7 °C Stjørdal, NO
19/04/2019

Reindriftstyret samles

Værnes begravelsesbyrå steindag april

 

Reindriftsstyret skal være faglig rådgiver i forvaltningen av reindriftsnæringen og i arbeidet med reinforskning og veiledning. Det vil være nødvendig at denne funksjon utøves utover egen møtevirksomhet gjennom for eksempel deltakelse i eksterne møter og konferanser av ulik art. Selv om styrets rådgiverfunksjon i første rekke er rettet mot parter i saksforholdet og offentlige institusjoner og organer, bør virksomheten også betjene andre interesser i samfunnet. Det vil være en viktig oppgave å bistå jordskifterettene i forbindelse med jordskifterettenes behandling av saker etter reindriftsloven.

 

Som offentlig forvaltningsorgan skal Reindriftsstyret bidra til at myndighetene når de overordnede mål for reindriftspolitikken som er fastsatt av Stortinget. Reindriftsstyret skal utføre de oppgaver som er gitt i eller med hjemmel i reindriftsloven.

 

Coop Storlien artikkelnivå

Disse oppgaver er følgende:

1. Være overordnet myndighet for områdestyrene.

2. Bidra til at reindriftsnæringen utvikles mot de mål som fremgår i reindriftsloven § 1.

3. Gi uttalelse om inndeling i reinbeiteområder.

4. Foreta inndeling i reinbeitedistrikter.

5. Gi tilråding i saker hvor det søkes om konsesjon til å utøve reindrift utenfor reinbeiteområde.

6. Avgjøre om personer eller institusjoner som ikke oppfyller vilkårene for å eie rein i det samiske reinbeiteområdet, får eie rein når særlige forhold eller andre behov foreligger.

7. Ta opp til vurdering og gi uttalelse om områder som er fredet for reinbeiting fortsatt skal være fredet. Gi uttalelse om nye fredninger som ønskes gjennomført.

8. Avgjøre saker hvor det søkes om godkjenning for oppføring av gjeterhytte.Avgjøre saker hvor det søkes om godkjenning av bruksendring.

9. Gi fagkyndig tilråding i saker hvor det søkes om godkjenning for oppføring av gjerder og anlegg.

10. Avgjøre om en person som har fått rett til å eie rein etter reindriftsloven § 9 tredje ledd, skal få rett til reinmerke.

11. Oppnevne klagenemnd for merkenemnda.

12. Foreta eventuell godkjenning i henhold til reindriftsloven.

13. Avgjøre om vilkårene er oppfylt for å fravike hovedregelen om antall medlemmer i et distriktsstyre.

14. Foreta endelig stadfesting og godkjenning av reintallet for den enkelte siida.

15. Sørge for at en siida som har et for høyt reintall reduserer dette.

16. Utpeke megler.

17. Gi nødvendig pålegg for å bringe et ulovlig forhold til opphør, eventuelt delegere myndighet til reindriftssjefen.

18. Fastsette en løpende tvangsmulkt dersom gitte pålegg ikke oppfylles.

19. Avgjøre om en leder av siidaandel skal ilegges en avgift ved brudd på bruksregler.

20. Avgjøre om det skal utferdiges forelegg dersom gitte pålegg ikke er oppfylt.

21. Avgjøre om tvangstiltak skal iverksettes.

22. Avgjøre klager over vedtak truffet av områdestyret. Reindriftsstyret kan av eget tiltak omgjøre områdestyrets vedtak.

23. Avgi årlig, innen 1. oktober, melding til Landbruks og matdepartementet og Sametinget om styrets egen virksomhet foregående reindriftsår.

Les forrige sak:
Siv Line Green tilbake til Uptown

  Hun har samarbeidet med flere artister i det langstrakte land […]

Close