2 °C Stjørdal, NO
17/10/2021

XC60
XC90
Header-Bingo-uten dato
XC40

Satte endelig strek i E14-sak: – Trist at flertallet nok en gang gjør Stjørdal til en versting

Harper foreslo å dele detaljreguleringsplanen, og at en sykkeltrasé langs Hognesaunevegen burde vurderes som alternativ. Det fikk han ikke medhold i av flertallet.

Til tross for innvendinger fra flere hold, ble kommunestyrets endelige avgjørelse å gå videre med en helhetlig gang- og sykkelveg på nordsiden av E14.

Under torsdagens kommunestyremøte lå sluttbehandlingen av gang- og sykkelveg langs E14 opp til diskusjon.

Det var i september utvalg for areal og miljø gjorde sin endelige beslutning, og vedtok Statens Vegvesens forslag der gang- og sykkelvegen i sin helhet ble lagt på nordsiden av E14.

Da kommunestyret en drøy uke senere skulle behandle saken, ble det besluttet å sende for planforslaget tilbake til utvalget.

Årsaken var at kommunedirektør Tor Jakob Reitan var inhabil grunnet slektskap til en av eierne av eiendom på strekningen.

Settekommunedirektør

Løsningen ble å sette inn Selbus kommunedirektør, Stig Roald Amundsen, som settekommunedirektør. Amundsen kom til samme konklusjon som kommuneadministrasjonen gjorde tidligere; Det beste er å legge gang- og sykkelveien på nordsiden av E14.

Nå er saken imidlertid avgjort, og settekommunedirektørens anbefaling ble vedtatt i kommunestyret 34 mot syv stemmer.

Alternativ bør vurderes

Morten Harper (SV) forslo på vegne av SV, Rødt, MDG og Venstre å dele reguleringsplanen.

Harper mente at strekningen mellom Haraldreina og Stjørdal sentrum burde sendes tilbake til kommunedirektøren for nærmere utredning, og eksisterende gang- og sykkelveg langs Hognesaunevegen burde vurderes som alternativ sykkeltrasé.

– Det er en viktig sak, som vekker sterke følelser hos mange. Men det finnes løsninger som ivaretar alle parter på en god måte. Vi kan få en tilfredsstillende gang- og sykkelvei, og likevel ivareta god matjord, forklarer Morten Harper (SV)

Når det gjelder strekningen fra Haraldreina og Hegra, er Harper imidlertid enige i at den kan vedtas som det forekommer i areal og miljøs detaljreguleringsplanen.

Frykter prosjektet vil bli utsatt

Torgeir Størseth (AP) forklarer at de samme spørsmålene som Harper stilte, har også utvalget gjennomgått og diskutert. I tillegg ble de samme punktene tatt opp under Statens Vegvesens gjennomgang av planene.

– Det er viktig at vi får realisert denne sykkelveien til Hegra nå, det er sagt helt tydelig at det eneste realistiske alternativet er på nordsiden. Nå må vi rett og slett komme til handling i denne saken, sier Størseth.

Han fryktet at hvis forslaget ikke ble vedtatt, og Statens Vegvesen måtte komme opp med et nytt forslag, ville det bety at muligheten for å realisere dette prosjektet i 2022 forsvant.

Får støtte

Størseths bekymringer ble understøttet av settekommunedirektøren.

– Konsekvensene ved vesentlige endringer av planen vil kreve nye høringer. Slik det ble fremlagt for oss under møtet med Statens Vegvesen, var de klare på at de ikke ville rekke å gjennomføre arbeidet med de midlene de hadde, forklarer Amundsen.

-Trist

– Det er trist at flertallet i kommunestyret nok en gang gjør Stjørdal til en av verstingene i å ta matjord. Særlig for Senterpartiet er det et enormt sprik mellom fagre ord om jordvern, og de nedbyggingsvedtakene partiet støtter, sier Morten Harper om den endelige avgjørelsen og fortsetter:

– Alternativet over Hognesaunet er i mine øyne en bedre atkomst inn i Stjørdal sentrum, og ville gitt en god og helhetlig sykkelvei fra Hegra til Stjørdal, samtidig som vi ville berget mye verdifull matjord.

Torgeir Størseth på sine side er svært tilfreds, og mener den endelige beslutningen er positiv.

– Jeg er ekstremt glad for at dette nå skjer. Vi får en til en gang- og sykkelvei mellom Stjørdal og Hegra langs E14, sier han.

Les forrige sak:
Vil iverksette tiltak for å hindre uønsket trafikk

Close