11 °C Stjørdal, NO
11/07/2020

Rydd opp stormfelt skog

|| ||

Stormfelt skog representerer betydelige verdier og utgjør samtidig en risiko ved at skadegjørende insekter kan oppformere seg dersom tømmeret ikke tas ut av skogen. Skogeiere oppfordres derfor til å rydde opp all stormfelt skog, også spredte vindfall som ikke er lønnsomme å ta ut med skogsmaskiner.

Omfanget av stormfellinger under stormene «Hilde» og «Ivar» er stedvis betydelige og i motsetning til tidligere stormfellinger er det den yngre skogen som har fått tøffest medfart. Stormfellingene i høst kjennetegnes også av at mange enkelttrær og mindre grupper er blåst over ende. Disse ligger spredt over hele skoglandskapet og gir spesielle utfordringer med hensyn til oppryddingen.

-Stormfelt skog representerer betydelige verdier som bør hentes ut og omsettes. I tillegg gir stormfelt skog gode forhold for barkebiller som kan bli så tallrike at de angriper og tar livet av stående skog. Opprydding av stormfelt skog er derfor påkrevd, sier Gisle Westrum, fylkesskogsjef hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

I motsetning til ved større sammenhengende stormefellinger, hvor skogsmaskiner blir brukt i oppryddingen, bør opprydding av enkelttrær og mindre grupper fortrinnsvis skje ved manuell hogst og lettere utstyr.

-Maskinell opprydding av enkelttrær og mindre grupper i yngre skog er tidkrevende og dermed meget kostbart. For å bedre økonomien ved maskinell opprydding av slike skader kan noen bli fristet til å hogge uskadet yngre skog samtidig. Dette frarådes da man ved hogst av yngre skog vil gå glipp av den mest volumproduserende fasen i skogens omløp. Resultatet vil dermed bli et økonomisk tap for skogeieren. Opprydding av enkelttrær bør derfor skje ved manuell hogst, sier Westrum. Fylkesmannen har også tidligere gått ut og advart mot hogst av yngre skog.

Fylkesskogsjefen påpeker at manuell hogst av stormfelt skog er, som all annen hogst, forbundet med en fare.  Det er derfor viktig at man har nødvendig kompetanse før man tar fatt på arbeidet.  For skogeiere som mangler kompetansen, eller som har behov for en oppfrisking, tilbyr Skogkurs egne kurs i vindfallhogst. Kurskostnaden kan dekkes ved bruk av skogfond. Det oppfordres til å ta kontakt med Skogkurs som har egne instruktører/kursholdere i fylket.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag oppfordrer skogeiere til å rydde opp i egen skog og gir i 2014 tilskudd til manuell hogst etter nærmere angitte betingelser. Skogansvarlig i kommunen kan gi nærmere opplysninger om dette.

Les forrige sak:
||
Dette skjer med HUNT fremover

Alle som har deltatt i HUNT har gitt et skriftlig samtykke […]

Close