-1 °C Stjørdal, NO
18/10/2021

Spar Hegra uke 42
XC60
Header-Bingo-med dato
XC90
XC40

Selin på Tangmoen

– Hvordan stiller samferdselsminister Magnhild Meltvedt Kleppa seg til det som foregår i Stjørdal, spør kommunestyremedlem Jan Algar Selin (A).

 

 

– Hvor mye biltrafikk skal ledes gjennom boligområdene på Tangmoen?

Kan statsråden sitte stille og være vitne til at nettopp Stjørdal kommune ikke bare bryter med Nasjonal Transportplan, men samtidig også bryter med samferdsels- og transportplanen til Nord-Trøndelag fylke?

 

– Hva er viktigst for overordnede planer?

– Overordnede planer er opptatt av miljørettede løsninger og null-visjonen. Vedtaket om å bygge en parsell C bryter med disse forutsetningene. Dessuten får vi høre at denne parsellen er midlertidig og at arbeidet med å realisere parsell B fortsetter.

 

Det er ingen samferdselsminister som ønsker å bruke penger uhensiktsmessig. Vi har en statsråd som har bidratt til en sterkere satsing på veg og jernbane. Hun ønsker mest mulig igjen for pengene. Det får hun ikke med valg av parsell C, sier Selin som fortsatt kan engasjere seg i saken, men ikke får delta i avstemninger. – Men det bruker jeg ikke mer tid på, sier han.

 

– Jeg husker at det var stor begeistring i alle politiske leire da forslaget om Ringveg nord ble lansert. På denne måten blir mye trafikk dirigert utenom Stjørdal sentrum. I 2006 ble avtalen skrevet mellom Statens Vegvesen, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Stjørdal kommune. Parsell A lå til grunn for avtalen og var den gang definert som hele fortsettelsen av Ringvegen fram til E 6. Senere ble strekningen fra Innherredsvegen til E 6 kalt parsell B.

 

Det var ingen stor innvendinger mot dette forslaget. Men så kom opplysningen om at det ikke blir nok penger. Og fylkesmannen engasjerte seg også sterkere da det ble klart at penger ville mangle. Som en løsning på pengemangelen foreslår rådmannen parsell C.

 

Jeg så faren ved et slikt alternativ og foreslo: – La oss skrinlegge parsell C. Jeg la fram forslag om det i kommunestyret. Det manglet en eneste stemme på at forslaget ble vedtatt. Vedtak C bygger på det spinkleste grunnlaget som er mulig å oppnå, sier Selin som spør:

 

– Skal vi følge Nasjonal Transportplan? Hvis et kommunestyre kan velge å se bort fra denne nasjonale føring, betyr det at planen er verdiløs. Flertallet i Stjørdal kommunestyre bryr seg ikke om Nasjonal Transportplan, sier han.

Selin poengterer videre: – Havnegata kan utformes som ei miljøgate. Da vil trafikken og farten reduseres.

 

Nå har to forslag fra Etat Teknisk Drift vært ute til høring. Det har kommet mange reaksjoner fra befolkningen. De nye forslagene har tatt bort rundkjøring fra krysset Havnegata – Innherredsvegen. Nå presenteres innbyggerne for andre kryssløsninger, men det er fortsatt parsell C med riving av hus som skal gjelde i en overgangsperiode. – En bør ikke bruke begrepet midlertidig, sa prosjektleder for Statens Vegvesen Harald Inge Johnsen under orienteringsmøtet på Lokstallen forrige mandag.

 

– Tangmonitterne har sagt seg villig til en midlertidig løsning, men den må tidsavgrenses med forpliktende vedtak. Det er for eksempel fem år slik Per Moen (A) har tatt til orde for. Forslagene fra Etat Teknisk Drift ble presentert for Komite Plan som la dem ut til høring. Nå skal alle innspillene bearbeides og presenteres for politisk beslutning. Hva hører vi fra det kommunale trafikksikkerhetsutvalget, spør$ Selin.

 

– Under møte i plankomitéen 16. mars i år presenterte jeg forslag om å arbeide med Innherredsvegen øst som ligger øst for jernbanelinja. Forslaget ble overført til protokollen slik at det går inn i kommuneplanen. Frp viste stor forståelse for dette forslaget.

 

I slutten av mai starter arbeidet med å bygge parsell A. Det medfører en undergang under jernbanen fram til Innherredsvegen. Denne løsningen må utnyttes, sier Selin som kommer med følgende poeng: – Hva er det som hindrer trafikken fra Kvislabakken og inn mot Stjørdal sentrum?

 

Jo, det er bommene på jernbanen som senkes flere minutter i hver time. Hvorfor ikke la beboere fra Kvislabakken bruke den nye jernbaneundergangen på parsell A og fortsette fram mot sentrum langs Innherredsvegen øst? På det viset slipper trafikken å ta hensyn til jernbanebommene.

 

Det betyr en stor forbedring og miljøgevinst. Og ikke minst er det svært økonomisk gunstig for næringslivet. Her er det snakk om mer enn 10 mill. kroner i besparelse, sier Selin som har enda et poeng:

 

– Det er mulig å fordele trafikken med tre parseller fram mot E 6 for å spre trafikken. Vi kan få et ringvegsystem internt på Tangmoen som beskytter boligområdet og gir lettere adkomst for næringslivet.

 

Med en løsning som Innherredsvegen øst kan svært mye av trafikken som i dag går over Tangmoen få et annet alternativ til glede for de hardt belastede innbyggerne som bor på Tangmoen. De fortjener en fredeligere hverdag – og uten riving av hus!

 

MIDLERTIDIG: - Til erstatning for parsell C kan vi heller føre trafikken fram til vestsida av Norplasta sitt anlegg. Her ligger vegen klar til bruk og den brukes til tungtrafikk i dag, sier Jan Algar Selin.

 

INN PÅ TRAPPA: Jan Algar Selin er her i selskap med Ruth Munkhaug som er en av beboerne i Havnegata som kan rammes: – Her vil vi med parsell C få vegen helt inn mot trappa, sier Ruth Munkhaug.

 

Les forrige sak:
FOTO; Ska-frika med Trude Bekkavik & co -her under fjorårets Blues In Hell - er med i konkurransen om å spille på Steinkjerfestivalen 2011.
Lokale band spillelystne

Flere lokale band er blant de tolv som kjemper om å […]

Close