11 °C Stjørdal, NO
26/06/2019

Samler kreftene omkring kulturhusdrift

|| ||

Kommunestyret skal torsdag behandle «Organisering av kulturvirksomhet inklusive kulturhuset i Stjørdal kommune». Her har rådmannen lagt fram forslag til vedtak og innstilling som formannskapet enstemmig slutter seg til. Den andre saken er en orientering om «Driftsøkonomi – kulturfeltet inklusive kulturhuset». 

Samle krefter
– Ved å samle kreftene får vi utnyttet og styrket vår kompetanse. For drift av kulturhuset blir det feil å bygge opp egne små organisasjoner som vil være mer sårbare enn robuste Stjørdal kommune, påpeker rådmann Fosse og forteller at administrasjonen har arbeidet med organiseringen av kulturvirksomheten inklusive kulturhuset i ett år:

– Rådmannen konkluderer: Forvaltning og drift av kulturfeltet i Stjørdal både i og utenfor kulturhuset organiseres som en kommunal virksomhet – egen etat med kultursjef.
Etat teknisk drift får ansvaret for drift av FDVU tjenester knytta til kommunale kulturbygg herunder kulturhuset. Det blir en egen stilling som teknisk driftsleder av kulturhuset. Her snakker vi om to spennende og krevende oppgaver, sier rådmannen.

Lederstillinger
– Teknisk driftsleder vil være en viktig stilling med oversikt over kulturhuset. Med positivt vedtak i kommunestyret blir stillingen som driftsleder for tekniske anlegg lyst ut innen utgangen av 2. kvartal 2014. Den må besettes snarest mulig. Da blir driftslederen med på alle installasjonene i tida framover.

Etatsjef for etat kultur er den andre sentrale lederstillingen. Den blir lyst ut innen 3. kvartal 2014. Etatsjefen får ansvar for Stjørdal kommunes virksomhet inklusive kulturhuset. Jeg ser det som avgjørende å samle denne lederstillingen istedenfor å splitte den i to; én for kommunen og én for kulturhuset. På denne måten bygger vi en sterk kulturetat til beste for kulturlivet i Stjørdal, sier rådmann Kjell Fosse.

Coop Storlien artikkelnivå

Økonomiske rammer
Rådmannen understreker at tilpasning og størrelse på organisasjonen skjer innenfor de vedtatte rammer i økonomiplan og budsjett som til enhver tid gjelder. – Det tas opp forhandlinger med SKU om leieavtale etter vedtak i kommunestyret, sier rådmannen.

SKU sin rolle
– Fra kulturhuset tas i bruk vil SKU AS stå som eier av kulturhuset i de kommende ti år. Senest to år før 10 – årsperioden utløper, avgjør kommunestyret framtidig eierskap av kulturhuset. SKU AS vil fakturere leietakeren Stjørdal kommune for husleie til dekning av de årlige kapitalutgifter som er knyttet til det areal som kommunen disponerer i kulturhuset. Parkeringskjelleren vil være en del av det.

Biblioteket
Kulturhuset får romslige åpningstider og vil være åpent det meste av døgnet. Det krever personell og vi trenger egne folk for produksjon og scene. Kulturhuset må ha en basiskompetanse, og vil kjøpe tjenester knyttet til enkelte arrangement. Biblioteket gjeninnfører søndagsåpning 12 – 16 ved siden av 10 – 16 på lørdager og 9 – 19 fra mandag til fredag, sier rådmann Kjell Fosse.

Forsiktig start
– Det kan være spennende å gjette besøkstall, men vi legger oss i utgangspunktet på en moderat linje og bygger heller opp organisasjonen etter behov. Det er bedre med en forsiktig start enn å gå ut kjempehøyt og eventuelt måtte innskrenke. 

Ei dør
Kultursjefen får ansvaret for all aktivitet i kulturhuset som biblioteket, kulturskolen og Ungdommens Hus. Den nye sjefen blir en etatsjef på linje med de andre. Vi ønsker ei dør der folk kan henvende seg. Vi får masse synergieffekter ved samlokalisering og må spille på lag for å drifte kulturhuset.

Spille på lag
– Ja, vi er nødt til å spille på lag, sier rådmann Kjell Fosse: – Rådmannens mandat er å lage en så bra og så kostnadsbesparende organisasjon som mulig under kommunal styring. Særlig blir det en spennende utfordring for komite kultur, næring og miljø når vi legger inn så masse kommunale oppgaver i drift av kulturhuset. Komitéen får ansvar for saker knyttet til kulturhuset. Administrasjonen mener det er rett med et sterkt kommunalt engasjement og et enstemmig formannskap er enig, sier rådmann Fosse.

 

Les forrige sak:
||
Inviterer til hyggekveld på Ole Vig

- Dette ordner vi for at vi skal lære noe av […]

Close