrastruktur skal være til stede før utbygging. Nå er det flere prosjekter som banker på døra. Da må kommunen ta stilling til om det er kapasitet eller om vi skal skaffe kapasitet. Det må kommunen nesten gjøre nå. Utbyggingsbehovet for sosial infrastruktur med styrking av skole i sentrum kommer. Men hvilken dimensjonering skal den ha og når må den komme?

Det er en kraftig økning i Halsen-sonen. Kapasiteten på Halsen barneskole må økes. Det er det ingen tvil om. For de øvrige skolene er det ingen som har overflødig kapasitet. Mange har god kapasitet i forhold til størrelsen. Kapasiteten er godt utnyttet i Stjørdal. Skolen i Lånke er godt dimensjonert. Den har kapasitet til å ta en økning selv om det er lagt inn høye tall for boligbygging i Lånke. Noen kan mene det er for høyt, men det er utstrakt boligbygging i Geving-feltet og Balstad Eiendom i Gevingåsen Nedre kommer også.

– Utviklingen videre for ungdomsskolen?
– Uavhengig av skolestruktur vil det være behov for utvidet kapasitet i u-skolen når vi ser framover. Behovet vil oppstå i 2025-2027 ut fra dagens prognoser. Dersom elever fra Hegra u flyttes til sentrum, vil det behovet allerede komme rundt 2020. Det var bra at Stokkan ungdomsskole ble bygd så stor.

– Stjørdal har hatt en jevnt sterk folkevekst etter år 2000. Kan den fortsette?
– Stjørdal må ta stilling til folkeveksten. Skal vi vokse må vi ha infrastruktur. Det er viktig å styre det litt slik at kapasitetene ikke sprenges på mange arenaer samtidig. Det ville bli en utrolig stor belastning på kommuneøkonomien.

– Andre trekk?
– Vi ser at også eldre flytter mer i dag enn de gjorde før. En ting er å flytte fra hovedlåna på gården til kårenden. Men det er også en del som flytter ut av gårdstunet og inn i leiligheter. Her er det også nye tilbud i Hegra og på Skatval.

– Hva er det sterkeste inntrykket i arbeidet med dette materialet?
– Jeg synes sentrumsutviklingen er tydeligst. Hegra barnetrinn må få økt kapasitet. Ellers vil kapasiteten være tilstekkelig i de fleste skolekretser. Det kan bli behov for mer fleksibilitet med grenser i sentrum. Kvislabakken kan få større utfordringer med vekst. Det er elever som bor nærmere Halsen b, men går på Kvislabakken. Kommunen må være åpen for å bygge ut Halsen b og Fosslia. Men hvor store skal barneskolene i sentrum bli?

Et annet alternativ er å bygge en helt ny barneskole, sier spesialrådgiver Leif Roar Skogmo.

Les forrige sak:
Krever gangbru ved Gråelva

  Statens vegvesen har mottatt henvendelse fra næringsavdelingen i Stjørdal kommune. […]

Close