17 °C Stjørdal, NO
11/08/2020

Samarbeider tettere

 

En bred gruppe med representanter fra nærings-, forvaltnings- og kunnskapsmiljøer i Trøndelag arbeider med en skisse til innovasjonsprogram for landbruksnæringa i Midt-Norge.

 

Midt-Norge er en unik region når det gjelder biologiske ressurser, både i havet og på land. Initiativet ”Innovasjon i midtnorsk landbruk» ønsker å bidra til å utnytte dette og skal gjøre trøndelagsfylkene til en fortropp i arbeidet med å videreutvikle en voksende bioøkonomi i Norge.

Dette melder Fylkesmannen i Nord-Trøndelag på sine nettsider.

 

Bioøkonomi er en benevnelse stadig flere fagfolk bruker om utnyttelsen av bioressursene, og som skal etterfølge dagens petroleumsbaserte verdensøkonomi. Begrepet omfatter bærekraftig produksjon og omdannelse av fornybar biomasse til mat og helseprodukter, fiberprodukter og andre industrielle produkter, samt energi.  Hensikten med det foreslåtte innovasjonsprogrammet er å utnytte nye muligheter gjennom en helhetlig utnyttelse av landbaserte, biologiske ressurser i Midt-Norge. Satsingen dekker hele verdikjeden, fra det enkelte gårdsbruk til storindustri.   

 

Initiativet til programmet kommer fra Fylkesmennene i Nord- og Sør-Trøndelag og SINTEF.

 

 I tillegg til landbruksmyndigheter, SINTEF og fylkeskommuner har det landbruksfaglige prosjektet Grønn Forskning i Midt-Norge og det offentlige nyskapingsprosjektet VRI Trøndelag bidratt til initiativet. Dette faller inn under strategiske tiltak i Landbruksmeldinga for Trøndelag. Sammen med en rekke svært sentrale forskningsmiljø innenfor landbruket har også selskaper som TINE, Nortura og SpareBank 1 SMN engasjert seg i arbeidet med programskissen, sammen med Norges Bondelag og andre interesseorganisasjoner i landbruket.

 

Bedrifter og forskere innenfor landbruksnæringa har blitt invitert til å peke på muligheter og utfordringer knyttet til den nye bioøkonomien. Innspillene har ikke latt vente på seg.

 

Bondelagene i Trøndelag er bevisste på at landbruket stiller store krav til kompetanse. Programmet ser derfor helhetlig på de mulighetene som bioøkonomien åpner for i Trøndelag.

 

Under overskrifta «økt verdiskaping» nevnes mulighetene for å utnytte avfall og restprodukter i større grad, og for å skape økt betalingsvilje i markedet ved å fronte stedegen mat med spesielle kvaliteter. I skissen ligger også et forslag om å skape et nytt kunnskapsgrunnlag for området «landbruk og folkehelse». Og under overskrifta «økt produksjon» drøftes muligheter som spenner fra husdyravl til hogstteknikk i skogbruket. Skissen ble godt mottatt på Tenkeloft Trøndersk Landbruk i mars.

Les forrige sak:
Økte spillemidler

  - Dette var en gledelig nyhet som betyr at vi […]

Close